Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 26995 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
έες μιζες στο φως
Ευρώπης: Να
συνεχισει η Enna0α τις
προσπα ειες κατα της
Στοιχεία Υια "μίζες, σε κρατικούς αξιωματούχους και "κυρίαρχα
ΠΟΛΙτικα κομματα τη Περ1000 5-20 /
και οικαστων
χέρί μέσα σε βαλίτσες αλλά και καταβο
λες βάση κόστους έργου στα "κυρία!χα
δα πρέπει να ενισχυσει τις
προσπάθειες για την πρόληψη της δια
φθοράς και τη διασφάλιση της ακεQGL0
σαγγελία Ποωτοδικών οι γεουανικές α
εν των και των οιχα
κών, καθώς και να βελτιώσει τη διαφά
εια στη χρηματοδότηση των
σύμφωνα με δύο εκθέσεις συμμόαφωσης
της Ομάδας κατά της ΔιαφθοΟάς του
Μετρό την περίοδο 2003-2007
ματούχων χαι "χορηγίες, σε κόμματα που
ημοσιότη
«1110 αποφασιστικ
μανιχή δικαιοσύνη στην Εισαγγελία
πει να πραγματοποιηθούν για να επιτ
αρμόνισης με τις συστά
ρεσιών από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην
Κοινοπραξία Συμβούλων Μετρό Ελλάδος
Επιτυχημένος ο
πρωτος κυκηος
συζητησεων yia
την τέταρτη
καν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβά
νονται καταθέσεις στην Γερμανική Δι
χαιοσύνη , έγγραφα χαι ηλεκτρονικά αρ
χεία, προκύπτουν παράνομες πληρωμές
Δικαιοσύνης, οι καταβολές των χρημάτων
φέρονται
onoo ομιχων έργων του μετρό
μα της επίμαχης περιόδου, 2003-2007, ε
χε αναλάβει τρία έργα, μεταξύ
ίνοντανο/ TO m
απο τη γερμανικη
εΟιανική εταιρεία κατά το διάστη
Χρατιχή εταιρία Σιδηροδρόμων Deutsche
υν το ποσο των
κοινοπραBahn η οποία συμμετείχε στην
ξία Συμβούλων Μετρό Ελλάδος με τι
των οποί
370.000 ευρώ σε κρατικ
τα παρ
όμως προκύπτουν χ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν
οι Γερμανοί, οι παράν
Ελλάδα γίνονταν μέσω συγκε XQ1μέν
προσώπου που αναφέρεται
με χωδική ονομασία σε χαΧογραφία για τον εχσυγχρονισμό φρέγαλοκλήρώθηκε ο πρώτος κύκλος των
επαφών των εκπροσώπων της κυβέρνη
η κοινοπραξία τιμολογούσε ποσοστό 5 έως
υπουργίας Γιάννου Παπαντων
Lahmever και ΟΜΕΚ. Η χουν οπραξία
πολιτικά κόμματα "που επικρατούσαν
γησης και όπως δήλωσε χορυφαίος πα
ράγοντας του υπουογείου Οικονομικών
«ήταν μια επιτυχημένη αποστολή»
ΣΕΒ: Υπερ της καταργησης των εισφορων
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων
ΣΕΒ, υποστηρίζοντας ότι με τα μέτQa
χρονοTEQ της χαταQγησης των εισφορων
κοινωνικής ασφάλισης τωνέργαζομένων
για την xuQ1α σύνταξη (6,67% επί του
κτου μισθου) σε συνδυασμό με μείωση
πρόσφατη μελέτη της διαΝΕΟσις, μαζί με
ορκιστηκαν τα
νέα μέλη της
κυβέρνησης
αυτά αφενός διατηρείται ανέπαφο
αφορολόγητου ορίου τάσσεται ο
απροσμενες
διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και αφετέρου, διευρινεται η φορολογική βάση,
Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται σε
στήματος στις επιχουρικές συντάξεις χαι
την επιδίω5η συμβιβασμού
στές, προκειμένου να μεταφερθούν πόροι
από την εξυπηρέτηση του χρέους σε παρα
γ γικές επενδ
ώπιον του 1100έδρου της Δημ0qu
Προσπα
Παπαδημητρίου:
«Φεύνω
τίας 1100χόπη Παυλόπουλου και παρου
ΕΠ μέχρι το 2030 και 1 π.μ. του ΑΕΠ από
Περιστασεις
σία του π!ωθυπου07ου Αλέξη Τσίπ!α έσάκης, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΔημήτQης Βίτσας, ως υπου!γός Μετα
λης, ως αναπληρωτης υπου!γός Εθνικης
να Βοηθησω στην διαμορφωση μιας
νεας νοοτροπιας»
Οι βάσεις για την ανάπτυξη έχουν τεθεί, τόνισε χατά την τελετη πα!αλαβης παQuκυβέQvησης Γιάννης Δραγασάκης. πως είπε ο κ. Αραγασάκης, όλα π!έπει τα τ!έξουν
καθιστούν το χρε
ως υπ0UQ76ς Οικονομίας
«Ο ΣΕΒ διαχρονικά στηρίζει την ανά
στεύει ότι η μείωση τον συντελεστών φο
Άμυνας, Μερόπη Τζούφη, ως υφυπουρρολογιας χαι εισφορων χουνω
λισης, που μειώνουν το μη μισθολογι
δοσης του υπο
υογείου Οικονομίας ο νέος υπ0UQγός Οικονομίας κιαι αντιπρόεδρος της
φυπουργός Εογασίας, και Κώστας ΣτQα
πιο γ!ήγ0Qα, σημειώνοντας χα!ακτηQ1στικά πως ότι μπορεί να τ
έξοδος από την χρίση και την χατάσταση χρεο
υάλωτη σε εξωγενή απρόοοπτα γεγονότα, είπε ο νέος υπουργός Οιχονο
ας χαι αντιπρόεδρος της χυβέρνησης. Ο κ. Δραγασάκης, δεν παρέλειψε να-AM
νέα μέλη της κυβέρνησης
εων χαι
προστίθετ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα