Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Παρασκευή
Μαρτίου
Αριθ. ΦύΑ: 6402
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στα χέρια
οι εΠιδοτούμενεs εργασίες
του «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»
τικά δάνεια)μέσα στηνημέραφορμα εργαλέςς.καιστο καρο740.000
καταναλωnoayou αιτήσεις
πρόγραμμα
οίκον lle καθώς άνοιξε
μέσα στην ημέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα
των κατοικιών τους με
επιδότηση έως και 70%
των δαπανών για τις
αναγκαίες οικοδομικές
εργασίες
-Εξοικονόμηση
Eruλέξιμη
γραμμα είναι μια κατοι.
στην ιστοσελίδα του
υπουργείου Περιβ A- κία εφόσον:
λοντος και Ενέργειας χρησιμοποιείται ως
κύρια.
Υφίσταται νόμιμα και
δεν είναι αυθαίρ
Εχει καταταχθεί βάσει
σύμφωνα με ανακοί.
νωση του υπουργείου
Ήδη αναρτήθηκε στον
δικτυακό τόπο του
υπουργείου, εΥχειρίδιο
|σχετικά με τον τρόπο
καταχώρησης των στοι.
κάθε ανήλικο μέλος
έως και δύο παιδιά) και
του Πιστοποιητικού
20.000 ευρώ.
Ενεργειακής Απόδοσης
ΠΕΑ) σε κατηγορία χα.
χουν φυσικά πρόσωπα
Τα βασικά χαρακτηριτης Πρώτης Ενεργει. νοικοκυριών με χαμηλά στικά του προγράμμαΣτα χέρια των funds
θα περάσουν προσε
χώς περισσότερα από
740.000 καταναλωτικά δάνεια οι κατο
αγνόησαν τις κρού
ακής Επιθεώρησης (Α'
μηλότερη ή ίση της Δ'
εισοδήματα. Η έβδομη
και τελευταία κατηγοΠΟρεί
να λάβει επιχορήγηση,
δύναται να επωφεληθεί
από το πρόγραμμα
τος έχουν ως εξής:
Καινοτομία του προΣτο νέο πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν
μονοκατοικίες, πολυκα.
τοικίες και μεμονωμένα
ρία, αν και δεν μ
γράμματος είναι η δυνατότητα που έχουν οι
ιδιοκτήτες κατοικιών να
Μπορούν να συμμετέ.
τα οποία έχουν τοδι,
(πλήρους ήφιλής) ήεπτων
οποιων!κάνουν συνδυασμό επισυνεχεια στην 11 σμού' και ιδίων
διαμερίσματα, τα πο
χορηγήσεων, δανει- καίωμα
χρημάτων προκειμένου καρτας και πληρούν κριμένη περιλαμβάνει ητικό έγγραφο
τούμενα έξοδα
κυριότητας μέσω της λήψης άτο- διαθέτουν οικοδομική
άδεια ή άλλο νομιμοποι.
κου δανείου. Η συγκενακαλύψουν τα απα- συγκεκριμένα εισοδη. τα νοικοκυριά με ατοΑντισυνταγια. Επιλέξιμη είναι μια
μικό εισόδημα από κατοικία εφόσον χρησι
ματικα κριτηρια.
Το ανώτατο ύψος Αυτά διακρίνονται σε 35.000 έως 40.000 ευρώ μοποιείται ως κύρια,
τους, που μπορεί να επτ κατηγορίες. Οσο και οικογενειακό από υφίσταται νόμιμα, δεν
χρηματοδοτηθεί,
πει,να
χαμηλότερο είναι τοει.
σόδημα, τόσο υψηλό.
45.000 έως και 50.000
ευρώ. Η πρώτη ή χαμηκατηγορία
αφορά τις οικογένειες
με ατομικό εισόδημα
έως 10.000 ευρώ και με
πρέείναι αυθαίρετη και έχει!
καταταχθεί βάσει του
Πιστοποιητικού Ενερ.
γειακής Απόδοσης της
Πρώτης Ενεργειακής
Επιθεώρησης (Α'ΠΕΑ)
οι μειω EIS
ανέρχεται στα
στ1s συντάξει
δικαστών
25.0 το πρόγραμμα τα
τεροστείναι δότησης.
ποσοστό επιδότησης,
Προτεραιότητα δίνεται
στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για
λότερη τις οικο
Με το πρόγραμμα τα
νοικοκυριά μπορούν να
πραγματοποιήσουν την
ενεργειακή αναβάθμιση
οικογενειακό
συνέχεια στην 10
Τι ισχύει για
τοΜΝΙοδκείο
με κοινό τραπεζικό
Αντισυνταγματικές
του περικοπες των αΕΙ λογαριασμό και
φορά τους σταπράο χρέη στην εφορία
Συγκεκριμένα, το Πότε και ποια ποσά μπορεί να βάλουν
τάξεων των δικαστών
και εισαγγελέωνανά
βοντας το «
φως» για την επανα,
του έτους 2012.
9μελές Μισθοδικείο
έκρινε κατά πλειοψη
στο χέρι οι φορολογικέs apres
συνέχεια στην 2