Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 26994 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
688 FAX 210-321587
Νέα αρση στα
capital controls
Νέες αποκαΑυΨεις για την
Δείτε το νεο οριο των
αλαρώνουν» περαιτέρω τα capital
controls, με σημαντικότε!ες αλλαγές την
α!ση των πέρ1001σμων στο ανοιγμα νεων
λογαQ1ασμών και την αύξηση του ποσού
ανάληψης μετρητών σε 2.300 ευρώ ανά
στην Ελλάδα
στη δημοσιότ
ΔΕ επέβαλε την αναστο
χαταγράφηκε προσπάθεια παρεμπόδι
Ειδικότεο, σύμφωνα με την απόφαση
Τσακαλώτου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμε
ρα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ
ελέγχου. Απο τα στοιχεία πο
Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα
δράσης της ΑΑΛΕ προκύπτει ότι σημείωσε υπέρβαση των στόχων που είχαν
Μικρη μειωση του
ΠΛη ωρισμου στην
Ευρωζώνη εναντι
του Προηγουμένου
υλαμβάνονται οι χαρακτηρι
στικότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής
που αποκα/υφθηχαν απο
χους των υπηρεσιών της. Σε οτι αφορά
πρόληψης περιλα βμάνονται τα ακόλου
λεγχος σε μεγααη νυχτερινη πιστα των
Αθηνών, όπου διαπιστώθη%ε η μη έχδο
ο ετήσιος πληθωΝΟμός στην EuQωζώνη
ντας μιΧΟη μειωση σε σχεση με τον προ
προκαταΟΧτική εχτίμηση της Eurostat.
6.500 ευρώ, με συνέπεια την 48ώρη α
ντων εσόδων που αποκαλύφθηκε από
αποκαλυφθές ύψος της φο°διαφυγής το
2017 από την Ανεξάοτητη ΑΟΧή Δημοσί
ων Εσόδων (ΑΑΛΕ) και αφορά εισαγγε
λικές πα!αγγελίες, έρευνες
φυγη και ορισμένους επιτόπιους στοχευ
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΑ.
ΑΕ) ανήλθε πέρυσι σε 104,321 εκατομμύQ1α ευρώ έναντι 38,618 εκατ ευοώ το 2016
(αύξηση 174,4%). Αυτό προκύπτει, μεταξυ άλλων από τον απολογισμό της δQaσης της ΑΑΑΕ για το 2017 που δόθηκ
Ο ως άνω προληπτικός έλεγχος εξελίχθη
χε σε έρευνα η οποια ε
στό καλλιτέχνη. Εντοπίσθηκε η μη υποβο
λή δήλοσης φορολογίας εισοδήματος φο
ρολογιού έτους 2015, ενώ συνεπεία τ
ελέγχου, ο καλλιτέχνης υπέβαλε φορολο
γική δήλοση στην οποια συ
Οσον αφορά τα Χύρια συστατιχά τ
κοινωνικέ
Την αναβάθμιση του αξιόχρεου ελληνικών
τραπεζών ανακοίνωσε ο οίκος Moody's
παροχες, ΑΟΥω της
εητιωσης των
οικονομικων του
Προκλησεις στη Ποιότητα ενεργητικού και στη χρηματοδότηση έχουν οι ελληνικές τράπεζες
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
θνικής, της Alpha και της Eurobank αναΠε
Οι θετικες επιδόσεις στο συστημα
(PXaa2, αντιστοιχα με την προσφατη aαβάθμιση της Ελλάδας από τον Moody's.
Ταυτόχρονα, ο οίκος επιβεβαίωσε τη
αξιόχρεο των καταθέσεων της Τ!απεζας
Attica Bank σε caa3. Οι προοπτικές
Πειραιώς και της Εθνικής TQάπεζας σε
αιωσε το αντι
στοιχο αξιόχρεο της Alpha Bank, της
της κοινωνικης ασφαλισης και στις
aa2 απο caa χαι
ληπτική αξιολόγηση Bank διατηρήθηκαν θετικέ
δούμε διο!θωτικά, τι μποούμε να κάν
των κοινωνικων παρο
Eurobank και της Attica Bank στο Caa3
Ο Moody's αναβάθμισε, επίσης, τις μα
Χροπρόθεσμες αξιολογήσειςκινδύνουμαχών» δήλωσε ο υφυπου07ός Κοινωνικής
ΟΔΔΥΝ: ΥΠερκάλυψε κατά 1,81 φορές το ποσό
των εντοκων Υραμματιων η αγορα
ντισυμβαλλόμενου (CRA) της Πειραιώς
Qαδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μα
κεδονικού 11QaXT00είου Ειδήσεων, «IlQuείο 104,9 fm», εκφράζοντας τη βε
βαιότητα πως και φέτος θα υπά!ξει υ
τέΟβαση του ορίου πλεονάσματος που τέ
θηκε στον προϋπολογισμό του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
χαι της Εθνικής σε B3 (cr) από Caa2 (cr)
ο ποσό των 1,138 δισ. ευ!ώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία ε
ντόκων γ!αμματίων εξάμηνης διάΟΧειας. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,587 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε χα
τά 1,81 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,19%
αιωσε τη
CRA της Eurobank στο Caa2(c)
την κυβέρνηση ομολόγων (ΜΤΝ) της Ε
Πηγή ΑΠΕ-Μ ΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα