Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Έτος 210
Αριθ. Φύλ.:6390
Τιμή: 1.00€
ημέρινη οικονομικη ειδικη CGIplepica Δακηρυ
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σμαμού
Νέοι εργαζόμενοι, γυναίκεs
οι χαμένοι στην αγορά
το μαξιλάρι
ασφαλείαs
για την
έξοδο από
το μνημόνιο
| Μισθοί κάτω από 500
κοκυριά να αντιμετωευρώ για έναν στους πίζει δυσκολίες στην
πέντε εργαζομένους, έγκαιρη εξόφληση λοκαθυστερήσεις στην γαριασμών ρεύματο
καταβολή των αποδοχών, απλήρωτες υπε.
ρωρίες και ελαστικές
μορφές εργασίας χα. ητική θέρμανση
τηλεφώνου κ.d., ενώ
το 43% δεν μπορεί να
εξασφαλίσει ικανοΠΟ.
Με την ώθηση που
δίνει η χθεσινοβρα.
δινή αναβάθμιση-εκ
ruστοληπτικής ι
τητας Της Ελλάδος κέντρο Αθήνας και 42,1% όσων προσλή- με την έρευνα, ο των 35 ετών πληρώκατά δύο βαθμίδες σε διεξήγαγε η εταιρεία φθηκαν το τελευταίο μέσος όρος των καθα. νονται με μισθό κάτω
ρακτηρίζουν την Η έρευνα διεξήχθη
αγορ εργασίας τα σε 1.501 εργαζομέ.
χρόνια της κρίσης, νους και ανέργους ηλιόπος αναδεικνύεται κίας 18-65 ετών, από
από έρευνα που πα. τις 22 Νοεμβρίου έως
ρήγγειλε η Περιφέρεια τις 15 Δεκεμβρίου
Αττικής, σε συνεργα. 2017 και δείχνει με.
κανοισία με το Εργατικό ταξύ άλλων"ότι,το
Αναλυτικά, σύμφωνα Οι εργαζόμενοι κάτω
ρών μηνιαίων αποδοχων
των 500ευρώ σε ποσοMARC με θέμα: «Συνθήκες διαβίωσης και
12άμηνο στην Αττική
αποδοχές
συνέχεια στην 11
31,5%.
Μάλιστα,
το 35% των εργαζομέ
λαμβάνει
εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής», τον μήνα. Η μερική ανέρχεται στα 806 νων δήλωσε πως
τον Χόληση αφ μερική
κάτω από 500 ευρώ
ενέρχεται στ ηλότε
απασχολουμένων
των τυλωσε ρωργι !
Μάλισττης οικονομική
57% των νέων προσλήψεων, ενώ το 38% που
κατάφερε να βρει δουλειά μέσα στην κρίση
ρες αποδοχές έχουν οι
γυναίκες και οι νέοι. ο
ένας στους πέντε ερ.
γαζομένους πληρώνε.
εκτός του συμφωνημέ.
νου ωραρίου δεν πλ
ρώνεται έηπλέον (37%
των γυναικών έναντι
εργασιακή
κρίση
ανασφάλεια μεγεθονουν τα προβλήματα
και δυσχεραίνουν τις
ένα μένους πληρώνε
το ευρώ (κάτι 1,2%
τ νεται επ πλέοναντι
και τα προβλήματα
συνθηκες διαβίωσης
κατάφερε στρεκρ ση
τερο διάστημα αμι όσο
μιο υ to1
σθ οί
33,7% των ανδρών).
όσοια είαπ' όσο
δουλεύει ή δεν έχει
των ανδρών
11,2%
Ενδεικτικό, δε, της
καθυστέρησης nou
τερο διάστημα
για την πλειονότητα
των Πολιτών, με anotb
λεσμα ένα στα δύο νου.
καθόλου ασφάλιση
συνέχεια στην 101
μπλοκάκι
y r 0 Αύξηση εγγραφών
στην Πλατφόρμα
cepoloyoudal των ηλεκτρονικών
Ο αριθμός των εργοδοτών στους οποίους
ο φορολογούμενος
παρέχει τις υπηρεσίες
τους αποτελεί το κρι
τήριο που καθορίζει
σε ποιες περιπτώσεις
συνέχεια στην 2
Πλειστηριασμών
Σελίδα 9