Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ιβάνης
Δευτέρα 26 Φεβ00U40ίου 2018
Άριθμ. Φυ
ολή ή
ολιτικής ιστορίας a
or oran irivar co σημερα μερ δνθη
nna noi oe ManaeE μοση Παραγοντων χω
Σχέδιο έθνυκης ταπεινώσεως
με διχοτόμηση τού Αιγαίου
ευτυχη σε να ειναι μι απο τις
ριόδους του τόπου μας, έπειδή αλλαξαν τρία βαπαντελής έλλει
μείωσε δραματικά αν δεν έλαζωή της χώρας (Ελέω Θεου Μοναρχία, στρατός
Οι Τονοχοι κλιμακώνουν γιά νά επιτύχουν de facto άλλαγή status quo
σχετισμούς τής εξουσίας έ
1 ΧΘΕΣΙΝΗ
ιου του Προ
Εν πλων Δυνάμεων να
στήδρου"Ερντογάν περί <<έπικαιροποιή
δεύτερο στοιχείο που στερέωσε την Τρίτη
νισχύσεας τον Ένοπλων
παρξη στασεως του ΚΥΣΕΑ στ
ρουρα προκει
χουμε ν'ι κανο)ρος
Αντώνης Λιβάνης. Και στις πλέον δύσκολες στιγτων παθών οι δίαυλοι λειτουργούσαν. Οι αντίπαλοι σέβονταν ο ένας τον αλλον
τουρκικό ένυέριο χώρο
Η de facto διχοτόμη
τουρκικη κ
ξεως συζητήσεων), ενώ σταθερή ηταν ή πεποίθηση Καραμανλή
ται πλέον
cov στις επιθέσε
ναμη του τουρκικού
"Ο Κώστας
Πάνου Καμμένου λεμ
ναυτικου|
πο τήν αφορμη
οιούν ευθέως-μέσω των
π' ευθείας
ιαπραγματε
τους δυνάμεις στα
βανσισμου στην κορυφή. Ο Κωνσταντίνος Κανλής γνώριζε από πρώτο χέρι ποιες συνέ
τικων
παλοί του έπιχείρησαν
Ειδικό Δικαστήριο για μια υπόθεση της ΔΕΗ. Τίς
Οι άλλεπαλληλε
παραπε μψουν στ
ου του
κτος τό ΚΥΣΕΑ το Σαββα.
πολιτεύσεως. Και βεβαίως νά πέσουν
στρατιωτικοι παρατη
ητές θυμίζουν ότι το)ν δηλόσεων Γιλ.
έχουν προηγηθεί χρονολογικός:
τοϋ11po0υπουργού άπό τίς Βρυξέλλες,
διχασμένους μας βλέπουν οί Τούρκοι
νεξαρτήτως της ουσίας της γκρίζας αυτής
μύγα»
υνεςος μετοχος
στην Mercedes
εσω της εξαγορας μεοιοιου της Daimler
1989 πρώτη φορά με
ταδικτατο
αραπε
διώκτη του Μητσοτάκη στην σύσκεψη των τεσκνή ομίχλη στ, θαλάσ
Η Φυσκώς γνυστόν
γκρότηση Οικουμενικής κυβέρνησης. Τα πρακτιος f;πιχειρηματίας πού ή Daimler
λό όνομα, τις πρωτοποριακές τ
ΙΙΘΕΤΙΚΩΣ
ινυ στη Eupen
Έτσι υπάρχουν Τροφές
vaSTTp0εκάλεσε
τον τοιο
μαντικες έξαγορές και συνερστό Bloomberg o έκπρόσωπος Τ
αντίπαλο, μολονότι
οι μετακινήσεις, με άτοτέ
πορούν να έπιδράσουν
καταλυτικά και να
λάβουν την 4 ρανση Τής
νόσου τού Αλτσχάιμερ.
μπήκε στον πειρασμό συγκροτήσεως προανα
τόν ομιλο Geely, ό όποιος τά
κλοπές). Ό τόπος πήγε παρακάτο. Όπως παρακάτω επιχείρησε να τον πάει και ο Κώστας Καραμανλής, ο όποιος μολονότι υς αρχηγός τής άντι
πολίτευσης πολεμήθηκε καί συκοφαντήθηκε σέ
προσωπικό επίπεδο
αύτοκινήτών! Σέ aris Tis
μενη συνεργασία μας με την BAIC
λείς εύρωπ
KIlo apo βλέπει τήν ομίολιτευτική μας 1
ειρημαVolvo AB. της δεύτε
τι1σκευής φορ.
1ryo|
Τά βότανα κ
. Έαν δεν έκόστιζε Τόσο
spuutu! u),λά κυί την ύποστή.
ρι,η μως εγχωρυυς ετυιρειας γιά
τηγών στον κόσμο. Το 2010,
ρασε την Volvo Cars άπό
σε τήν συναίνεση και άπό το ΠΑΣΟΚ και από την
'O54ετης Li Shufu απέκτησε το
λύσις για έμας το,Ελλη
σπίτια οί κυβερνήτες
τό πουμε; Πτυσσόμενο,
τροχόστΤΙΤΟ. Τδανικό yi
νά Τα προτιμάμε, άν
Geely Group, οιοκτησίας του ίδιou, do Li Shufu Elvul ένας K
ράστια
θέλαμε να ξεχναμε
Σήμερα
Τι λές για την Μούντις;
ή στό έξωτερικό διατηρεις, ούτε
ότταιαδήποτε σχέση έχεις μέ τό
Ντάου Τζόνς καί τά άλλα χρηKE καίθέλησε να Τήν ζήσει
ι ενο5 σκί0upos στοός
Χειμερι vous Όλυμπιακούς
pyEl Kawis, ol βαλβίδες
του του Επιτρέπουν να
ξερουσκώσει σέ 30 δευτοσέλιδη κάναμε την είδηση!
άξιολογήσεις τους πού ύποβίβαζαν την ΟΙκονομία μας Νά
πέσει κεραυνός στό κ ράλι της
Μούντις παρακαλούσα τότε. Νά
πάει στά τσακίδια λεγα, έπειδή λός Δοξάζουμε σήμερα τή Μούδέν ειχε περάσει άκόμη στό λ$-VTIS έπειδή μάς συνεχάρη γιά τήν
λόγιο της πολιτικής μας γλώσσας τό «στό διάλ.
ϊκος Δένδιας, Ηπροτήσω τή γνώμη σου έπειδή βρίΟΚΟμα σέ μά σύγχυση, μου ειπε
Ε, καλό elvon α τό, θεία μου;
| πιστα Τού
να ξεδιπλωθεί καί να διπλαδει ξανά σε περίπου
ιωτικές, δήλωσε, ΟΥικές καί
Πώς άκριβώς έννοεϊς αύτές
ιιυοντοάνγκ με σκοπό ίσως να φάσεχ στό
πατριωτικές, δηλωσε σέ έπίση
"Ολος ο κόσμος βρίσκεται σέ σύμο
έπιστροφή μας στό 2014, δηλαδιότι βρέθηκε στον δρόμο
παρά πέρα, πολύ είκολα
ίσχυρότερη άπόδειξη τής προόΓενικά τό ξέρω καί τό έχω
συνηθίσει. Αλλά έγώ άντιμετοπίζω ένα συγκεκριμένο θέμα συνειΤής Αυστρα
Exa ec some nero
μάσαιτί ήταν ή Μού
ες παστριράζεσαι καί θά σου άνέβει ή πίeon, συμβούλα σα
γόνη έπειδή ειχε άρχίσει νάτρ.
δου μας στήν Ο ονομία τνάν
βάθμισητής μας μονάδος άτότή
θεία Αν
Moump Άν Ομως αύριο ή ModVTS μας κατεβάσει κατά μία μ
νάδα, τί θά πούμε; eά ξαναγίνει
άναξίηστη. Καί σέ ρωτωτά
ρα εσένα: ποιά πρέπει νά elar ή
θέση μου έναντι τής Moms;
ΕΧασε Την ψυχραιμία της
1 Της
και Ρυμουλκούμενη κουζίκαι
ση Αριστεράς; Νά στό θυμήσω
φαλαίου πού δούλευαν γιά τό
Πώς νά μή ταράζομαι μετά
ά τότίς πρόσφατες έ ελίξεις; Εκεί
αμε συνηθίσει να θεωρουμε τις άξιολογήσεις τής ΜουΠοιό dvor τό ζητημα πούσέ
Διαβάστε το άρθρο
pos των λαών. Καθημερινά σχεΤσίπρας
τόν άπαράδαΤο καί ύπουλο ρολο πού έπαιξαν μέ τις άρνητικέ$
καί γιά τά σκουπίδια, ίδου τώρα
πού πανηγυρίζουμε έπειδή άναβάθμισε τή δύναμη τής Οίκονομίας μας κατά μία μονάδα. Πρωνε
αυταπατων »
Mourns: Ούτε μετοχές διαθέτεις,
ούτε καταθέσεις στό έσωτερικό
ΑΛΕΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