Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6412
Τιμή: 1.00€
Βαλ τετοιου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΦορολοYIKES
δηλώσε!s |
Ποιοι συνταξιούχοι
μπορούν να δουλεύουν
2018:
κωδικο's Taxisnet
σε tpia anna βήματα
Πότε οι συντάξεις μειώνονται κατά 60%
Μπροστά σε ένα νέο
περιβάλλον βρίσκονται
πλέον οι συνταξιούχοι
που εργάζονται όΠως
προκύπτει από την εγ.
κύκλιο για την απασχό,
ληση των
συνταξιούχω
μετά την εφαρμογή
του νόμου Κατρούγκα
λου είτε ως μισθωτοί
είτε ως ελεύθεροι
επαγγελματίες εφόσον
προκύπτει υποχρέωση
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
περικόπτεται το 60%
του συνόλου των ακα
Η εγκύκλιος διαχωρί.
Οι φορολογούμενο ζει τους συνταξιού. θάριστών συντάξεων
οι οποίοι θα υποβάλ. | χους σε αυτούς που Ευνοϊκοτερο καθε
λουν για πρώτη φορά είχαν συνταξιοδοτηθεί οτώς θα ισχύσει για
φορολογική δήλωση και εργαζόταν ήδη TOUS αγρότες. Δεν θα
το2018. εκτός από στις 13/5/2016 και περικόπτεται η συντον ΑΦΜ που θα πρέ στους συνταξιούχους ταξη τους εφόσον το Συνταξιούχος από το θεί να εφαρμόζεται το
συνέχεια στην 111 Που βγήκαν στη σύν. εισόδημα , από τις 2012 γουπρώην ΙΚΑ- προγενέστερο νομοταξη με το νέο καθε. αγροτικές δραστηριο- ΕΤΑΜ είχε αναλάβει θετικόπλαίοιο ως rpos
τητες δεν υπερβαίνει μισθωτή εργασία στον την απασχόληση συνστώς
Ε ο κονό. Στον πρώτηχολου τις 4.923 ευρώ ετη ιδιωτικό τομεα έως ταξιουχων.aovooun
1.1.2014
έως νέα σύμβαση ισχύει
Από από 2.11.2017, θεωρεί.
μηση KaT' | εμπίπτουν στις προ, η σύνταξη, για όσες 1.11.2017 αναλαμβανει ται ότι υπάρχει δια
ηγούμενες διατάξεις ημέρες αντιστοιχούν εργασία στον ίδιο (ή σε κ0m και συνεπώς
οικον 11 | και υφίστανται μικρό. στην απασχόληση, για άλλον εργοδότη) κα. εφαρμόζεται από
τερες περικοπές. Για την οποία προκύπτει ταρτίζοντας σύμβαση 2.11.2017 το αρθρο 20
μενοι συνταξιούχοι Επίσης περικόπτεται 31.10.2017
Metexvi Ka np0βΑημα[Al τους νέους συνταξιού.
και noril to nflex;ρονικ χους όμως rou ξεκίνη"ααφάλι.
1.11.2017,
υποχρέωοη
του ν.4387/2016
Στην Περί.
πτωση αυτη εξακολου
Το ίδιο ισχύει και
ouoina
σαν να εργάζονται Παραδείγματα
συνέχεια στην 10
«Αγριεύει» |
η Εφορία
με έκδοση
προστίμων
Δεν πρόλαβε να λει
τουργήσει ούτε ένα
24ωρο η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για τις αιτησεις στο προγραμμα
-Εξοικονόμηση
κατοίκον ΙΙ» και πάλι
αντιμετωπίζονται προβλήματα
ουνέχεια στην 2
Σελίδα 9