Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

12oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 74%-95% - Άνεμοι: ΝΔ 4 - ΝΑ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:53 - Δύση ηλίου: 18:20

€0.80

ÌðÞêáìå óôïí ìÞíá ôçò ðñïåôïéìáóßáò
Ένα μήνα από το Πάσχα, η Κέρκυρα μετράει τις πληγές της από τον Χειμώνα, που δεν τελείωσε ακόμα! Μπορεί να αποδίδεται η κακή
κατάσταση του δικτύου και των πρανών στις έντονες και πυκνές βροχοπτώσεις, αυτό όμως είναι συνήθως το αποτέλεσμα της εναπόθεσης
τους στο έλεος του Θεού. Στον κανόνα των κακοσχεδιασμένων και συχνά κακοεκτελεσμένων έργων αθροίζεται αυτός της μηδενικής φροντίδας, συνεπικουρούμενος εκείνου της εκ των υστέρων, εμβαλωματικής και συνήθως πρόχειρης επέμβασης. 3 >>

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4600

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΜΕ

Ôåìðëüíé þñá 00:00!

Σ’ αυτήν την κατάσταση είναι ο δρόμος που διασχίζεται καθημερινά από βαριά φορτηγά οχήματα και απορριμματοφόρα προς τον ΧΥΤΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Êáèßæçóç ôïõ äñüìïõ óôç ÃÝöõñá
ôïõ ÊÜéæåñ 3 >>
ÁíÝëáâå åñãïëÜâïò óôçí
êáôïëßóèçóç ôïõ äñüìïõ ãéá
ÃëõöÜäá 5 >>
Ôï ÊÊÅ ñùôÜåé ôïí ÓêïõñëÝôç ôé èá
áðïãßíåé ìå ôá óêïõðßäéá 5 >>
¸êêëçóç ãéá ìéêñü Êåñêõñáßï, ðïõ
èÝëåé ôç âïÞèåéÜ ìáò 3 >>

ÌÝóá óôï 2018 Ôñßðïíôï ðÜóç
ç ðáñá÷þñçóç èõóßá áðÝíáíôé
ôïõ ðáñáëéáêïý
óôïí
ÐÁÓ
ìåôþðïõ
óôïí ÄÞìï
ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνάντηση στο
Υπ. Ναυτιλίας, παρουσία του
βουλευτή Κέρκυρας Κ. Παυλίδη, με τον Γ.Γ. Λιμένων Χρ.
Λαμπρίδη, παραγόντες του Υπουργείου και αντιπροσωπεία
του ΝΑΟΚ.
4 >>

13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα