Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Μαρτίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πιο εύκολεs
οι «online»
renommmes
Πάνω από 17.500 κατασχέσεις
για χρέη στην εφορία
τον Ιανουάριο
Tpinezes
Από την επεξεργασία
των στατιστικων στου.
χείων της ΑΑΔΕ προ
κύπτει ότι τον
Ιανουάριο τα ληξιπρ
κατασχέσεις μισθών.
ων και ακινη.
ισσότερους
από 17.500 φορολογουμένους
προχώ.
του 2018. Σε
στα 767 εκατ. ευρώ, εκ
μεταφορές χρημάτων
καθημερινή βάση δ
νεργούνταν 711 καταπου δεν κατάφεραν
υπηρεσία πληρωμών εφοριών σε όσους
,που υποστηρίζε. |χρωστούν στο ελλη.
ται από τη ΔΙΑΣ (Δια- νικό Δημόσιο ποσά
άνω των 500 ευρώ. ΣυΣυστήματα) και συμ- νολικά από τις καταετέχουν οιτράπεζες σχέσεις και από τις
ευνοϊκές ρυθμίσεις
έχουν εισπραχθεί περίσεις ανέρχονται στα
693 εκατ. ευρώ. Επί
της ουσίας, πρόκειται
για τη μη πληρωμή της
τελευταίας δόσης του
ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ για
τις επιχειρήσεις. Συνολικά
ικανότητα φυσικών και
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους επιβε
βαιώνεται και από την
Σύμφωνα με τα στοι
χεία που δημοσιοποι
συνέχεια στην 11
οι ληξιπρόθεσμες πορεία των δημοσίων
p me on εσόδων, , τα οποία το no, η Ανεξάρτητη
που 493 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ με βάση τον
προγραμματισμό της
οφειλές, -δηλαδή
αυτές rou δημιουργή
θηκαν τον Ιανουάριο
προηγούμενο έτος πα,
ρουσίασαν υστέρηση
Αρχ
δων:
nolous φορ0us
εζαρτητηςΕΑρχής
ΑΑΔΕ)το 2018 υπολο
repinou 2 δισ. ευρ.
verovao θεχιστ νέες
φορολογικές επιβα
καιοι Παλαιές οφειλές
ιβερεσε» οι φορολογούμενοι
(ναλαιων ται
θηκαν προ το 2017)
γίζεται να ληφθούν έχουν φθάσει στο
αναγκαστικα μετρ για
1,7 εκατομμύριο οφειαστρονομικό οσο τον
102,1 δισ. ευρώ. Η αδυρύνσεις αλλά και οι ανξη μένες ασφαλιστικές
ευρω. Ανεπίδεκτ
οπραξης θεωρούνται
ano την εφορία περί τα
13,7 δισ. ευ
επιχειρήσεων να ανταεισφορές θοοπεριορί,
Ειδικά μισθολόγια
γιατρών, ένστολων
και Πανεπιστημιακών
φόρους θα πληρω
αφήσουν βερεσέ στην
Εφορία. Σύμφωνα με
μεγάλες αλλαγέs στ1s anoooxes
χλάδων λειτουργών του Δημοσίου
μετά τιs anoφάσειs του ΣτΕ
ορτητης Αρχής Δον
τουλαχιστον δυο στα
δέκα ευρώ φόρων nou
βεβαιώνονται μένουν