Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
είναι σύμβολο
Θα υποοούσε α ήταν
οιτάξτε χαλά την φωτογράφια-Ίδού πώς ληστεύουν
Ρομά στην Λακωνία
Ενα σχεδόν χρόνο μετά, στόν ίδιο καναπέ
στο ίδιο Μέγαρο
τώσεως των Δωδεκανήσων
έλ Μακρόν. Πάλι ή ίδια «κασέτα».
Παυλόπουτά στις κάμερες μέ τή
πιλογή να μεταβεί στην φυλή για να
ουσα έπισημότητα τις έλληνικές θέσεις για ολα
τα εκκρεμή έθνικά θέματα στα οποία πρόσθεσε
καί τό άλβανικό στό σκέλος τού σεβασμού τών
λειας και γιά νά κάνει κήρυγμα υπέρ τής
ένσωματώσεως τών Ρομά στην έλλη
Θα τού έλεγαν ότι οί ξυλοδαρμοί κατοίκων πού αντιστέκονται στις κλοπές και
τον δραστών-οχι ολοι βεβαίας, μειοψητά μαθαίνουν άπό μικρά στις παραβατι
τητας της Βορείου 'Ηπείρου
Τόν φέρνει σέ δύσκολη θέση Μας ρώτησε
ένοχλημένου συνεργάτη
τον κατά τών Αυγγάνον τής Σπάρτης οι
τού Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου
μήνας,όΠρ6-1
Στο τέλος του 2017
εδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Τούρκο
Πρόεδρο Ερντογάν. Πάλι στον ίδιο καναπέ. Κάθισε στήν ίδια ακρη, άπό έκεί που βολεύει να κοιτά
τον συνομιλητή του ευθέως και μέ την εισαγωγι
κή φράση «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» απάντησε σημείο προς σημείο για
όλα όσα προκλητικά είχε πει την προηγουμένη
γιά τήν αναθεώρηση της Συνθήκης της Λαλάννης.
Και οταν ο Ερντογάν τού απάντησε, σε ένα γρατικήςμαςήγεσίαςάν
ς τι κάποιες
αξιωματικήςΆντιπολιτευ σεως στ
δο."Εκαστος μέ τίς έπιλογές του
ήνΡ0-1Aprea
ς καμαρώνουν για
γοράζουν δωρεάν τα π
σιο τέκνοτοϋ λαικισμού απεφασισε να
ν αςάνμπορει Πρόκειται για μια ένοτη
πιθυμητος, ειχε προηγηθεί λαικη συνέ
διευθυντής
σημα που λαμβάνουν
είο της αξιωματικής Αντιπολίτευσης μια φωνή
άκούστηκε νά λέει έπτ
τουν το πόδι τους έκεϊ γιατί θεωρούν ότι
γκέντρωση αύτητιτοφανό
ν προκαλεί! Γιατί τόν προκαλεί
σιο αξίωμα Οπως αυτό τον βουλευτή και
Από τήν μέρα έκείνη και μετά ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας βρίσκεται σχεδό
στόχαστρο γνωστών κέντρων. Πρόθυμων γελοι
ογράφων που ουδέποτε
σαν να αποπειραθούν να γελοιοποιήσουν Πρόεδρο. Γνωστής προέλευσης σχολιαστών οι όποιοι
τήν έπομένη της αναχώρησης Ερντογάν τον περιέλαβαν γιατί τόλμησε και μίλησε. Ενδιαμέσως,
ν καθημερινά στ
καίωμαστήνες πολ
μισθώσει έκτάσεις στήν
χει ξεπεράσει κάθε οριο. Θα τού έλε.
μας», θα τού προτείναμε κάτι άπλό: νά
πριν από τήν έπίμαχη τοποθέτηση Δαβάκάθε οριο 6άπεριοχή,
τό πιό παλαιό που
ει καμμιά φορά περίεργες
Λα η Ελλάς άπαντα με ΝΟΤΑΜ
νο Δεκέμβριο τι προκάλεσε τον Ερντογάν και
τόν έγκαλούσαν έπειδή μίλησε, τίς τρείς τελευ
έςάσκήσειςαπό τυς έλλη.
Ou 1886 άπό τό
κόστοφόρο Paula Katas
Εκτός άπότβύποχρεδιέσχιζε τόν νδικό ΩΚΕασεως «Τρίαινα» στό Καστελλάριζο. Θεωρείται βέβαιονοτι η κινησις αυτή οδήγησε τους Τούρκους
να έφαρμόσουν
σις αυτή
προκειμένου νά έχουμε τήν δυνα
τότητα να άντιδράσουμε σέ όποιοτης Χώρας, προλαβαίνει
νά άσκει όλα τα
κό Εκείνη τήν έποχή γερμανικά πλοια έκαναν ένα
ρελάμβανΕ Την η ΧΤούρκοι έθεσαν σέ έφαρμογή τό
ρος που'éem στόχος
χέδιο τους πού προφανώς
αποσκοπεί στο «γκριζάρισμα» του
νησιωτικού αυτού
ποτέ πιθανό σενάριο αποφασι
κυνηγά! Παίζει όμως καί
ληθώ μέ άσήμαντες φωνές που βάλλουν τακτι
κά κατά του Προέδρου άν δέν γνώριζα τι καθοτήν συγκεκριμένη διεκδίκηση
, ρατηρητές
Παραλλήλως
μας ή χώρα μας
λευταίες κινήσεις τώνΤούρκων συΚαθένας μπορεί
τις υπουργικές θητείες Παυλόπουλου κατά τ
ριοχών πού καλύπτουν τό
ιγαιο άπό τήν Σαμολου Παπούλια-Γιλμάζ, τό όποίο
προβλέπει την άποφυγή άσκήσε
τηςτους για αυτή την περίοδο έπεανατολικό Α
ιθέτως έπαιξε μπά.
