Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Φεβρουαρίου
Πέμπτη
Έτος 210
Αριθ. Φάλ.: 6389
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σπάει σε
12 πληρωμέs
ακόμη και μία
δόση φόρου
εισοδήματ0s
Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ
για Πρόσληψη 15.000 ανέργων
ηλικ'as 18-29 ετών
μ ου Πτυχιούχ0US ΠΕ και ΤΕ
m..be
ε έμφαση στ
Στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, θα
δημοσιοποιηθεί από
τον ΟΑΕΔ, πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχει.
ρήσεων για την anaαπασχόλησης του
ιδιωτικού και κοινωνι
κού τομέα της οικονομιας και η απασχόλησή
τους για διάστημα
τουλάχιστον
Την ευκαιρία να εντάξουν στην πάγια
σχόληση
15.000 μηνών. Οι περισσότε
ρύθμιση των 12 δό- ανέργων νέων ηλικίας ρες θέσεις του προσεων όλες τις βεβαι- 18-29 ετών, με έμφαση γ ρ α μ μ α το ς
ωμένες
οφειλές στους πτυχιούχους προορίζονται για άνερ
(ΦΠΑ, φόρο εισοδή- ανωτατων εκπαιοευτι- γους πτυχιουχους τριματος. ΕΝΦΙΑ κλπ) | κών ιδρυμάτων naven- r ο β άθ μ tas
που δεν έχουν κατα- στημιακού
στεί ληξιπρόθεσμες τεχνολογικού τομέα.
έχουν οι φορολογού.! Το συγκεκριμένο
μενο.
και εκπαίδευσης έως 29
επιχειρήσεις/φορείς θα επιχορηγηθούν για τμήμα του
μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους
των νεοπροσλαμβανόμενων ανέργων. Η
διάρκεια της επιχορή.
γησης θα είναι μεγαεάν
προσλάβουν μακροληλεγγύης (ΚΕΑ)
Το πρόγραμμα θα ξε.
κινήσει με 10.000 θέ.
σεις, των οποίων η
κατανομή μεταξύ πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και υπόλοιπων άνεργων νέων
θα προσδιοριστεί στη
δημόσια πρόσκληση,
οι υπόλοίπες 5.000 θέγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, φορείς
Κοινωνικής και Αλλη.
λέγγυας Οικονομίας (
KAAO) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα Που ασκούντα.
κτικά οικονομική δρα
στηριότητα σε όλη την
πρόγραμμα εγκρίθηκε
συνέχεια στην 111 στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΑΕΔ και αναμένεται
να προκηρυχθεί μέσα
στους επόμενους
Μόνιμοι
1 μισθοί
Σκοπός του προγραμληψη 15.000 άνεργων
ετών σελνέες θέσεις
σειδευτεροκηρυχθ
χρόνια ανέργους και
400 ευρώ
ΑΠαραίτητη προϋπό
εργασίας
πλήρους κου Εισοδήματος Αλ.
Δικαιούχοι του προσυνέχεια στην 10
nds θα γλιτώσετε
το τέλοs
επιτηδεύματ0s
Τα βήματα για να κλείσετε τα βιβλία
Μόνιμα χαρακτηριστικά τείνει να λαβει
στην ελληνική αγορά
εργασιας η κυριαρχία
των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με
μι θους που μόλις κια!
400 ευρώ το μήνα δεν!
μετά βίας φτάνουν τα
είναι ότι την τελευταία
εβδομάδα από τρεις |
διαφορετικές πλευ
Kal to μΠΠΟκακι στην Εφορια
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9