Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Mum
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
mema | Νέα «καύσιμα» 5 δισ. στ1s δεξαμενές
φορολογι- των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια
Kés δηλώ- 11
σε1S 2018 δισ. ευρώ για την ano- λής του
ΕΠΛλέον-καύσιμα» 5
και η κάλυψη της οφειελεσματικότερη δια.
είριση των κόκκινων
είων τα επόμενα
χρόνια, προσθέτουν οι
τράπεζες στη δεξα.
μενή τους, μετά την
εφαρμογή των Διε.
Στο πλαίσιο αυτό, οι
τέσσερις συστημκά
όμιλοι προχώρησαν σε
αναταξινομήσεις των
ανοιγμάτων τους προς
τις πιο κόκκινες κα
τηγορίες, γεγονός που
θνών Προτύπων Χρη- τις ανάγκασε να
ματοοικ ο νομικής ματίσουν επιπλέον
Πληροφόρησης (IFRS προβλέψεις, που σε
9), που τέθηκαν σε προ φόρων βάση ανέρ
Αντίστροφα μετράει εφαρμογή την 1η Ια- χονται σε 5,7 δισ.
διακή, σε βάθος 5 ακόμη και μετά την
ετών, εναρμόνιση των αναπροσαρμογή του
δεικτών κεφαλαιακής διατηρούνται αρκετ
τους επόρκεια, η οποία
|νουαρίου 2018.
ο χρόνος για την υποφορολογι.
δηλώσεων του
Οι αλλαγές που επέρ.
χονται με τους νέους
αφαίρεση του αναβ
λόμενου φορου, το
018, για τα εισοδή- κανονισμούς. αφο- ποσό αυτό μειώνεται
πάνω από τα ελάχι
φιαπαυ ρίζει ηεπο
θα φτάσει σωρευτικά
ματα που αποκτήθη- ρούν τον τρόπο που
κατά 700 εκατ. ευρω 30% το 2020, το 50%
nepinou
Η ευκαιρία
Η συγκεκριμένη πρ
σαρμογή δ
Όπως επισημαίνουν
κατηγοριοποιούν τα
δάνεια που έχουν χο:
ρηγήσει τα πιστωτικά
ιδρύματα, τα οποία θα
Το πρώτο βήμα που
νεργοποιεί τη διαδι2022 και το 100% το λουθούν τον κλάδο, οι
2023.
χουν ευελιξία στις δι
Δηλαδή στην περίοδο
που καλύπτουν τα
stress tests, μέχρι και
το 2020, μόνο το 30%
της επίπτωσης θα ετη.
συνέχεια στην 11 |πρέπει πλέον να δια. ζει καθόλου
Τον Απρίλιοιμη ξι το ρετόγο εαυτό οηταεποπ ατοεια το σειο.ευρώα ήτοι μυαλ ήσειςδανείωπότις
κρίνονται σε πράσινα, αποτελέσματά τους
μέσης ποιότητας και επιβαρύνει άμεσα
οικήσεις των τραπεζών
να καθαρίσουν ταχύ
τερα τους ισολογισμούς
τα εποπτικά αναλαμβάνοντας ζη
ο συμψηφικάθε τρεις μήνες θα ωση στα εποπτικά τους
τους κεφάλαια, ήτοι
μες από ρυθμίσεις και
σμ6s τον
Ιτου δανεκλε καν ώστε τεφάλαια εφέτος θα
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015,
οι σχετικοί δείκτες βρίθα καλυφθούν από τις
προβλέψεις λόγω IFRS
του 2017
επί τα χείρω, να προπτικές αρχές έχουν
βλέψει
πεδα, κι ως εκ τούτου
μεταφέρονται
ηλαδή,τον Απρίλιο-Ι
συμψηφισμός των εο
οι ηλεκτρονικές
Υπηρεσίεs
Mias Στάση$)
Για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου
(επαγγελματιών
αγροτών) για το 2017,
λματώ
λείς πληροφορίες του
Σελίδα 9