Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27008 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη
ερχεται με
επενουσεις και
Ελλάδα, η χώρα με τις
Περισσοτερες νέες
αιτησει ασνηον
γες, οχι με
καταναΔωση
οικονομίας σε υψηλούς Οθμούς ανάπτυ
ης χ!ειάζεται αλλαγή του αναπτυξια
nou προτυπου, το οποιο πρέπει να 00μη
θεί στον πέριορισμό της σημασίας της
καταναλωτικής δαπάνης για την ανά
μφωνα με τη Eurostat, οι
ν ΕΕ μειωθηκαν στο ήμισυ, σε σχέση με το
χειρηματικων επενουσεων, και στην αυ
ηση «καθα!ής» συμβολής του εξωτεοκού τομέα, κυρίως με αύξηση εξαγωγών
αναφέρεται σε μελέτη του Ιδρώματος 01κονομικώ
ΙΟΒΕ) με
σω της χQηματιστηQ1αχης αγορας και το
νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας
που παρουσιάστηκε σε ε%δήλωση που
οργάνωσαν το Χο ιατ
ASYLUM
650.000 αιτούντες άσυλο ζήτησαν
για πρώτη φορά διεθνή προστα
σία στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ε
ν και Βιομηχανι
ών Ερευν
σπανια χα
τά 96%, στη Γαλλία κατά 19%
στην Ελλάδα κατά 14% (ή 7.200
το ΙΟΒΕ την περασμένη ΤΑΑ
Η Ελλάδα είναι η χώρα της ΕΕ που
Γερμα
κομισιον n
Αυστρι
ο χαμηλότερος αριθμός καταγράφηκε στη
παρανομη χρηση
αιτησεις ασυ ου σε σχεση με
σεις ασύλου στην Ελλάδα αυξήθηκαν
κυπτει από τα στοιχεία της Eurostat που
Πορτογαλία (98), την Τσεχία (108) και
στην Εσθονία (138)
στοιχείων
χρηστων
έρχονται από Σύριους (102.400 αιτήσε
(43.600 αιτήσεις), αντιπροσωπεύοντας α
ντων ασύλου στην ΕΕ. Ειδικότερα σ
του Facebook
σε σχέση με το 2016, Αυτό προΣε απόλυτους αριθμούς, οι
ρες αιτήσεις το 2017 καταχωρήθηκαν στη
Γερμανία (198.300), αντιπροσωπεύοντας
δόθηκαν σήμέρα
το 30% του συνόλου των αιτού
του συνόλου
προστασία των δεδομένων στην ΕΕ
Συγκεκριμένα, σε σχέση με τον πληθυσμό, οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου,το
2017 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (5.295
αιτήσεις, ανά εκατομμύριο πληθυσμού)
στην Κύπρο (5.235), στο Λουξεμβούργο
Ελλάδα, το 29% των αιτούντων ασύλου
λήφθηκαν σήμερα (σ.σ. Τρίτη) της υπό
θεσης της Carnbridge Analytica, της επιχείρησης που συνδέεται με την προεκλογική εχστράτεια του Ντόναλντ Τραμπ
20%), η Γαλλία (91.100 αιτήσεις ή 14%)
06. Τέλος, σύμφωνα με τη
η Ελλάδα (57.000 αιτήσεις ή 9%), το Η
νωμένο Βασίλειο (33.300 αιτήσεις ή 5%)
ς προστασιας
ναι στόχος αποχαλννεων ότι χοη
σιμοποίησε παρανόμως προσωπικά δεδο
ove μας oro eitid ie
Δρομολογείται η αύξηση του κατώτατου μισθού
Κυριότερο Πρύθλημα είναι η υποδηλωμένη εργασία και όχι η αδηλωτη
Πιο καθαρά και
πιο Υρηγορα στην
Kat ημερινη μαχη
για την
Επίσης
είωση τ
U Χατώτατου
μισθού και αναστολη των συλλογιχών διαπραγμ
τεύσεων. Δημιουργήθηκε, έτσι, ένα πλαίσιο που ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει γίνει περικοπή στους μισθούς. Ο
ωση μισθού νομοθετήθηκε τ
ωση του κατώτατου μισθού χα
τα 32% για τους νεους χαι αναστοηη των
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εγιναν, δηλαδή,
του προγράμματ
Εμείς λειτουργούμε σε τρει
ξονες» τόνισε η Χ. Αχτοιόγλου, α
ι μια σταθερη αποκλιμάκωση της ακαθαριοτητα στο νεογίας, εε70
Δημο Αθηναίων μον
ο τεηος της Υραφειοκρατιας;
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίας στάσης θα παρέχουν τα
επιμελητήρια Υια την αδειοδότηση νέων επιχειρησεων
του κατά ,1 ποσοστιαίες
Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι πρόκειται
εξαιρετικά
ψηλό ποσοστό. Ομως, σύμφωνα με
α ακόμη ε
χωσής της. Όπως είπε, τα τελευταία τρία χρόνια, έ
χουν δημιουργηθεί πέρ(που 300.000 νέες θέσεις εοΑθήνα Καθαρή, τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Α.
TOQQ1μμάτων, παουσιάζει Δήμος Αθηναίων. Ο
ην προσφορά ολοκλήρωμένων υπη!εσιών μιας στάσης, προκειμένου να πα!αχαμ4 θούν όλες οι
ιτευχθεί η άμεση αδειοδότηση επιχειρήσεων, αποσχοπεί η πρα,τογασίας. Ωστόσο, διαπίσ
σότερη δουλειά επιχεντρωμένη πρωτίστως, στη
γραφειοκρατικές διαδι
βου λια που ανελαβε η Κεντρική Ενωση Επιμελητη υων Ελλάδος (ΚΕΕ), σε συνε07ασια με το υπου07ειο
μεγάλα χοντέι
ςσημεία- Ounovo
λου των Επιμελητηρίων της χώρας
ε, πολύ σημαντχή είναι χαι η δουλειά που
ια την καταπολεμηση της παραβατικότητας στην
Συγχεχριμένα, η ΚΕΕ ανέλαβε το έργο για την «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ενωσης Επιμε
λητηριων Ελλάδος και των Επιμελητηριων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλο
ντος» στο πλαίσιο του Επιχειρησιαχού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020>>
γινε ται
εργασίας. Υπ
ρόβλημα πλέον δεν είναι η αδήλωτη εργασία, αλ
ότι στη
υποδηλωμένη.
Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, το έργο προβλέπει την

Τελευταία νέα από την εφημερίδα