Αυτό άποδεικνύει ένα
αστείες έπιθέσεις και να ζητά την παρατησή του
άντι να κάνει τον σταυρό του έπειδη ειναι έκει
έπει έγκλήματα), πάει πολύ
λασσια έκταση του Αιγαιου, με
ταξύ Σκύρου Ψαρών και Εύβοι
τής Κρητης ΉΝΟΤΑΜύπ άριμον A0585 18οριει 20 ημερομηνι
τικών και αλλον εορτώτής άλλης
χωρας. Και οι ασκησεις τών Τούρ
λα μέσα σ
εινανομως άναπάντητες, καόποίεςθα διεξαχθούν και
λλεςάεΜαρτίον οσο και το Πάσχα.
στό σπί . Εου παίζουν ρουσαλήμφ στήν E, 22 έτών,'τα. Φέρεται να τό
στό σπίτι. Ευτυχώς στον
τε νεαρή
ινά λίδα φοιτή
Η Έλλάς πού μπορε νά μας σώσει
συμπατριωτών μας. Καί όταν άποφασ εις ά γ ves στρατιωτι os,
ΤΕ ΟΛΑ elval μέσα στό παιγνίδι!
Κοί ή δοκιμασία καί ή oh μαλ σία
καί ό πόλεμος!
θυμαμαι δλα arra, τώρα, πού
ληνες στ α ωτικοί χουν συΠρό έτών ή «Καθημερινή» μέ
ξτειλε στην Αλε ο δρούπολη προΚΕΊμέ ουνάκαλάνο τό ρεπορτάζ γιά
την σύλληψη Ελλήνων αράδων
άπό τουρκική άκτοορό σέ αληνικά
χορκά δατα «θά ήθελα νά προσΕετε πολύ τό θέμα eiva 1διαιτέρως
εύαίσθητο καί χρειά Ετα υχρα μία»
μού πε ή μεγάλη Ελένη Βλάχου, ή
όποία μιλο σε πάντοτε στόν πληαντικό στούς δημοσιογράφουκ π sepχει μιά άλλη, πιό
δα! Σ ην
άντιληφθώ ότι ol Έλληνες πού Τήν
κ το ούν, Ελάχιστη b ο σχε η μ
Ελληνική Έλλάσα νά
ληφα καί φυλακοθ άπό τούς Ytrows μα Τάθ ap sh δή βλ.
πω στην τηλεόρατη καί διαβά ω σέ
διάφορα έτυπα κα ηλεκτρονικά μ
σα περιγραφές ά άρμοστες άταίρια
στες καί άπαράδ0mes
σε μπουκάλι ανε αλυ Ε
λία Της Α στραλίας
πού κάπ τε συνήθιζαν οι
με διαφόρων είδών
/μενε στόν έπανω
ότι έπεδί
σπάθειές του άπέβησαν
ψε: «Στην έπιστημονι
e κη μπ
ΜισθοΣΕΛ 2
ε να την συs. TOUS «Χαμουτζήδες πού νομ
Ομε &τι δλα άρχΚουν καί ΤΕλεώ ουν
σέ κομματικά ή βουλευτικά γραφία
πού νομίζουμε &τι Τά ΜΜΕ μπορο ν
Ββαίως, σέ μιά
ΠτΔ δηλωσε από την
Νίσυρο τι θά ύπερασπι
περισυγκεκριμέΤόνησί Γουμου-Κολωνάκι-τράπεζα1
εχόμενο.
κή έρευνήτρια, στά πόκα και στάθηκα έρές, as
txou ε τήν brrrror ontoporm
καιτό4toon da τρόπος ζωής έπVO
τήν άκεραιότητα της Χύbe άρχίζει καί τελειώνει ή Έλλάδα
σιολογίας σέ μεγάλο κανάλι, νά συνομιλεί μέ συγγενή έν Ικ τών κραT6Bio
E TO V Kod ol τότε προ'Υπήρξαν στιγμές πού συνομιντων άλάονκί θαυμαςατήνυχροτουμένων στην Τουρκία στρατιωτικών μας καί τόν άκουσα νά ρωτα
Μίμης Παπαναγιώτου καί
Ενάμ Sr
Στάμο.Zonas-Epuyo. Aomrdu, φοΤμοςμέΙδια η Ανηκα όμοone
Διαβάστε τά άοθοα
«ot ποιά κατάσταση et
Αλβανοί που παρεβίασαν
τούς ευρωπαϊκούς κανό
μια του s
ως τό φρόνημά
θουμε Μέτόν Τουρ ο
τόσα χρόνια, κάθε φορά μ is άπειλούν.
μ8s κυνηγάνε μέσα στά δικά μας
ρά. Έχουμε μάθει πλέον καί δέν άνηΒούσε νά άπαντήσει δσο πιό
στ-μπορούσε
τής μεγάλης beins br
peas.
veκαί Ελλάδα bcros Αθηνών, ύπάρχει
Εκεί, λοιπόν, στήν ΑλεανδρούΜά είνα, δυνατόν; Αξιωματικός
καί ύπαξιωματικός τοϋ Ελληνικού
είναι οι ιδιότητες τών δύο
άκόμη! Kod elva ή μόνη πού μπορεί
άμ8s σώσε!
ΕΧα την ein υρία (τό 1981) νά διαπιστώσω ότι bcroS Αθηνών ύπάρτριώτες μας, θά γυρίσουν, κα πάλι
στό 40ρεμαθά πάνο