Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 22 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.505 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«Êïêêßíéóáí»
óôçí åöïñßá ÷éëéÜäåò
öïñïëïãïýìåíïé

Âáßíåé áõîáíüìåíïò ï áñéèìüò üóùí âñßóêïíôáé áíôéìÝôùðïé ìå ôç ìÝããåíç ôùí áíáãêáóôéêþí
ìÝôñùí åßóðñáîçò, üðùò åßíáé ïé êáôáó÷Ýóåéò, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ÁÁÄÅ.

Êüêêéíç ìðïãéÜ óôï
Ãåñìáíéêü Ðñïîåíåßï
Κόκκινη µπογιά έριξαν αντιεξουσιαστές στους τοίχους
του Γερµανικού Προξενείου
στην Πάτρα, που βρίσκεται
στη συµβολή της Καραϊσκάκη
µε τον πεζόδροµο της Τριών
Ναυάρχων. Επίσης, έγραψαν
συνθήµατα αλληλεγγύης στην
αντίσταση των Κούρδων µαχητών και έριξαν τρικάκια. Για
σήµερα, έχει προγραµµατιστεί
από αντιεξουσιαστές συγκέ-

ÓÅË.3

«Åöõãå» óôá
51 ôïõ ÷ñüíéá
ï Íþíôáò
ÌáêñÞò

Θλίψη σκόρπισε στην
πατραϊκή κοινωνία ο πρόωρος χαµός του Επαµεινώνδα Μακρή, στα 51 του
µόλις χρόνια. Ο ιδιοκτήτης
του cafe “City”, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας,
τις τελευταίες ηµέρες νοσηλευόταν µε ανεύρισµα,
όµως επιπλοκές οδήγησαν
στο µοιραίο. Με την Αδαµαντία Ξένου είχαν αποκτήσει
δύο παιδιά, τη Νικολία και
το Χρήστο.

Óýãêñïõóç
áõôïêéíÞôïõ
ìå äßêõêëï
óôçí ÏâñõÜ
Σοβαρό τροχαίο συνέβη
χθες, στην οδό Δηµοκρατίας, στην Πάτρα. Το δίκυκλο
που οδηγούσε 18χρονος
εκινείτο στο ρεύµα προς
Οβρυά.
Προπορευόταν
ένα Ι.Χ., µε οδηγό νεαρό,
ο οποίος άναψε φλας για
να στρίψει αριστερά, σε
σούπερ µάρκετ. Ο οδηγός
του δικύκλου, επιχείρησε
να προσπεράσει, µε συνέπεια η σύγκρουση να είναι
αναπόφευκτη. Ο 18χρονος
έπεσε στο οδόστρωµα,
τραυµατίστηκε και διακοµίστηκε µε ασθενοφόρο
στο νοσοκοµείο.

ÐÁÔÑÁ: ÁÕÈÁÉÑÅÔÇ ÅÊ×ÅÑÓÙÓÇ
ÔÏÕ ÐËÁÔÁÍÏÄÁÓÏÕÓ…

ντρωση αλληλεγγύης για τους
Κούρδους της Αφρίν, στις 6 το
απόγευµα στον Έσπερο.

Êáé åðßóçìá
õðïøÞöéïò
ãéá ôç ÍÏÄÅ
ÍÄ Á÷áÀáò

ÐáñÝìâáóç ôïõ ðïëéôéóôéêïý
óõëëüãïõ
Ðáñáëßáò Ðñïáóôßïõ ç «ÄñÜóç»
ÓÅË.5

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Ï ãíùóôüò ãéáôñüò êáé äçìïôéêüò óýìâïõëïò ôçò ðáñÜôáîçò
«ÍÝá Ðüëç», áíáêïßíùóå ÷èåò ôçí
õðïøçöéüôçôÜ ôïõ, ãéá ôçí ðñïåäñßá ôçò Íïìáñ÷éáêÞò ÏñãÜíùóçò
ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, óôçí Á÷áÀá.
«Ôï ðñþôï ìåãÜëï óôïß÷çìá, åßíáé
ç óõììåôï÷Þ óôçí åóùêïììáôéêÞ
êÜëðç», äÞëùóå, ìåôáîý Üëëùí.
ÓÅË.3