Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ENBETO
FERTILIZER
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap φυλλου 644
www agroneas y
agroeda@agronews gr
lap οτο 17 & Kupicin 18 Μαρτίου 2018
κωδ. 7744
ISSN 22419446
tun 3 Eupub
Μέχρι τις 30 Μαρτίου
συνδεδεμένη βάμβακος
Neo κατω ano 74 λεπτά 0ε mo n°λλους
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Σε ρόλο επιτελάρχη
της φυτοπροστασίας
ernteoopponiec yioja0φοας και μεγάλου
του κλάδου, καλείται να κρατήσει ο νέος
πρόεδρος του ΕΣΥΦ Βοοος Ευθυμόδη, da 50
Boupén
84.20 3,44
Το ΑΤΑΚ τρώει δικαιώματα
και η ΕΤΑ Δ παίρνει χωράφια
Νοκια από 30-50 ευρώ το στρέμμα ακόμα και για παραχωρημένα κτήματα ζητούν οι αρχές
Σε npodeen οκονομική apaipaEn unoxprivev ται αυτόν τον
aes Υια ενοικιοστάσια, ακόμα
και για κτηματα nou mapamonκτημάιων με αναφορά σε δημό.
ocs o tors. H ETAA, μια κρα,
ταοοοια οι καλλιcpymisoxipdνο δεν Eixav καμία unopeoon.
Αιφνιδίως πρόσκληση,
ξανά για Νέους Αγρότες
Μέχρι tis 16 ΑΠριλίου μιορουν
να κάνουν annon ot Ενδιαφε,
του μέτρου είναι vtal Yuupyoi,
mo bev έχουν υπε00E1 to 410E.
tous. έχουν υποβάλει δηλωση ΟΣΔΕ ιουλάκσον
νια το hos 2017 και πληρουν TIS
taotaons nou φτανει τα 22.000
apoe drus ritpiguprits HrEgou,
ων Νηουν κοα Νοτίου Aiyaiou.
AE us νεοεισερχόμενοι σιην a
Αυτό το Οινόραμα
το λες αποκάλυψη
Κοντά Πρόγραμμα
και για αρδευτικά
Αμυντική με KutzuBuvon
στηριξης τον μικρών
ypotuinv και με αυνδεδεμένες
Στους «
μετά to 2020, σελ.4
ΣΑΒΒΑΤΟ Αλε60uuv6porou tou ee00
Μηνας 3ος.
Εβδ nn
ΗΛΙΟΕ: Ανστολη 0634-dion 18:34
ΣΕΛΗΝΗ: Νέο ΣΕλήνη
ΚΑΙΡΟΕ: Aapioc