Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Μαρτίου
Τρίτη
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τουστοχημ: | Το σχέδιο τns κυβέρνησηs
του καταταγια τον ΕΝΦΙΑ
του μισθού
Προθεσμία μέχρι την στην πολιτική ηγεσία
Πέμπτη 22 Μαρτίου Οι an°φάσεις ωστόσο
έχουν οι εκτιμητές θα ληφθούν από την
ακινήτων προκειμένου ηγεσία του υπουρναπαραδώσουν τις ει- γείου Οικονομικών
σηγήσεις τους για τις λαμβάνοντας υπόψη
οτι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ετηρεά
σουν και τηδομή του
ΕΝΦΙΑ. Το όλο εγχεί.
ρημα χαρακτηρίζεται
εξαιρετικά δύσκολο
Η αδυναμία καθορισμού νέων τιμών ιδιαί,
inlan0μακρυσμένες πε.
-|ριοχές ήταν ο,βασικός
ηρώσειτις διαλόγος που δόθηκε η και δεν είναι τυχαίο ότι
παράταση, αναφέρουν συμπεριλήφθηκε στη
τους κοινωνικος
εταίρους για τα εργα.
σιακά θέματα Που ενστελέχη του οικονομι.
λίστα με τα «αγκάθια»
κού επιτελείου, τα της τέταρτης και τ
οποία σημειώνουν ότι λευταίας αξιολόγησης που θα πρ
το μεγαλύτερο τμήμα από τους θεσμούς
όλους και η διαφορά Οικονομικών, όλα θα
καταβληθεί από τους αντικειμενικές αξίες
έχουν ακίνητη περιουτιμών έχει Σύμφωνα με πληρο- 500.000 ιδιοκτήτες nou οι οποίες θα εξισω
θούν με τις εμπορικές
συνέχεια στην 11 ηλεκτρονικό σύστημα της κυβέρνησης στην σία άνω των 200.000 τιμές. Μάλιστα, σημει
ρείται να αναδειχθεί
ήδη μεταφερθεί στο
του υπουργείου Οικοφορίες, στις σκέψεις
περίπτωση που απατη.
θούν ριξικές αλλαγές
ευρώ. Ωστόσο και σε
αυτή την περίπτωση η
ώνει ότι σε αρκετές
mpl0χές της χώρας μ
ενδείξεις αλλά και τα
την Παρασκευή
στον άμι ειτετρο α
κυβέρνησ ει το εύει
τοχεία σο
Evas στ0US
δυο φορολο23
σει η επεξεργασία, ή,
διαφορετικά, το «φιλτράρισμα», των προτά.
να ξεκινήσει τις αυξήσεις από Πάνω προς τα
κάτω, με στόχο να
βαρυνθούν όσο το δυενδείξεις, αλλά και τ
στοιχεία μεγάλων Υρα
παρακάμψει τις τροποποιήσεις των συντελεστών υπολογισμού του
κύριου φόρου και να
εκτιμήσεις
γού ενου έχει δευτεροβάθμια ετη μεταφέρει το βάρος έχουν περιουσία κοντά ακινήτων, οι αξίες θα
λη ηρύθεσ es τρο του ουργείο σον συμπληρωματικο στις 200.000 ευρώ τα κειμεν κειμένεες στις
στίσει χαμηλότερους
η οποία και θα δώσει
τελική εισήγηση
Οπως αναφέρει στέλεχος του υπουργείου
οφειλ6s
μεγάλες αστικές πε
συντελεστές
Ποιοι δεν χρειάζεται
ναυποβάλουν
φορολογικές
δηλώσεις το 2018
οκ προκαλούν τα
στου εφορολογου
φορολου ένας στου
σμες οφειλές προς
Σελίδα 9