Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Μαρτίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6401
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
επιστραφούν οι
αχρεωστήτωs
καταβλη θείσεs
εισφορ6s από
120 δόσεων
το ενδεχόμενο θέσπισης νέας ευνοϊκής
ρύθμισης σε έως 120
δόσεις για τα ληξιπρό.
θεσμα χρέη που έχουν
Είναι χαρακτηριστικό
ότι με βάση τα επίσημα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σήμερα
περίπου 2.900.000 φορολογούμενοι χρωστούνπανω από 2 δισ
ευρώ, με τους περισσότερους μισθωτούς
και συνταξιούχ°us va
έχουν οφειλές έως και
Τη διαδικασία συμψηφισμού και επίων
αχρεωστήτως εισφορών που έχουν καταφορά οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι,
έχει θέση στο τραπέζι
των διαπραγματεύ.
σεων με την τρόικα το
κονομικό επιτελείο
θεί στον ΕΟΚΑ
καθορίζει απόφαση της κυβέρνησης, με 3.000 ευρώ.
του υπουργείου Ερ- Τις τελευταίες πληρο- Αξίζει να σημειωθεί
γασίας, Που δημοσι- φορίες να αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη νιακή περίοδο.
των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβο
. Ελάχιστο roo6 έκα
στης δόσης 50 ευρώ
και μέγιστο αριθμό δό
σεων 120.
ότι υπάρχει Υόνιμο
έδαφος των διαπραγματευσεων προς αυτη
ρύθμιση, εφόσον λάβει
το πράσινο φως από
ειναι ετοιμη εως το
Πάσχα προκειμένου
να συμπεριληφθεί στο
πρόγραμμα ανάπτυξης
ελληνικης ιδιοκτησίας
Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι με βάση τις
εισηγήσεις που υπάρ.
χουν προς το υπουρ.
γείο Οικονομικών και η
νέα αυτή ρύθμιση μπορεί να κινείται στο ίδιο
πλαίσιο με αυτό που
συνέχεια στην 11
τους δανειστες,
κατεύθυνση.
Ποτε και ΠώS
δηλώνονται
στο Ε9 οι
ninotes και
εν λόγω ρύθμιση
σχεδιάζεται προκειμένου να πάρουν ανάσα
εκατοντάδες χιλιάδες
φορολογούμενοι που
Διαγραφή του 95%
τών οφειλών από πρό
nou εταμ
η κυβέρισχύει για τους ελεύΙ
χρωστούν μικρά ποσά νηση σε συνεργασία θερους επαγγελματίες στιμα που έχουν επ
αυτό όμως δεν έχουν οποίο θα αποτελέσει ρία έως και 50.000 φορολογική διοίκηση
δυνατότητα να τα
γέφυρα για την οικονομία την μεταμνημοευρώ, που προβλέπει:
Διαγραφή του 85%
Μέχρι τότε, βέβαια,
Τον Ιούνιο
τα ειδΟΠΟΙητήρια
Οι πλοτές και οι βοη
ητικοί χώροι ταλαιπωορολογούμενους
ταν είναι να συμπλη
σημεία το έντυπο Ε9. εισφορεs
Kaen, συνέχε αστερα! των επαγγελματιών!Σελίδα
και τα περισσοτερα
λάθη κατά την εκκαθά
ριση του ΕΝΦΙΑ τα