Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÅÔÁÑÔÇ 21 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.504 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óôï Ýëåïò
high tech
äéáññçêôþí
ôá ðåñßðôåñá

Ìðëüêáñå

îáíÜ ôï óýóôçìá
Aíïéîå - êëåßóå êáé ÷èåò ôï óýóôçìá óôï ðñüãñáììá «Åîïéêïíïìþ Êáô´ïßêïí 2» - Íá óôáìáôÞóåé
Üìåóá ç äéáäéêáóßá çëåêôñïíéêþí õðïâïëþí áéôÞóåùí, æçôÜ ï ðñüåäñïò ôïõ ÔÅÅ ÄõôéêÞò
ÅëëÜäáò Âáóßëçò ÁúâáëÞò, äéüôé ðñïêáëåß åêíåõñéóìü óå ìç÷áíéêïýò êáé ðïëßôåò…

Íåêñüò ìåôáíÜóôçò áðü
ðáñÜóõñóç É.×. óôçí ÁêôÞ Äõìáßùí
Μετανάστης είναι το θύµα
του τροχαίου που σηµειώθηκε
χθες στις επτά παρά δέκα το
απόγευµα στην Ακτή Δυµαίων. Ο 24χρονος µετανάστης
προσπάθησε να περάσει τον
δρόµο όταν παρασύρθηκε
από διερχόµενο ΙΧ, έξω από το
πρώην εργοστάσιο της ΑΒΕΞ,
όπου έχουν βρει κατάλυµα
πρόσφυγες και µετανάστες.

Åêôáêôç
óýóêåøç ãéá ôï
Ðåéñáìáôéêü
Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï

ÓÅË.5

ÓÊËÇÑÇ ÊÑÉÔÉÊÇ ÓÔÏ ËÁÆÏÕÑÁ
ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÑÉÆÁ ÊÁËÁÂÑÕÔÙÍ…

Ο µετανάστης µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο του Αγίου
Ανδρέα σε κρίσιµη κατάσταση όπου λίγα λεπτά αργότερα άφησε την τελευταία του
πνοή.
Το ατύχηµα έγινε µπροστά
στα µάτια δεκάδων µεταναστών οι οποίοι εκείνη την ώρα
επιχειρούσαν να περάσουν
στη λιµενική ζώνη.

«Ï ðáíôüò êáéñïý ÄÞìáñ÷ïò óêÝöôçêå
ôï ìÝëëïí ôïõ óôç äßêç Áìâñüóéïõ»
ÓÅË.3

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Τα περίπτερα της Αχαΐας βρίσκονται στο έλεος
οργανωµένων
διαρρηκτών αλλά ακόµη και µεµονωµένων κλεφτών που
αρπάζουν ότι βρουν και
τρέχουν. Δεκάδες τα περιστατικά τους τελευταίους µήνες. Οπως ανέφερε
ο αντιπρόεδρος των περιπτερούχων της Πάτρας
κ. Νίκος Γιαννόπουλος,
έχουν διαπιστωθεί χτυπήµατα διαρρηκτών, που κατάφεραν να παρακάµψουν
τεχνολογικά προηγµένους
συναγερµούς ακόµη και
µέσω WiFi. Αποµονώνουν
συχνότητες, κόβουν καλώδια, αχρηστεύουν ακόµη και τις κάµερες.

Σύσκεψη µε όλους τους
εµπλεκόµενους
συγκαλεί η διεύθυνση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας µετά την χθεσινή
πρωινή πληµµύρα στο
Πειραµατικό Σχολείο Πατρών και την απόφαση
των γονέων να πάρουν τα
παιδιά τους στο σπίτι.
Η σύσκεψη θα γίνει σήµερα το πρωί στις 8:30,
στο χώρο του δηµοτικού
σχολείου. Όπως ανέφερε
το στέλεχος της Πρωτοβάθµιας Βαγγέλης Πασσάς, ο οποίος βρέθηκε
χθες το πρωί στο σχολείο
και πραγµατοποίησε αυτοψία, στην σηµερινή
σύσκεψη θα είναι όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς, ο
δήµος και φυσικά το Πανεπιστήµιο.