Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

14oC, 12.00

16oC, 8.00 μ.μ.

14oC - Υγρασία 89%-99% - Άνεμοι: ΝΑ 5 - Ν 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:48 - Δύση ηλίου: 18:23

€0.80

Porca miseria

Τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ιταλία δεν διαφέρουν πολύ της πεπατημένης. Όσων δηλ. καταγράφηκαν προσφάτως στις κάλπες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας αλλά και των ΗΠΑ. Λαοί εθισμένοι στις άλλοτε πολιτικές ενθάρρυνσης της αλόγιστης κατανάλωσης και «εθνικό» κεφάλαιο που ξελαρυγγιάζεται ζητώντας προστασία, τροφοδοτούν πεποιθήσεις ξενοφοβίας, απομονωτισμού και μιας ...προοδευτικής υστεροβουλίας. Όσοι αναλυτές εξακολουθούν να αγνοούν επιδεικτικά ότι η διαδικασία ανισοκατανομής και συσσώρευσης αποτυπώνεται και γεωγραφικά, αδυνατούν να εξηγήσουν πως μεταλλάχθηκαν συν τω χρόνω κινήματα απελευθερωτικά σε φορείς ιδιοτέλειας εξαιτίας της συγκυριακής δυνατότητας των μελών τους να προσπορίζονται πανταχόθεν υπεραξία. 3 >>

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4601

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ•ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ Η ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Óõíåííüçóç ìå
ôåëåóßãñáöá äåí ãßíåôáé

Ïé ôïõñéóôéêïß öïñåßò, åðé÷åéñÞóåéò êáé
åñãáæüìåíïé êñïýïõí ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έθαψε το τσεκούρι του πολέμου για δυο μήνες η
Επιτροπή Αγώνα. Αρχίζει ξανά
η μεταφορά σκουπιδιών στον
δεματοποιητή. Από την ανακοίνωσή τους φαίνεται να ζητούν την οριστική αποχώρηση
του Δήμου από ‘κεί εντός διμήνου!
Την ίδια ώρα η συνέλευση του
Αλεύχιμμου επαναβεβαίωσε, όπως αναμενόταν, την απόλυτη
άρνηση των μελών του σε όποια χρήση της εγκατάστασης
στα Μεσοράχια. Τούτων δοθέντων, έζωσαν τα φίδια τους φορείς του τουρισμού, που βλέπουν τη μεταφορά, όχι των «Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το αγώνα και να πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ Λευκίμσκουπιδιών, αλλά του θερμού μης» λέει η Μ. Κοντομάρη ενώ παράλληλα καλεί στο συλαλλητήριο της Παρασκευής 9 Μαρτίου.
μετώπου εγγύτερα στην αιχμή
της τουριστικής περιόδου κι απευθύνουν έκκληση να αποτραπεί.
Ο Σύνδεσμος ξενοδοχοϋπαλλήλων διαβάζει στο ζήτημα
μιαν ευκαιρία να ξεδιπλώσει
πολιτικά αιτήματα συνολικής
αναθεώρησης της πολιτικής για
τα σκουπίδια και όχι μόνον.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα ΚΕΡΚΥΡΑ. Και νέα αιχμηρή ανακοίπλήξουμε...

Óå êëßìá Ýíôáóçò
ç óõíÝëåõóç ôùí
áíôéðñïóþðùí ôïõ
Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ

Σελίδες 6&7>>

Êñüíïò-Èéíáëéáêüò,
êáé ôþñá ïé äõï ôïõò!

νωση εξέδωσε η διοίκηση κατά του
Συνδέσμου ξεν/παλλήλων.
4 >>

Ìðåßôå óôï Facebook ôïõ enimerosi.com, ãñÜøôå “¢ëêçóôéò
ÐñùôïøÜëôç” óôá ó÷üëéá ôçò áíÜñôçóçò êáé êåñäßóôå ðñïóêëÞóåéò
ãéá ôéò óõíáõëßåò (9-10/3) ôçò ÖéëáñìïíéêÞò Ãáóôïõñßïõ
ìå ôçí ¢ëêçóôç ÐñùôïøÜëôç

13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα