Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική Mappo
Μαρτίου
Αριθ. Φόλ.: 6406
Τιμή: 1.00€
Βαλτετοίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
"κουρευτούν"
τα αγροτικά
. Η ώρα των δηλώσεων
άνεια
Πρώην ΑΤΕ
Οι φετινέs αλλαγέs σε αφορολόγητο, noes ηληρωμέs μετράνε
'Οποιοι περιμένουν απλα θα "μετρήσουν"
ριζικές αλλαγές στο για το "χτίσιμο" του
βασικό έντυπο της φο. αφορολογήτου, αλλά
ρολογικής δήλωσης, μόνο αν έγιναν με ηλε
δηλαδή στο Ε1, μάλ. κτρονικό τρόπο και όχι
λον θα απογοητευ. με μετρητά. Κι εδώ
τούν, καθώς οι έχουμε τη δεύτερη
παρεμβάσεις είναι με, εφαρμογή των τελευτρημένες στα δάκτυλα ταίων φορολογικών
και μάλλον τεχνικής αλλαγών
Ρυθμίσεις με κου- Φύσης ήτοι εφαρμορεμα της οφειλής στικές των πρόσφατων
έως 60% θα προσφέ. | αλλαγών στη φορολοpeharbankvinMalou γιαεισοδήματος.
Μετά από 2 χρόνια.
ενεργοποιούνται , ο
κωδικο, Που συνδέουν
το αφορολόγητο με τις
φορολογούμενο χωρίς
1.000 ευρώ εισοδήμα.
ηbad bank της Τράπε. Tomo-χαρακτηρι.
ζας τηςΕλλάδας Που
διαχειρίζεται τα αγρο-| οι κωδικοί, που μέχρι
δαπάνες που έχουν παιδιά, σε 1.950 ευρώ
! στικό παράδειγμα είναι
κάνει οι φορολογούμε.
νοι, αλλά με δύο βασYreveuμίζεται ότι yia
Υια φορολογούμενο με
εξαρτώμενο εισόδημα ως 10.000
τικα δανεια της πέρσι δηλώνονταν οι κές αλλαγές: 1) το τέκνο, σε 2.000 ευρώ ευρώ πρέπει να έχουν
πρώην Αγροτικης! ιατρικές και φαρμα. "Χτίσιμο" γίνεται μόνο για δύο εξαρτώμενα Υινει ηλεκτρονικές
Τράπεζας
κευτικές δαπάνες, οι με ηλεκτρονικές πλη- τέκνα και σε 2.100 πληρωμές τουλάχι
Το παρόν προ- οποίοι πέρασαν στο ρωμές 2) θα υπάρχουν ευρώ για τρία εξαρτά- στον στο 10% του
γραμμα θα εφαρμο. |χρονοντούλαΠΟ της κωδικοί και για τους μενα τέκνα και άνω, οοδήματος, δηλαδή
συνέχεια στην 11 φορολογικής ιστορίας, συζύγους, αν και δεν Εάν το ποσό του τουλάχιστον 1.000
ευρώ, από 10.000 ως
υπάρχει λόγος ανησυτους δύο δεν συμπλη.
ύψος δαπανών, εφοαφού οι συγκεκριμέ,
φόρου είναι μικρότερο
αωνονου» νες φοροαπαλλαγές
ιας αν καποιος από των ποσών αυτών, η 30.000 ευρώ απαιτείται
μείωση του φόρου πεκαταργήθηκαν ανα.
ηλεκτρονική δαπάνη
για μεγαλύτερο εισό
τα βαρέα/
ανθυγιεινά
στο Δημοσιο
δρομικά από την 1η Ια ρωνει, το αναγκαίο ριορίζεται στο ποσό τουλάχιστον 15%, ε
νουαρίου του 2017,
και τίθα γινει με αυτές σον το έτερον ήμισυ φόρου. Για φορολογη. δημα το ποσοστό κά
τις δαπάνες, που οι περισσότερο φορολο Ημεση του όρου υπερβαίνει τις 20.000 Εφόσον υπάρχει δια
γούμενοι έκαναν στη
διάρκεια της περασμέ.
νης χρονιάς: Πολύ
του αναλογούντος
έχει πλεόνασμα.
τέο εισόδημα, το oroio
λυψης
είναι
Που οδηγεί σε έμμεσο
αφορολόγητο-ανέρχεται σε 1.900 ευρώ για
ευρώ, το ποσό της μεωσης φόρου μειώνεται
κατά 10 ευρώ ανά
φορά μεταξύ του ανα.
γκαίου ύψους δαπάνης
συνέχεια στην 10
Πότε δίνεται
το δώρο Πάσχα και
Αλλάζουν όλα στο
καθεστώς των βα
ρέων/ανθυγιεινών και
στο Δημόσιο, καθώς
υπό το βλέμμα των
δανειστών, τα συναρ
μόδια υπουργεία ξεκίνησαν τη διαδικασία.
που θα καταλήξει στο
ποιοι θα παίρνουν από
το επίδομα και ποιά
Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται
θα είναι αυτό το επί
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2