Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 15 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.500 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
ÕÐÏÊÉÍÇÓÇ ÂÉÁÓ

Óôï… óêáìíß
óÞìåñá
ï Áìâñüóéïò

«ÌÜ÷ç» ìõóôéêþí õðçñåóéþí
óôï ëéìÜíé ôçò ÐÜôñáò…

ÓÅË.3

Åñåõíåò áðü ôéò åëëçíéêÝò Áñ÷Ýò ãéá ðñþçí ìá÷çôÝò ôïõ ISIS êáé ðñÜêôïñåò ôçò Ôïõñêßáò, êáèþò êáé Üëëùí
ãåéôïíéêþí ÷ùñþí - Ç ðñïúóôïñßá, Üëëùóôå, åðáëçèåýåé ðïëëáðëþò áõôïý ôïõ åßäïõò ôçí… êéíçôéêüôçôá (ó.ó.: óôï
ðñüóöáôï ðáñåëèüí, ôï PKK åß÷å êáôáããåßëåé ôçí áðáãùãÞ Ýîé Êïýñäùí óôçí á÷áúêÞ ðñùôåýïõóá, áðü ôç ÌÉÔ.

ÁÐÏÊÁËÕØÇ: ÏÉ «ÁË×ÇÌÅÉÅÓ»
ÔÏÕ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÓÅÑÅÌÅÔÇ
ÓÔÏ ÈÅÌÁ ÔÙÍ ÊÁÈÁÑÉÓÔÑÉÙÍ
Τι… επινόησε ο
διοικητής του Νοσοκοµείου «Άγιος
Ανδρέας» της Πάτρας, για να έχουν
µικρότερη µοριοδότηση οι 40
εργαζόµενες
απ’ αυτή που
προβλέπει
ο
κάτωθι Νόµος: «Οµοειδής εργασιακή εµπειρία
σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας
φροντίδας υγείας στον
ιδιωτικό τοµέα µοριοδοτείται µε επτά (7) µονάδες

ανά µήνα, για συνολική εµπειρία µέχρι
εκατόν είκοσι (120)
µήνες και οµοειδής
εργασιακή εµπειρία
σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή
τρ ι το β ά θ µ ι α ς
φροντίδας υγείας του δηµοσίου τοµέα (σ.σ. δηλαδή η εργασία στα δηµόσια
νοσοκοµεία) µοριοδοτείται µε εννέα (9) µονάδες
ανά µήνα, για συνολική
εµπειρία µέχρι εκατόν είκοσι µήνες».
ÓÅË.5

Ðëåéóôçñéáóìïß: Óõãêñïýóåéò ìå
ôá ÌÁÔ ôñáõìáôßåò êáé óõëëÞøåéò

Ðåäßï ìÜ÷çò ÷èåò
óõìâïëáéïãñáöåßï
óôá ÅîÜñ÷åéá
ÓÅË.11

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Σήµερα, ο Μητροπολίτης
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας,
κ. Αµβρόσιος, θα οδηγηθεί
στη Δικαιοσύνη, προκειµένου να εκδικαστεί η µήνυση που κατέθεσαν εναντίον του εννέα πολίτες, για
δηµόσια υποκίνηση βίας ή
µίσους και για κατάχρηση
εκκλησιαστικού
αξιώµατος. Όλα ξεκίνησαν το 2015
όταν έγραψε ένα άρθρο στο
οποίο χαρακτήριζε αποβράσµατα κοινωνίας τους
οµοφυλόφιλους, προτρέποντας τον κόσµο να τους
φτύσει.

Ê. ÓÏËÄÁÔÏÕ

Óõìâïëéêüò
÷ïñüò óôç
ÃÝöõñá...

Από τους New York Times
και την Washington Post
µέχρι την Telegraph και το
Associated press τον γύρο
του κόσµου κάνουν οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της
χορεύτριας aerial yoga Κατερίνας Σολδάτου, η οποία
αιωρήθηκε σε δύο σκοινιά
από την µεγαλύτερη γέφυρα της Ελλάδας και µια
από τις µεγαλύτερες του
κόσµου, την Γέφυρα Ρίου
Αντιρρίου. Συµβολικός στόχος του εγχειρήµατος είναι
να υπογραµµιστεί η ανάγκη
να υπάρξουν γέφυρες µεταξύ Ελλήνων, µε στόχο την
προκοπή της πατρίδας και
των ανθρώπων της.