Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 20 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.503 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÌðÜ÷áëï
óôá ïéêïíïìéêÜ

Στο αέρα οι συναλλαγές του Συλλόγου των Εµποροϋπαλλήλων της Πάτρας, όπως καταγγέλλει ο γνωστός συνδικαλιστής
Σάββας Τζάκης: «Όλες τις οικονοµικές συναλλαγές του 2017,
δεν έχουν καταγραφεί ως επίσηµες µέσω τραπεζικού λογαριασµού, όπως προβλέπεται από το καταστατικό… Στον τραπεζικό λογαριασµό του Συλλόγου δεν υπάρχει κίνηση από το 1999
δηλαδή επί 17 ολόκληρα χρόνια… Επιπλέον, ο Σύλλογος κινδυνεύει να χάσει ακίνητο που διατηρεί και το ενοικιάζει στην
οδό Κολοκοτρώνη, για χρέη προς την εφορία…»! Τι απαντά η
πρόεδρος Γιώτα Παναγοπούλου.
ÓÅË. 8

ÂÏËÉÄÏÓÊÏÐÅÉ ÔÇÍ... ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ
ÄÕÔ. ÅËËÁÄÁÓ Ï Í. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ

Ãéáôß óôñÝöåôáé
óôçí ÔïðéêÞ
Áõôïäéïßêçóç Ðïéïõò óõíÜíôçóå

ÓÅË.6

ÊñåìÜóôçêå
70÷ñïíïò
óôçí Ôñéôáßá

Ένας άνδρας φέρεται
να έδωσε τέλος στην ζωή
του χθες το βράδυ στην
Αγία Μαρίνα Τριταίας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες ο άνδρας, περίπου
70 χρονών βρέθηκε κρεµασµένος µέσα στο σπίτι του. Στο σηµείο βρέθηκαν αστυνοµικοί και
τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα
της αυτοκτονίας.

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Åë. ÂåíéæÝëïõ 42, ÐÜôñá
Ôçë.: 2610.32.32.27, 2610.32.32.29 - Fax: 2610.33.98.89