Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ερευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελαΐς-Unilever
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο-Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5184 Πέμπτη 15.03.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ελληνική
Παραγωγή
Μοσκοβισί:
Δεν πρέπει να χαθεί ούτε
σχετική ανακοινωση
Συνέδριο ΣΦΕΕ για το δίκαιο και
να προστατέψει
τη βιομηχανία της
τη δεοντολογία του φαρ
μακου
Η «Ελληνική Παραγ,orrn
Συ!ιβούλιο Βιομηχανιών για
την Ανάπτυξη» υπογραμμίζει
τη σημασία τον, συμπερασμάτων που υιοθέτησε χθες
) το Συμβούλιο Αντ
γωνιστικότητας της ΕΕ, με τα
ανάγκη ενίσχυσης της βιομ1 στιχου
το μέλλον της
Παραγωγή, «στα
σματα του Συμβουλίου
ότι η ευουπαϊκή βιομηχανία
παραμένει η κινητήριος
δύναμη για την ανάπτυξη
την ποοαγωγικοτητα, την
καινοτομία και την απασχό
Οογιαννόπουλος (ΣΕ
Ή τόνωση της ασφαλιστιχη
Erasmus+
ηση» και επισημαίνεται ότιη
ΕΕ «χρειάζεται μια κοινή
προσέγγιση που θα αξιοποιεί
στικα πλεονεκτήματα της
οικονομίας χαι των επιχειρη,σεον μας, υπο το
στα τον μέτρων βιομηχα-Ισυνείδησης θα φέρει ανάπτυξη
φως μάλι
τικής που λαμβάνονται σε αΜΕζ πε ες του,
κόσμου». Σε μια συγκυοία Η τόνυση της ασφαλιστικής ράσή, μερίδα τον επιχειρημαιδιαίτερα κρίσιμη, λογω της συνείδησης του Έλληνα επιχει των βυνοντας για παρατεταμέ
απόφασης του προέδρου των ρηματία είναι το «κλειδί» για νο χρονικό διάστημα, συνθήκες
ΗΠΑ να προχορήσει στην την αύξηση των ασΤαλιστικών υπερ Ρορολάγησης, καθώς και
επιβολή δασιών στις εισαγω- εργασιών στον τομέα των μεγά- μείωσης της ζητησης, πιέζονται
γες χάλυβα και αλουμινιου λων εμπουκων και βιομηχα από απερουσμ να
και στις χώρες της ΕΕ, το | νικών κινδύνων, καθώς και για κέρδους, αντιμετωπίζοντας
Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τον περιορισμό του επενδυτικού προβλήματα ρευστότητας. Στην
«το διεθνές εμπόριο είναι ρίσκου, σε μια περίοδο που προσπάθειά τους λοιπόν να
καθοριστικός παράγοντας λογω της σταδιακής επιστρογής συμπιέσουν τα λειτουργικά τους
για την ανάπτυξη και την της οικονομίας στην κανονιχο- κόστη ζητούν από όλους τους
περιοχυα
Με επικεφαλής εταίρο τον ΟΑΕΔ το έργο υλοποιήθηκε σε
στενή συνεργασία με εθνικούς εταίρους-το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
το ΙΕΠ, και το ΙΝΕ ΙΣΕΕ-αλλά και διακρατικούς εταίρους.
απασχό ηση και αναγ- ητα, καταγράφεται μια αργή προμηθευτές τους καλυτερες Ως «επιτυχημενο παραδειγ
της Ευρωπαικης Επιτροπης,
μα» έργου στο πλαίσιο του η διαχράτική προτοβουλία
!ρογράμματος Erasmus+ που σχεδίασε, πρότεινε και
υλοποίησε ο Οργανισμός
Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, Απασχόλησης Εργατικού
αλλά σταθερή, τόνοση της εσοσης νέων ξένων και εγχάουν
νωρίζουν τη σημασία των
παγχοιυαν αλυσι οον αξιας
χαι του διεθνούς
τιμές, ακολουθοντας ανάλογη
πολιτική και για το κόστος ασοάλισης.Οπως υπογράμμισε, το
πεδίο
εφαλαίαν
Ta ανωτέρω ανέφερε ο πρόΕδοια
EE. Καθοριστικής σημασίας ος του Συνδέσμου Ελλήνων είναι ευνοϊκό και τα περιθώρια
είναι και οι επισημάνσεις του Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), ανάπτυ ης αρκετά μεγάλα τη
Συμουλίου Ανταγωνιστικ - κ Γιαννης Ξηρογιαννοπουλος, αρκεί η αγορά να περάσει τα σμο αναγνωριστηκε απο στοχο την αναβάθμιση της
ητας για την «ιδιαίτερη π 00- μιλαντας στο 2ο ασΤαλιστιχό σ οπα μηνύματα στο επιχειρειν ειδικη επιτοοτη εμπειρογ ποιοτητας της Ετα γελματι
σοχή» που θα ποέπει να συνέδριο της Ναι εμποριχής, χαι με εμπεριστατομένη επιχει- νωμόνων
ία και τον Αθλη
της α
ρηματολογία να πείσει τον
Έλληνα επιχειρηματία για τα
θετιχά της ιδιοτικής ασφάλισης
χαι κυρίως για το γεγονός ότι το
ασφαλιο ικό κάλυμμα μειώνει
δωσει η Ευο, στη οτην αντι που πραγματοποιήθηκε προημεediv σε χεντοικό ξενοδοχείο της
Αθήνας, με τίτλο «Ιδιωτική
Ασ ράλιση: 4+1 βήματα προς το
Γενικη
(Εκπαίδευσης,
Διεύθυνσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) και
μετώπιση του υψηλού ενεργειαχού κόστους», ώστε να
ειδικότερα της Μαθητείας.
Νεολαίας,
Πολιτισμού)
ητισμου και
δημιουργούνται σημαντ ηα μειονεκτήματα στον διεθγια
ενεργοβόρο
βιουΌπως ο ίδιος τόνισε, σε αυτή τη
επένδυσης