Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

12oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

14oC - Υγρασία 89%-95% - Άνεμοι: ΝΑ 4 - ΝΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:54 - Δύση ηλίου: 18:19

€0.80

Ôá ìáèçìáôéêÜ ôçò åëëçíéêÞò, ðïëéôéêÞò éóôïñßáò
Οδεύουμε σε έναν ακόμα δικομματισμό. Σ’ ολόκληρη η ελληνική ιστορία εμφανίζεται η ίδια συμπεριφορά, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε
μια καμπύλη στους άξονες των γεγονότων και του χρόνου. Στις περιόδους των κρίσεων το πολιτικό σύστημα διασπάται, εμφανίζονται τότε
πολλά κόμματα ενώ κατά κανόνα ενισχύεται και η ακροδεξιά. Με την αποκατάσταση της ισορροπίας στην οικονομία και την αντανάκλαση της
στην κοινωνία, εμφανίζονται εκ νέου συσπειρώσεις, αναδιαμορφώνοντας τις δυο μεγάλες παρατάξεις που διχοτομούν την ελληνική, πολιτική
σκηνή. Ακόμα και να μείνει κάτι έξω απ’ αυτές, είτε δορυφοροποιείται είτε παραμένει αδιάφορο καθ’ όσον δεν επηρεάζει τον συσχετισμό. 3 >>

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4599

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΧΥΤΑ «ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ»

Ïýôå ÷èåò âãÞêáí
ôá áðïññéììáôïöüñá


Δεν το κουνάμε
από ‘δω, επιμένουν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το προφανές της
απόπειρας να υπερβούν τα απορριμματοφόρα τον αποκλεισμό της εγκατάστασης, προκαλώντας ίσως συγκρούσεις και έτσι συλλήψεις, δεν είναι το σχέδιο του Δήμου. Άλλωστε ο Νικολούζος μιλάει για συναίνεση,
γνωρίζοντας ότι η ατμόσφαιρα
του Τεμπλονιού εύκολα θα μεταδοθεί στη Λευκίμμη. Πάντως
ο Ασπιώτης Σφίγγα μπήκε,
Σφίγγα βγήκε χθες από την Αστυνομική Δ/νση.
Σελίδα 5>>

Áíáíåþíåé ôïí óôüëï
ðõñïóâåóôéêþí ç Fraport 4 >>
Âñáâåýåôáé ç ÆÜêõíèïò ãéá
ôï ó÷Ýäéo ôçò ãéá ôá
óêïõðßäéá! 4 >>
Çëåêôñïíéêü ìçôñþï ãéá ôéò
ìáèçôéêÝò áðïõóßåò 3 >>
Ôé åßäå ï Â. Ïéêïíüìïõ óôçí
ÊÝñêõñá 3 >>

Ο Φαίδων
Καστρής μιλάει
για την «Σοφία»
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στον μονόλογο “Σοφία”, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Παπαδόπουλου, ο Φαίδων Καστρής (Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας
2017- AthensVoice), ενσαρκώνει μια οντότητα - αποκύημα της φαντασίας, ένα αλλόκοτο πλάσμα που στοιχειώνει το μυαλό της
Βασίλισσας Σοφίας και μεταμορφώνεται σε όλους όσοι καθόρισαν τη ζωή της. Στην Κέρκυρα θα διαδραματιστεί στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Μαρτίου. Σελίδα 13>>

Ðïéïé ìáèçôÝò
ðÞñáí ôá âñáâåßá
êáéíïôïìßáò &
äçìéïõñãéêüôçôáò
Ôá Ýðáèëá óôéò íéêÞôñéåò
ïìÜäåò ôïõ 1ïõ Ìáèçôéêïý Äéáãùíéóìïý Êáéíïôïìßáò êáé Äçìéïõñãéêüôçôáò Éïíßùí ÍÞóùí, áðÝíåéìå ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò
Éïíßùí íÞóùí Èåüäùñïò
ÃáëéáôóÜôïò, óôï ðëáßóéï
çìåñßäáò.
7 >>

Äåí ãßíáìå óïöüôåñïé áðü ôçí
êüíôñá ÊïôæéÜ - ÌðáêïãéÜííç óôç
ÂïõëÞ ãéá ôç èÜëáóóá ôçò ÊÝñêõñáò

6 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα