Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Ma
Τρίτη
Μαρτίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6399
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Το ΣτΕ άνοιξε
φορολογι, s |
Μειωμένεssus 38%πληρώθηκαν
ΟΙ Πρώτεs 1.500 νέεs επικουρικέs
δηλώσει$
συζυγων
1. Πληρώθηκαν την Παξεων από αιτήσεις που
υποβλήθηκαν
ρασκευή, από το ΕΤΕΑΕΠ, οι πρώτες 1.1.2015 έως και
περίπου 1.500 επικου- 31.12.2016, κάτι που
ρικές συντάξεις που θεωρείται δύσκολο να
υπολογίστηκαν βάσει εΤυτευχθεί καθώς θα
των προβλέψεων του πρέπειστο εναπομεί
όμου Κατρούγκαλου, ναν διάστημα να πλη
με αποτέλεσμα να ρωθούν τουλάχιστον
είναι μειωμένες από 6.000 νέες συντάξεις
22% έως και 38%. Η ανά μήνα.
αναμονή στο υπερ-επι. Να σημειωθεί ότι η
κουρικό ταμείο, ξε- υποχρέωση καταβολής υπουργείο Εργασίας σεων από τον Ιανουά
περνά τα δύο χρόνια,
καθώς μέχρι πρότινος
καμια αίτηση που υπο.
βλήθηκε από την 1 η ια
νουαρίου 2015 και
εφεξής δεν είχε εκδο
θεί. Ηπρώτη πληρωμή
αφορά κυρίως δημοσι. τρέπεται οποιαδήποτε στο ΕΤΕΑΕ έφταναν 70.000, a ορούνμι
ους υπαλλήλους του κρατική χρηματοδό- τις 110.000, εκ των σθωτούςστον δημόσιο
των νέων συντάξεων
από το ΕΤΕΑΕΠ είναι
ανεξαρτητη
πρόγραμμα αποπληρω.
μής ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Δη.
μοσίου, καθώς δεν επμάλιστα κυριαρχεί αι.
σιοδοξία ότι ο στόχος
θα καλυφθεί.
Οι σύζυγοι μπορούν
από εδώ και στο εξή
υποβάλλουν χωρι
στές Φορολογικές δη
λύσεις εισοδήματος
και αε δίδονται χο
ιστά εκκαθαριστικά
σημειώματα, συμ
ριο του 2015 και μετά.
Αλλες 23.830 εκκρ
μουν για μικρότ ρο
χρονικό διάστημα δη.
λαδή από 1 έως και 10
μήνες. Η πλειοψηφία
δηλαδή περίπου οι
Στο τέλος του περα
σμένου Ιανουαρίου οι
εκκρεμότητες για επικουρικές, συντάξεις
φωνα με απόφαση
πρώην ΤΕΑΔΥ, και μάλιστα, όπως χαρακτη.
ριστικά ανέφεραν
στελέχη του Ταμείου,
τις '«εύκολες υποθέ.
σεις». Να σημειωθεί
ότι στο επκαιροποι.
ημένο μνημόνιο ορίζε.
ται ότι έω, τον Απρίλιο
Θα πρέπει το ΕΤΕΑΕΠ
να έχει προχωρήσει
στην εκδοση τουλάχι.
στον 13.800 συντάτηση για τις επικουρι"
κές συντάξεις. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει
πως οι εκπρόσωποι των
δανειστών δεν εμέ.
νουν στον στόχο. Είναι
Χαρακτηριστικό ότι το
θέμα συζητήθηκε και
κατά την πρόσφατη
σύντομη επίσκεψη των
επικεφαλής των εκπροσώπων των δανει.
στών στην Αθήνα. Στο
οποίων η συντριπτική
πλειοψηφία, δηλαδή οι
96.500, αφορούν αιτήσεις από 1/1/2015 και
μετά, ητοι, συντάξεις
που πρέπει να υπολογιστούν με το νέο σύ.
στημα.
Αναλυτικά, από 11
μέχρι καιπόνω από 30
μήνες εκκρεμούν
73.484 συντάξεις, δη.
λαδή το 76% των αιτή
και τον ιδιωτικό τομέα.
Ειδικότερα, 35.000 au
τήσεις εκκρεμούν από
ασφαλισμένους στο
πρ+ 1 A ETEAM και
35.000 από ασφαλισμέ
νους στο ro. ΤΕΑΔΥ
Από αυτούς, ο ειδικοί
εκτιμούν ότι σημαντι
κές μειώσεις που θα
οδηγήσουν σε συντά
ξεις των 120 ή ακόμη
συνέχεια στην 11
Ti Φόρο θα
Π η σουμε
συνέχεια στην 101
| Φόβοι μεγαλύτερων |
σε 20170wendl στα ακίνητα λόγω
po3E | τρύπ1as στον ΕΝΦΙΑ
Εντός του δευτέρου
τριμήνου του τρέχοντος έτους θα κληθού
να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώεις για τα εισοδήματα
επιβαρύνσεων
και συνταξιούχοι. Η
υποβολή των δηλώθα γίνει και
φέτος ηλεκτρονικά.
μέσω Taxisnet στην
ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Στις διατάξεις με
συνέχεια στην 2