Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 17 - ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.502 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁðïìÜêñõíóç
Σε ολοκληρωµένες δοµές φιλοξενίας σε
όλη τη χώρα, ούτως ώστε να εξαλειφθεί
το οξύ πρόβληµα στο λιµάνι της Πάτρας Τι διαβεβαιώσεις έδωσε από το βήµα της
Βουλής ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δηµήτρης Βίτσας. Κινητοποίηση
χθες των αντιεξουσιαστών στο κέντρο
της πόλης για το µεταναστευτικό. Πορεία
σήµερα της ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας, για την Ηµέρα ενάντια στο Φασισµό και το Ρατσισµό.

ìåôáíáóôþí
ÖÏÉÔÇÔÅÓ ÅÉÓÅÂÁËÁÍ ×ÈÅÓ
ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÁÉÄÅÉÁÓ

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας των εκπαιδευτικών,
πραγµατοποιήθηκε χθες,
έξω από το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας, για µια
ακόµη φορά, µαζικούς και

µόνιµους διορισµούς, καθώς επίσης και καλύτερες
συνθήκες εργασίας για
τους αναπληρωτές. Οµάδα φοιτητών µαζί µε καθηγητές κατάφερε να εισβάλει στον προαύλιο χώρο
και εν συνεχεία στο κτίριο
του υπουργείου. Νωρίτερα,
αντιπροσωπείες των δύο
εκπαιδευτικών οµοσπονδιών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, είχαν
συνάντηση µε τον υπουργό, η οποία όµως απέβη
άκαρπη, αφού, όπως ανέφεραν, ο κ. Γαβρόγλου
δεν έδωσε συγκεκριµένες
απαντήσεις σχετικά µε τον
αριθµό των µόνιµων προσλήψεων για την ερχόµενη
σχολική χρονιά.

ÓÅË.2,3

ÁÍÔÉÅÎÏÕÓÉÁÓÔÅÓ: ÌÐÏÃÉÅÓ ÓÅ ÍÁÏ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÈÙÙÓÇ ÔÏÕ ÁÌÂÑÏÓÉÏÕ

ÓÅË.4,16

• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Βροχή τα πρόστιµα χθες
από το ΙΚΑ, σε εταιρείες
«σεκιούριτι», στη Βιοµηχανική Περιοχή της Πάτρας,
από το ΙΚΑ. Σε ελέγχουν
που διενεργήθηκαν, µε
τη συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ.,
βρέθηκαν αρκετοί ανασφάλιστοι εργαζόµενοι.

Ìåôáìüó÷åõóç
íåöñïý óôï
íïóïêïìåßï
ôïõ Ñßïõ
Η πρώτη µεταµόσχευση
νεφρού µετά από πολύ καιρό έγινε την Πέµπτη στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο
του Ρίου, µε τη συνεργασία
νεφρολόγων ιατρών του και
χειρουργών του Π.Ν. Ιωαννίνων. Ο λήπτης του µοσχεύµατος ήταν ένας άνδρας 60ετών
και ο δότης ένα νεαρό άτοµο
από την Αθήνα. Ο καθηγητής
Νεφρολογίας Δ. Γούµενος,
τόνισε αυτή η συνεργασία να
µονιµοποιηθεί προς όφελος
των νεφροπαθών του Δυτικού άξονα της χώρας.

«Åöõãå»
óôá 51 ôïõ
ï Çëßáò
ÌðïóãáíÜò

Ο Μητροπολίτης κατηγορούνταν για
δηµόσια υποκίνηση βίας ή µίσους. Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση
του δικαστηρίου: Κανένας απλός πολίτης
δεν θα απολάµβανε τέτοιας ασυλίας από
τη δικαιοσύνη.

Æá÷áñïðëáóôåßï

Ðñüóôéìá
óå åôáéñåßåò
óåêéïýñéôé
óôç ÂÉ.ÐÅ.

Στη θλίψη βυθίστηκε το
Ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο
της Αχαΐας. Έφυγε από τη ζωή,
σε ηλικία 51 ετών, ο Πατρινός
παρατηρητής διαιτησίας, Ηλίας Μποσγανάς.
ÓÅË.13