Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαρτίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6395
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
EOKA:
Παρατείνεται
éos 20/3
Ανάγκη σύμπραξns ιδιωτών
και Δημοσίου στο ασφαλιστικό
η ασφαλιστ
ικανότητα για
μισθωτούs,
επαγγελματιεS,
αγρότεs
| Στην ανάγκη συνερ, υπάρξει άμεσα ανά
μόσιου και πτυξη,που θα διασφαGUANS OF THE
|ιδιωτικού τομέα γιατη
λίζει
δημιουργία αξιόπιστων
ύσεων προς όφελος
των πολιτών, κυρίως
τους τομείς της σύναξης και της υγείας,
καθώς και στην υιοθέκαιστον τομέα της
υγείας και της ασφαλιστικής αγοράς. Από
την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της
sponso
ση κινήτρων ή τον
Νομοθετική ρύθμιση περιορισμό τον φοροΥια χορήγηση ασφαλι- |λογικών αντικινήτρων
για την ενίσχυση της
ιδιωτικών ασφαλιστι,
Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε ,υπέρ
ενός νέου ασφαλιστκού συστήματος που
θα στηριχθε στην απτυξη τριών πυλώνων,
στικής ικανότητας σε
όλους τους ασφαλι
σμένους του Ε.Φ.ΚΑ
απ ταμ ευσης
άλαια του
στημα. Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει είτε κρατικό είτε
ιδιωτικό φορέα, ενώ ο
τρίτος πυλώνας θα
δου, τα κεφ
οποίου υπερκαλύ.
πτουν τις απαιτήσεις!
και εκμηδενίζουν,
όπως υπογράμμισε
ετοιμάζει το Υπ.
αναφέρθηκε το σύνολο των ομιλητών
τομέας θα έχει σημαντική θέση, ενώ mpaΕργασίας, σύμφωνα
ετήσιας γενικής συνέένα άλλο μειγμαοικοΑσφάλισης λευσης της Ενωσης νομικής πολιτικής με
τερους φόρους
Και μειωμένες ασφαλιίου Φορέα Κοινωνικής
ρετικός με βάση το κεατυχημάτων.
συστημα. Ο κ.
τάκης, άσκησε συνοείναι ερμσότερο μας
ης άσκησεΜουτοσυνέχεια σΤην 11
ρειών (ΕΑΕΕ)
στατευμ
άγκη συμπρά
λική κριτική στην καθώς η φερεγγυοων στον χώρο της πρόταση της Ν.Δ. προοικονομική πολιτική τητα των ασφαλιστ
Αυτ s είναι/ξεων στονκχώ υμ της στι τ σηεαφορές. Η
ν υπαρξη του
πό την πλευρά της κρατικού πυλώνα με
υβέρνησης, ο υφυ- βάση το αναδιανεμητης κυβέρνησης και κών εταιριών και η
αμφισβήτησε το αφή- εύρυθμη λειτουργία
τους είναι εξασφαλι.
σμένες», σημείωσε
ς, ανάπτυξη, του δεύτε. Ο πρόεδρος της ιδιαίτερη αναφορά
ι αλλαγές
ηματης καθαρής εξό,
ου στις αγορές.
πουργός Οικονομίας τικό σύστημα καιτην δ
σημειώνοντας ότι η ρου πυλώνα, που θα EA
συνεργασια
ΕΕ Δημήτρης Μαζ -έκανε στο έμα της
ράκης υπεραμύνθηκε «Αστ ς», που το λαιτώ
συνέχεια στην 10
controls
υΒορευ
ημοσιου
ειναι επση
τικός αλλά με βάση το
και ιδιωτικούτομέα
είναι το κλειδί για να κεφαλαιοπόιητικό σύ- του ασφαλιστικού κλά
της φερεγγυότητας ρεί περίπου 85.000
Αυστηρότερου s
opous για πληρωμή
προστίμων
σε δόσε1S Ζητεί
Τροποποιήσεις
στους περιορισμούς
υ διέπουν την ανά,
μεταφορά κεφαλαίων
προβλέπει απόφαση
του υπουργού Οικονομικών,η οποία τίθεται
Ανταγωνισμού
σε ισχύ από
Συγκεκριμέν ήμερα.
Αίρονται οι περιορι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9