Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 23 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.506 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐáñÜóõñóç
ðáéäéïý áðü
áõôïêßíçôï

ÌÏÍÏÄÑÏÌÏÓ
ç áõôüíïìç ðïñåßá ôïõ ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò
ÓõíÝíôåõîç ôïõ éóôïñéêïý óôåëÝ÷ïõò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ðñ. õðïõñãïý ÄçìÞôñç
ÓÅË.5
ÑÝððá, óôçí «Á», óôïí áðüç÷ï ôïõ Óõíåäñßïõ ôçò ÊåíôñïáñéóôåñÜò.

ÁÐÏ 29 ÌÁÑÔÉÏÕ ÄÙÑÏ ÊÁÉ
ÐÑÏÐËÇÑÙÌÇ ÅÐÉÄÏÌÁÔÙÍ

ÓÔÏ 27,5% Ç ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÇ ÁÍÅÑÃÉÁ
KATA TA ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÏÕ ÉÍÅ - ÃÓÅÅ

Από την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018, θα καταβάλλεται το
Δώρο Πάσχα στους τακτικά επιδοτούµενους άνεργους
και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ). Παράλληλα, την Πέµπτη 29
Μαρτίου 2018, θα προπληρωθούν τα επιδόµατα ανεργίας,
τα επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήµατα
ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων, που κανονικά θα καταβάλλονταν από 29.03.2018 µέχρι και 15.04.2018.

Óôéò öôù÷üôåñåò ðåñéï÷Ýò ôçò Å.Å.
óõãêáôáëÝãåôáé óôáèåñÜ ç Ä. ÅëëÜäá
ÓÅË.7

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Τροχαίο ατύχηµα µε παράσυρση ενός ανήλικου
παιδιού συνέβη το πρωί
της Πέµπτης στην Πάτρα.
Το παιδί µεταφέρθηκε
τραυµατισµένο στο Καραµανδάνειο, µε τις πρώτες
πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν πρόκειται
για κάτι σοβαρό.

Ôï ýóôáôï
÷áßñå óôï
Íþíôá...
Οικογένεια, συγγενείς
και οι φίλοι απηύθυναν
χθες το ύστατο χαίρε,
στο Νώντα Μακρή, του
ιδιοκτήτη του cafe City,
στο ιστορικό κέντρο της
Πάτρας. Η κηδεία του
49χρονου ετελέσθη το
µεσηµέρι της Πέµπτης
από τον Ιερό Ναό Παντάνασσας Πατρών. Η ταφή
έγινε στο Κοιµητήριο Πορτών Αχαΐας.

Óôçí ÐÜôñá
ï ÐáððÜò
ãéá ôçí
åðÝôåéï...

Στις επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου,
που θα πραγµατοποιηθούν
στην Πάτρα, την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης, Ν. Παππάς,
στον Πύργο ο υφ. Εργασίας, Τ. Πετρόπουλος, στην
Ι.Π. Μεσολογγίου ο γ.γ. του
Υπ. Παιδείας Π.–Α. Παπαγεωργίου και στα Καλάβρυτα
ο γ.γ. Τηλεπικοινωνιών Β.
Μαγκλάρας.