Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Μαρτίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6397
Τιμή: 1.00€
| Οικονομικη Ma riou
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κατά Eymon | Το 90% των προαπαιτούμενων
εργαζομένων | Πρέπει να ολοκληρωθεί
εισφορών
και διανεμητικό σύστημα
κύριων
συντάξεων
μέχρι τέλοs Μαϊου
Αντικειμενικές και πλειστηριασμοί τα βασικά αγκάθια
Το κουαρτέτο αναχώ. Οι συζητήσεις της
ρησε από την Αθήνα Αθήνας κατέληξαν σε
χωρίς να συζητηθούν ένα χρονοδιάγραμμα
που προβλέπει ολοκλή
ρωση του κύριου
όγκου (κοντά στο 90%)
των 88 προαπαιτούμε
Τα μεΥάλα θέματα της
διευθέτησης του χρέους, του μεταμνημονια κου
αισίου
νων έως το τέλος
Μαϊου, αφού έχει προ
φάσεις για αυτά τα Απριλίου
δεσμεύσεων και επο|πτείας. Αλλωστε αποθέματα δεν θα μποηγηθεί τέλος Απριλίου
Οι επενδύσεις είναι θέματα δεν θα μπο- με αρχές Μαίου μια
το κλειδί που μπορεί |ρούσαν να ληφθούν ακόμα κάθοδος του
να οδηγήσει στη μεί- στο Χίλτον καθώς είναι κουαρτέτου και ολοκλήρωση του παζλ με
οι επενδύσεις είναι
το νερό στο αυλάκι
των αποφάσεων αναμένεται να αρχίσει να
ίνει στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαίου,
μετά τη σύνοδο του
ΔιεθνούςΝομισματικού Ταμείου ενώ αποωση
στών φορολογίας και
των, συντελε. !εξόχως πολιτικές
στοιχεία του προτου
τριμήνου τόσο για την
ι δυο πλευρές τις
προηγούμενες ημέρες
στάθηκαν κυρίως στην
καταγραφή των προβλημάτων. Η προσαρ.
χρέος,πρόγραμμα και
εποπτεία στο τέλος
Ιουνίου
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης
του τρίτου προγράμ.
ματος και της λεγόμε.
των εισφορών κοινω
συνέχεια στην 11
πορεία της οικονομίας
όσο και του προϋΠολο
γισμού
Στο μεταξύ, η κυβέρ
νηση θα πρέπει να τρέ
ξει με χίλια για να
Ποιοι πρέπει μογή
αντικειμενικών αξιών
εντός Μαρτίου και η νης
διάχυση των πλειστη
συνολικής φάσεις για την τύχη κλείσει δεκάδες
από την
ε ορια Πριν
υπο anHouv
τη φορολογική δήλωση
συμφωνία είναι η 21η
του αφορολογήτου αν
απαιτούμενα. Οι ηλε
ριασμών ακινήτων σε Ιουνίου «ή το πολύ δηλαδή η μείωσή του κ τ ρ ο ν ικ ο
όλη τη χώρα βρίσκον- αρχές Ιούλη» όπως ενεργοποιηθεί από το πλειστηριασμοί βρί.
ται στην κορυφή των ανέφερε χθ ςπηγή με 2019, avri για το 2020, σκονται στην πρώτη
βραχυπρόθεσμων ρο- γνώση των συζητή θα ληφθούν τον Μ ιο γραμμή, συνεχίζοντας
Αημάτων.
όταν θα υπάρχουν τα
συνέχεια στην 101
Ανησυχητική
αύξηση
Μπορείτο ετήσιο
αντεβού των φορο
λογούμενων με την
τουs νε0us κατω
των 25 ετών
ρμελάδεςν ξεκινήσουν
μενοι πριν ξεκινήσουν
τη διαδικασία συμπλήρωσης της φορολογι
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2