Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Moniou
Παρασκευή
Μαρτίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6396
Τιμή: 1.00€
0 ημερ ι n οικονομικη
ιοικη c nucpica Διακηρυ C
Δημορασ1W
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κατώτατο! Αντικειμενικέs:
Αχου ! Στον αέρα οι αλλαγέs
Δεν συζήτησαν για
μισθό
Ατσιόγλου
και θεσμοί
Πως θα υπολογίζονται οι τιμές
Σενάρια για νέα ανα έως τώρα δεδομένα
βολή του καθορισμού με θαύμα πρώτου με
των νέων αντικειμενι- γέθους
κών αξιών που θα είναι Το στέλεχος του
ίσες με τις εμπορικές ΥΠΟΙΚ που παίρνει
αξίες πυροδότησαν οι μέρος στη διαπραγμά
πληροφορίες από το τευση είπε την Τε
μέτωπο της διαπραγ- τ ρτη με νόημα ότι η
μάτευσης για την τέ. Ανεξάρτητη Αρχή Δη
μοσίων Εσόδων χρει
Τεχνικά θέματα τέ- ταρτη αξιολόγηση
Σύμφωνα με κορυ- άζεται περισσότερο
θηκαν, κυρίως, στη
συνάντηση που είχε η
ηγεσία του υπουρυπουργείου Οικονοου
χρόνο οροκειμένου να
καθορίσει τις αντικεικοντο ζήτημα τωναντικειμενικώ ν
μενικέ,αξίες που θα
είναι ίσες με τις εμπορικές.. Τι σημαίνει
καθορισμό των νέων
τιμώνζωης βρίσκεται
οε εξέλιξη αλλά με ση,
μητές-η σχετικη από
φαση δημοσιεύτηκε
μόλις,πριν an ό μια
είου. Εργασίας με
οσώπο
v111 σημαντική παράμετρο
των θεσμών
για την τέταρτη και τε.
λευταία αξιολόγηση
αυτό; .'Οτι πλέον το
χρονοδιάγραμμα για
μαντική καθυστέρηση
σε σχέση με τα αρχικά
χρονοδιαγράμματα
εβδομάδα-οι οποίο θα
Πρέπει μέχρι περίτου
τις 15 Μαρτίου να προτο όλο εγχείρημα βρίΟλοκληρ - μνημο του ελληνικού ενα απο τον ένα και ορισμο έβλεπαννέων νέες υνμοτο ΥΠΟΙΚ για
διότι η εκπλήρωση της ολοκληρωθεί, τελικά τιμών έως το τέλος τις περίπου 10.000
μνημονιακής υποχρέ. αργότερα με ό,τι αυτό του 2017
ωσης για ευθυγραμ. συνεπάγεταιγια τον Σύμφωνα με όσα χωρισμένη για τη-λει
ζώνες στις οποίες είναι
των φετινό ΕΝΦΙΑ που έχουν δρομολογηθεί τουργία" των αντικειη Πρώτη 1μιση
επίσκεψη
αντικειμενικών μετις είναι πολύ reavova έως τώρα, το υπουρ. μενικών η χώρα.
εμπορικές αξίες έως παραμείνει ίδιος με γείο Οικονομικών έχει Στη συνέχεια, το
το τέλος του τρέχοντος μήνα μοιάζει, με τα
αυτόν του 2017
προσλάβει περίπου 200
πιστοποιημένους εκτι
ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να
Ηδιαδικασία για τον
συνέχεια στην 10
δανειστών
ΟΑΕΔ: ΕΠίδομα
μακροχρονια)s
ανέργων
Διακιουχοι, οιαοικασια
υΠΟβ0rins a1τήσεων
Επιτυχημένη χαρα
κτηρίζει κορυφαίο
στέλεχο Οικονομικων!
των ορωτη αποστολή!
του υπουρ.
γείου Οικονομικών
των δανειστών στην
Αθήνα στο πλαίσιο της
διαπραγμάτευσης για
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2