Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ÑáâáóÜêéá ãéá «êüêêéíá» äÜíåéá
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 2 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.491 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

1.200 åéäïðïéçôÞñéá áðü ôéò ôñÜðåæåò ðáñáäßäïíôáé êáèçìåñéíÜ óå Ðáôñéíïýò, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ëçîéðñüèåóìåò
ïöåéëÝò - ÅÜí åíôüò 15 çìåñþí äåí õðÜñîåé ñýèìéóç, áðåéëïýíôáé áêüìç êáé ìå êáôáó÷Ýóåéò
Στα 1200 ανέρχονται τα ειδοποιητήρια από τις τράπεζες, που
παραδίδονται καθηµερινά σε Πατρινούς, των οποίων τα δάνεια
έχουν “κοκκινήσει”. Σύµφωνα µε τη σηµερινή δύναµη των ΕΛΤΑ
(περίπου 60 διανοµείς), καλούνται να παραδώσουν καθηµερινά
περίπου 200 επιστολές και να πάρουν φυσικά τις απαραίτητες
υπογραφές, καθώς και τα στοιχεία παραλαβής. Οι εργαζόµενοι
στα ΕΛΤΑ, νωρίτερα καλούνται στα γραφεία να εκτυπώσουν τις λίστες µε τους ασυνεπείς καταναλωτές και στη συνέχεια να προχω-

ρήσουν στο έργο της διανοµής. Ο χρόνος που απαιτείται είναι αρκετά µεγάλος, όπως αναφέρουν υπάλληλοι των ελληνικών ταχυδροµείων, που, ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια, έχουν υποστεί
µείωση στελέχωσης της υπηρεσίας. Τα σηµειώµατα των τραπεζών αποστέλλονται ταχυδροµικά και συστηµένα. Ωστόσο, πολλοί
παραλήπτες αρνούνται να τα παραλάβουν. Οι τράπεζες, καλούν
τους “κόκκινους δανειολήπτες” να σπεύσουν µέσα σε διάστηµα
15 ηµερών σε υποκαταστήµατα προκειµένου να προχωρήσουν σε

ρυθµίσεις των δανείων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Τράπεζες
απειλούν µε εκκίνηση νοµικών διαδικασιών ακόµη και σε διαδικασίες ρευστοποίησης εξασφαλίσεων που διέπουν το δανεισµό, δηλαδή, ανάµεσα στα άλλα, και πλειστηριασµούς ακινήτων. Ο όγκος
των επιστολών στην Πάτρα, συνεχώς αυξάνεται και, µάλιστα, όπως
ανέφεραν εργαζόµενοι επί πολλά χρόνια στα ΕΛΤΑ, πρόκειται για
οικογένειες που δεν είχαν στο παρελθόν τέτοιου είδους δυστοκία
µε τις τράπεζες.

«Äåí äéêáéïýôáé
ï ê. Ôóïýêáëçò
íá åêðñïóùðåß
ôç ÄÇÌÁÑ…»
ÓêëçñÞ êñéôéêÞ ôïõ
Êþóôá Óðáñôéíïý
óôïí ðñþçí ÂïõëåõôÞ

O Φώτης Κουβέλης στις πρώτες του δηλώσεις µετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας και στον απόηχο των αντιδράσεων στην
πολιτική σκηνή για την συµµετοχή του στο νέο κυβερνητικό σχήµα δεν παρέλειψε
να εκφράσει τόσο τη συγκίνησή του όσο και την διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει την
καλή συνεργασία µε τον Πάνο Καµµένο, στέλνοντας σαφές µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση.

Ο βουλευτής Αχαΐας του
ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Σπαρτινός, σε συνέντευξή του
χθες σε τοπικό ραδιόφωνο, σχολίασε τον κυβερνητικό ανασχηµατισµό, τα
πρόσωπα που επιλέχθηκαν, τη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής στη
νέα περίοδο ανάκαµψης
την Ελληνικής οικονοµίας.
Σχολίασε επίσης τη δήλωση του κ. Τσούκαλη για την
υπουργοποίηση του Φώτη
Κουβέλη (σ.σ.: «Η τέλεια
ανυποληψία του είναι και
προσωπική µου ταπείνωση.
Ζητώ συγγνώµη από
όσους παραπλανήσαµε»),

Ç ×ñõóÞ
ÁõãÞ
óôçñßæåé
Áìâñüóéï
Ανοικτά στηρίζει το Μητροπολίτη κ. Αµβρόσιο η Χρυσή
Αυγή, στην κόντρα του πρώτου µε την ΕΡΤ-1. Όπως τονίζει
σε ανακοίνωση συµπαράστασης στο Μητροπολίτη: «έχει
κάθε δικαίωµα να εκφράζει
ελεύθερα τις απόψεις του
και να αντιτίθεται στην άθλια
προπαγάνδα της κρατικής
τηλεόρασης του Σύριζα, που
προσβάλλει συστηµατικά το
χριστεπώνυµο πλήρωµα της
Εκκλησίας».
ÓÅË.7

×ùñßò
ðñïáóôéáêü
ç ÐÜôñá
ôç ÄåõôÝñá
λέγοντας ότι ο κ. Τσούκαλης δεν δικαιούται να εκπροσωπεί το σύνολο της
τότε ΔΗΜΑΡ Αχαΐας, καθώς
είναι γνωστές οι διαφωνίες
σειρά επώνυµων στελεχών
της µε τις σηµερινές πολιτικές απόψεις του κ. Τσούκαλη.

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Σιδηροδροµικών ανακοίνωσε τρίωρες στάσεις εργασίας τη Δευτέρα (για τις ώρες
05:00-08:00, 13:00-16:00 και
21:00-24:00) και µια 24ωρη
απεργία την Τρίτη 06/03/
2018. Λόγω των απεργιακών
κινητοποιήσεων αναµένεται
να υπάρξουν τροποποιήσεις
και µαταιώσεις στα δροµολόγια όλου του σιδηροδροµικού δικτύου.