Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 16 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.501 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ôñáãùäßá
óôï ôïýíåë…

Νεκρός ο πατέρας, σώθηκαν η µητέρα και το µωρό, στο θανατηφόρο τροχαίο, που έλαβε χώρα χθες, στην περιµετρική
της Ναυπάκτου. Ο άτυχος οδηγός Ι.Χ., προσπάθησε να προσπεράσει έτερο αγροτικό όχηµα και είχε µετωπική σύγκρουση µε φορτηγό, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο
οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η σύζυγός του µετεφέρθη

ÓÔÑÁÔÅÕÌÁ: ÓÅ ÊÁÈÅÓÔÙÓ
ÕØÉÓÔÇÓ ÅÔÏÉÌÏÔÇÔÁÓ...

σε νοσοκοµείο της Πάτρας, όπου και χειρουργήθηκε στο χέρι
της, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Το βρέφος διεκοÓÅË.3
µίσθη στο Καραµανδάνειο της Πάτρας, χωρίς όµως, ευτυχώς,
κάποιον τραυµατισµό. Το αγροτικό προσέκρουσε και αυτό στα
δύο οχήµατα, µε αποτέλεσµα τον ελαφρύ τραυµατισµό και των
δύο επιβατών.

ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÓÔÏ ÁÉÃÉÏ ÓÔÇ ÄÉÊÇ
ÔÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÁÌÂÑÏÓÉÏÕ

Ìå áöïñìÞ ôç óýëëçøç ôùí äõï
ÅëëÞíùí óôñáôéùôþí óôïí ¸âñï
Σε αυξηµένης ετοιµότητα οι Ένοπλες Δυνάµεις της
χώρας, κατά τις τελευταίες
δυο ηµέρες, µε το µόνιµο
προσωπικό να τελεί σε επιφυλακή, ενώ ο λεγόµενος
«πορτοκαλί συναγερµός»
ισχύει κλιµακωτά και για
έφεδρους και εθνοφυλακή. Επίσης, σε καθεστώς
υψίστης ετοιµότητας βρίσκονται τα στρατιωτικά
αεροδρόµια της χώρας. Η
ανωτέρω εξέλιξη, σχετίζεται άρρηκτα µε τη σύλληψη και προσωρινή φυλάκι-

ÐÑÏÁÓÔÉÁÊÏÓ

ÐáñÝóõñå
çëéêéùìÝíï
óôçí ÐÜôñá

Ηλικιωµένος,
παρασύρθηκε από τον προαστιακό,
χθες το απόγευµα, στο ύψος
της Πέντε Πηγαδίων, στην
Πάτρα, µε συνέπεια να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο. Ο
άτυχος άνδρας, επιχείρησε
να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδροµική γραµµή, δίχως να
αντιληφθεί το τρένο. Ο µηχανοδηγός της αµαξοστοιχίας
επιχείρησε µε την κόρνα να
τον προειδοποιήσει, χωρίς
αποτέλεσµα, ωστόσο κατάφερε να µειώσει την ταχύτητα του τρένου.

Åðáëçèåýôçêå
ôï áðïêëåéóôéêü
èÝìá ôçò «Á»

Αλλαγή επίκειται στην ηγεσία του Κεντρικού Λιµεναρχείου της Πάτρας και, δη, λίαν
συντόµως. Ο νυν Λιµενάρχης
Δηµήτρης Κυριακουλόπουλος αποχωρεί και µετατίθεται σε φαινοµενικά καλύτερη
θέση στον Πειραιά, ενώ και το
πόστο του αναµένεται να το
καταλάβει ο Δρόσος Ρεΐζης.

Óôáöõëüêïêêï
êüëëçóáí
4 ðáéäéÜ...

ση από τους Τούρκους, των
δυο Ελλήνων φαντάρων.
Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί, πως έχουν µειωθεί στο
ελάχιστο, εσχάτως, οι παραβιάσεις τουρκικών αεροσκαφών στο ελληνικό FIR.
ÓÅË.2

Συγκεντρώθηκαν πολλά άτοµα του αντιεξουσιαστικού χώρου, που επιτέθηκαν µε πέτρες κατά του Δικαστικού Μεγάρου και του
πρώην βουλευτή Αχαΐας της Χρυσής Αυγής
Μιχάλη Αρβανίτη.
ÓÅË.6

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Από σταφυλόκοκκο προσβλήθηκαν τέσσερις ανήλικοι
στη Πάτρα. Σύµφωνα µε την
καταγγελία, τα παιδιά παρουσίασαν ίδια συµπτώµατα και
το κοινό χαρακτηριστικό τους
είναι η χρήση της πισίνας του
κολυµβητηρίου «Α. Πεπανός». Οι γονείς δεν θεωρούν
σύµπτωση τη µόλυνση των
παιδιών από το ίδιο βακτήριο, ενώ δηλώνουν προβληµατισµένοι για το εάν θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να
αθλούνται στο «Α. Πεπανός».