Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27007 ΕΤΟΣ 890v
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Μείωση στα 2,443 δισ
ευρω των
«Φως» στην ηΛΕκτρική
οιασυνοεση των κυκηαδων
Αναμένονται σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς
υποχρεωσεων του
δημοσίου προς ιδιώτες
κής σημα 0012 λάδων με
Στα 2,443 δισ. ευQώ μειώθηκε τον Ια
κό δίκτυο ηλεκτροδότησης
Δεκέμβ!ιο του 2017 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου
προς τους ιοιοτες, ενω οι εκκρεμεις επιστQ0φές φάρων στο ίδιο διάστημα πεQ10ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Εξηγώντας τη στρατηγ
σφαλίζεται
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα
Q1στηκαν στο ποσό των 691,9 εχατ
ση κόστους για την παραγωγή ενέρεια
ερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
δίνει αναπτυξιακή
αυτά σημαίνουν πάρα πολλά για την
προοπτική. Ολα
μεναλύτερη
καθετοποιημένη
αγροτική βιομηχανία
γινεται ερμαιο των
τραπεζιτων και των
χυιομέτρων, που
ρωτικό σύστημα, μέσω του υποσταθ
που κατασκευάστηκε στο
ριο. Ακολούθως, με αντίστοιχες κα
αταφέραμε να κάνουμε πράξη έ
να OQαμα δεκαετιών», υπογQάμμισε ο Α
λέξης Τσιπ!ας, εγκαινιάζοντας το έργο
της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το η
πειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεχτοκής Ενέ!γειας, στον υποσταθμό του ΑΔ
ΜΗΕ, στη Σύρο. Ο πουθυπουργός τόνισε
λληνι
που τροφοδοτεί μια σειρά από άλλα γ
ια ανάπτυξη δίκαιη, που θα μοιραστεί
δίκαια στο λαό μας και όχι μόνο σε μια ε
λιτ που όλα τα προηγούμενα χρόνια
κά νησια.
βέρνηση διερευνά κάθε δυνατότητα να
βρεθεί μια βιώσιμη λύση για την Ελληνι
κή Βιομηχανία ΖάχαQης ΑΕ (ΕΒΖ) έδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανά
πτυξης, Στέ!γιος Πιτσιό!λας, σε δηλώσεις του στο περθο)Q10 του 1ου Επιχειρη
ματικού Φόρουμ Ελλάδας-Σε!βίας, που
διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη
ε ο κ. Τσίπρας, η Σ
μα και αφην
γάλη πλειοψηφία»
είμαστε κοντά στην έξοδο από
συνδέον
σημαν
πειρατικό σύστημα. Η πρώτη φάση του έρκαμιά χυβέρνηση, ανήχουν στον λαό»
όηση, από τον κοινό βηματισμό, διότι βρί
λοκληρώνε
Από τη Σύρο, ο πρωθυπουργός έστειλε
παράλληλα το πολιτικό μήνυμα ότι «έπει
πιο Ψηλά r
ιερευνούμε κάθε δυνατό-ΣΑΜ)
Qα τή!α του ΑΔΜΗΕ στην ενέργειακή
πολιτική της χώρας
ειας μπορούμε να αισιοδοΕούμε» και πως
στοριχης σημασιας εQ70»
Ο πρωθυπουργός χαραχτήQ1σε ιστορι
Γ. Κατρούγκαλος:
Τουρκία δεν μπορεί να
°Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός είναι Υενονός
01αΠραΥματευτει απο
θέση ισχύος, όταν έχει
ουση του Ελληνιχού Διαστη
στελεχιακό δυναμικό με μεγάλο βάθος
για τα πολλαπλά οφέλη του διαστήματος.
XOU (°γανισμού δεν ανήκει στη σφαίρα
της επιστημονικής φαντασίας αλλά ε
ναι γεγονός. Η παρουσίαση π!αγματ
ποιήθη ε σε αίθουσα του υπουογείου Ψη
παρά τις δυσκολίες που βίωσε μπορεί όχι
όνο να επανακάμψει αλλά να κάνει ό
να μιλούν περήφανα για αυτήν. Επα
ναφέραμε στη δημόσια σφαίρα τις τεχνο
λογίες αιχμής και έχουμε χρέος όλοι να ε
Τα οφέλη αποτυπώνονται στις τηλεπι
χοινωνιακές υποδομές, σε ιατρικές εφαρΗ Ελλάδα στην περίοδο της τελευ
ακριβείας, στη διαχείριση
γός Ψηφιακ
νιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, α
έφερε ότι «μιλάμε με αίσθημα ευθύνης
για την σημερινή ημέρα καθώς ο διαστημι
κός τομέας μπορεί να ισχυροποιήσει τη
χώρα κάνοντάς την πιο παραγωγική και
ς Πολι ο αρμόδιο
δύναμη, παίζοντας το χαρτί των διπλωματικων συμμαχιών, της ενισχυσης του
διεθνούς κύρους της και κυρίως της πα
ρουσίας της στην ΕΕ και αυτό το χα!τι
αποδίδει, δήλωσε ο α!μόδιος για τις ευ
Qωπαϊκές υποθέσεις αναπλη!ωτής υ.
πουργός Εξωτ εΟΧών, βουλευτής Μεσση
νίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκα
Δε λέει να ανακάμψει το
Χρηματιστήριο
τωτικές τάσεις επιχράτησαν στη σημέρινή (σ.σ. Δευτέρα) συνεδρίαση του Xon
ς δεν έχει τίποτα να φοβη
θεί, υπογράμμισε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ.
ματιστηρίου, με την αγ0Qά να υποχω!εί κάτω από τις 810 μονάδες, εν μέσω α!νητικού
ΧΑιματος στις ευ!ωπαικες αγορές
ναϊκού Μακεδονικού [email protected]ακτορείου Ειδή
συναλλακτική δραστηριότητα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ στο
τραπεζικ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα