Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Μαρτίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ητβιωσιμότ:0
Φτωχοποίηση των συνταξιούχων
προϋποθέτει
«Κούρεμα»,
εκτιμά το CEPR
Θα χάσουν επιπλέον 20 δισ. ευρώ από το 2019
Στα 20 δισ. ευρώ θα μέχρι το 2022 καθώς
φτάσουν οι απώλειες και η κατάργηση του
των συνταξιούχων με
τα νέα μνημονιακά Το ποσό των απομέτρα που έχουν ψηφι- λειών έρχεται να προστεί και θα ισχύσουν στεθεί στα 64 δισ.
από την 1η Ιανουαρίου ευρώ που έχασαν
2019 σύμφωνα με το μέχρι τώρα οι συνταξι
Ενιαίο Δίκτυο Συνταξι. ούχοι από τις 27 μνη
ούχων Ελλάδας
ΕΚΑΣ από 1-1-2020.
ΑΨΟΥΝ
μονιακές περικοπές,
Μάλιστα το ποσό οδηγώντας στη φτυ 55 TON
αυτό έρχεται να προχοποίηση τους απόμα.
Ακόμη και η εφαρ-|στεθεί στα 64 δισ. χους της δουλειά
μογή όλων των με- ευρώ που έχουν μέχρι Αυτή την περίοδο yo
τρών ελάφρυνσης!σήμερα οι συνταξιού.
του χρέους που εξε- χοι από τις μνημόνια.
στον ΕΦΚΑ ολοκληρώ
νεται ο επανυπολογι
χος (προσωπική δια.
φορά) θα συνεχίσει να
πληρώνεται και οι συείναι νέα προσωπική
διαφορά και θα μπορεί!
να κοπεί ανά πάσα
τάζει το Eurogroup κές περιοκές.. Σε σμό όλων
των νολικές του αποδοχές στιγμή
σχετική ανακοίνωσή
του το ΕΝΔΙΣ σημει
ώνει ότι επιπλέον 20
δισ. ευρώ θα χάσουν οι
καταβαλλόμενων συν
τάξεων προκειμένου
να προκύψει το μέγε.
θος της προσωπικής
θα είναι ίδιες ως και
τον Νοέμβριο του
2018. Τον Δεκέμβριο
Πάντως ένα ακόμη
στοιχείο για τη φτωχο
ηοίηση των συνταξιού
για να αποκαταστησει
τη βιωσιμότητά του,
Τοστηρίζει, μελέτ
χων είναι τα επισημα
Συστήματος Ελέγχου
του 2018 όμως με τη
του Κέντρου Ερευ- συνταξιούχοι με τα διαφοράς (διαφο
σύνταξη Ιανουαρίου στοιχεία του Ενιαίου
201 9 θαδουν μειώσεις
νεα μέτρα που έχουν
ψηφιστεί για να ισχύσουν από 1/1/2019 ,
όπως είναι η μείωση
ανάμεσα στο ύψος των
παλαιών και νέων συντάξεων)
Εντός του 2018, οι
νών Οικονομικών Πο
συνέχεια στην 11
συντάξεων που βάσει
νόμου θα έχουν «τα.
βάνι» το-18
Αυτό σημαίνει ότι
και Πληρωμών Συντά
ξεων «ΗΛΙΟΣ» για τον
μήνα Δεκέμβριο 2017
συμφωνα με τα οποία
από το σύνολο των κύΤο έλλειμμα και ουρικές συριε
Αυτό κα μαίνει ότι
τώρα μειώσεις σύντη
συμφωνα με τα οποία
ράσουν καιθα εμφ
και επικουρικές συντά.
αφορολόγητου η κα
τάργηση των οικογεράσουν και θα εμφανι.
ενημερωτικά ντση ο
ώματα των συνταξιούακόμησαν βάζει ριων συντάξεων που
φέρνει
μειωσε!s
στα εφάπαξ
του ΤΑΥΦΕ
ις, ημείωση του στούν
ora πολογισμός
βγάζει ριων συντάξεων που
reenco
τερικοτή της σύντα.
ξης τον Δεκέμβριο του
2.590.000 οι 700.000
2.590.000, οι 700.000
είναι ύψους κάτω των
νεια κων
παροχων χων
στους συνταξιουχους
Η διαφορα παλιας και
500 ευρώ μεικτά)
το «πάγωμα» των αυΙξήσεων στις συντάξεις
νέας σύνταξης που θα
έχει ο κάθε συνταξιού2018 ασταματ σει
στο-18%. Το υπόλοιπο
ποσοστό μείωσης θα
Τα ίδια στοιχεία δεί
συνέχεια στην 101
Ατσιόγλου: Στόχ0s
να πληρωθούν
οι ληξιπρόθεσμες
συντάξε!s μέχρι
τον Αύγουστο
αλλήλων Βπαξ που παρέχει το
Ταμείο Αλληλοβοή.
θειας ο
μακευτικών Εργασιών
(ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ), παρά
το οργανικό πλεόνα.
σμα που παρουσιάζει
κατά τα τελευταία
χρόνια το Ταμείο.
συνέχεια στην 2