Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Åñ÷åôáé ï ïéêïãåíåéáêüò éáôñüò
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 27 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.488 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Îåêéíïýí ôçí ÐÝìðôç ïé äõï ðñþôåò ÔïðéêÝò ìïíÜäåò Õãåßáò, óå Æáñïõ÷ëÝéêá
êáé ÅãëõêÜäá - Áñ÷éêÜ, èá ëåéôïõñãïýí áðü ôéò 07:00 Ýùò ôéò 15:00
Στη γραµµή εκκίνησης την Πέµπτη, 1η Μαρτίου, οι δυο
πρώτες Τοπικές Μονάδες Υγείας στην Πάτρα. Η Τοπική Οµάδα Υγείας του Δήµου Πατρέων θα βρίσκεται για εκπαίδευση
στο Κέντρο Υγείας Νότιου Τοµέα (Ζαρουχλεΐκων), έως ότου
τοποθετηθεί στην 2η ΤΟΜΥ Εγλυκάδας Η Τ.ΟΜ.Υ Εγλυκάδας είναι στελεχωµένη µε ειδικευµένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισµένη και θα λειτουρ-

ÄåêôÞ áðü ôïí ÁëÝîç Ôóßðñá
ç «ðáñáßôçóç» Áíôùíïðïýëïõ

ÓÅË.10

γεί από τις 07:00 έως τις 15:00 µέχρι να εκδοθεί νέα οδηγία
από την Διοίκηση. Την Πέµπτη επίσης ξεκινά η λειτουργία
της πρώτης Τοπικής Μονάδας Υγείας της Δυτικής Ελλάδας,
στο Δήµο Πατρέων. Η Τοπική Οµάδα Υγείας του Δήµου Πατρέων θα βρίσκεται για εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας Άνω
Πόλης , έως ότου τοποθετηθεί στην 1η ΤΟΜΥ Τριών Ναυάρχων, η οποία θα στεγάζεται στην οδό Αγίου Ανδρέου και

Κοραή. Η Τ.ΟΜ.Υ Τριών Ναυάρχων είναι επίσης στελεχωµένη µε ειδικευµένο προσωπικό σε όλους τους τοµείς, καθώς
και άρτια εξοπλισµένη, ενώ θα λειτουργεί από τις 07:00 έως
τις 15:00. Οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως οµάδες οικογενειακής
ιατρικής, µε εγγεγραµµένο πληθυσµό ευθύνης και έχουν ως
σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

ÁíÜëçøç ôçò åõèýíçò ãéá
ôéò åðéèÝóåéò óå Eurobank,
Cosmote êáé Ðåéñáéþò óôçí ÐÜôñá

ÓÅË.7