Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη |0cTen ople.
Φεβρουαρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6394
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
|εκινουν οι αιτησε1s
για το νέο
«Εξοικονομώ κατοίκον»
πληρώσουν |
τέλ0s επιτηδεύματ0s
Ανοίγει 8 Μαρτίου η
πλατφόρμα του «Εξοι.
ρόμενος θα επιλέγει
χρηματοηστωτικό ορΥποβολή ηλεκτρονικά λήψη δανείου, όπως
αίτησης με μέγι. επίσης και θα ενημε
στο προϋπολογισμό τα ρωθεί για το κατά
Εκατοντάδες χιλιά- 25.000 ευρώ εκάστη πόσοεγκρίθηκε ή όχι η
δες φορολογούμενοι Στις 8 Μαρτίου θα ένταξή του στο πρόπου
αμείβονται
||«ανοίξει»
η,ηλεκτρογραμμα.
μπλοκάκι» και ελεύ- νική πλατφόρμα του Η συνολική δημόσια
θεροι επαγγελματίες δεύτερου «Εξοικο- δαπάνη του προγράμ.
θα κληθούν να πλη- |νομό κατ'οίκον» για ματος ανέρχεται σε
ρώσουν φέτος τέλος την υποβολή αιτή. 292,2 εκατ. ευρώ, ενώ
οπροϋπολογισμός του
επιτηδεύματος
σηματοδοτώνκατοικίες, έχουν οικο
Των κουφα μα ev
νωσης στο κτηριακό έχουν
σεων,
καταταχθεί
αναβάθ.
μιση συστήματος θέρτην
αναβάθμιση του συστήματος Παροχής ζε.
βάσει του πιστοποιητι
κού Ενεργειακής Από
δοσης στην κατηγορία
Δ ή και χαμηλότερη.
συνέχεια την 11 |γής του προγράμμα- φαλαίων, αναμένεται RE υφος,την να
να ανέλθει στα 500
εκατ. ευρώ. Την ίδια
στιγμή, ο προϋπολογι.
σμός κάθε αίτησης δεν
θα μπορεί να υπερβαίτος.
Μειώθηκαν
Η πλατφόρμα Παίζει
κομβικό ρόλο στην
υλοποίηση του νέου
Εξοικονομών, καθώς
Η επιδότησ
στου νερου χρησης.
οσον αφορα την επι
Η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης
αφορά μονοκατοικίες,
πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίπου
Χρησιμοποιούνται ως
δότηση, το ποσοστό
της υπολογίζεται μ
κριτήρια, περιλαμβά
νοντας 7 κατηγορίες
Έτσι, λαμβάνουν εοι καταθέσει
αυτη τη φορα τρονικά
νειλαμβά οντα
εισοδη ματικ
περαίωση των αιτή- γειακή αναβάθμιση
σεων, ενώ από την ίδια
πλατφόρμα ενδιαφε- την αντικατάσταση von
ακινήτου,
τομέα τον
Ιανουάριο
Τέλη Μαρτίου !
θα δοθεί η Πρώτη
δόση του νέου
επιδόματ0s
δονεευανουαρυσ 1,499
Μείωση κατά
2018 οι καταθέσεις του
έναντι αύξησης κατά
2.541 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και
μεταβολής τους
μορφώθηκε σε 4,9%