Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Óôïí áóôåñéóìü ôùí äüóåùí
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 22 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.486 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Äéåõêïëýíóåéò óôçí áðïðëçñùìÞ ÷ñåþí ôùí öïñïëïãïýìåíùí ðñïóöÝñåé ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí
- Åíôüò ôïõ ìÞíá ç åîüöëçóç èá ãßíåôáé êáé ìÝóù ôïõ taxisnet, üðïõ èá åìöáíßæåôáé Üìåóá
Δόσεις για όλους και για όλα και απευθείας πληρωµές στο
taxis είναι η αντίδοτο που προσφέρει το υπουργείο Οικονοµικών στην υπερφορολόγηση, µε την οποία είναι αντιµέτωποι εκατοµµύρια φορολογούµενοι. Πλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούµενους να ρυθµίσουν µια
τµηµατική εξόφληση σε έως 12 ή 24 δόσεις (για τις έκτακτες
φορολογικές οφειλές) κάθε δόση κάθε φόρου εφόσον δεν
έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη. Έτσι, ακόµη και µια από τις

τρεις διµηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων (το γνωστό ετήσιο εκκαθαριστικό της εφορίας)
θα µπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 δόσεις εφόσον η αίτηση
για τη ρύθµιση υποβληθεί εµπρόθεσµα.
Η πάγια ρύθµιση των 12 ή 24 δόσεων προσφέρεται εντόκως µε επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξηµένο
κατά 8,51 µονάδες (σήµερα 8,76%). Εντός του µήνα έρχεται

και ακόµη µια παρέµβαση για τη διευκόλυνση των φορολογούµενων. Θα µπορούν να εξοφλούν απευθείας µέσω του
taxisnet φορολογικές οφειλές µε τη χρήση πιστωτικών ή
χρεωστικών καρτών.
Με αυτόν τον τρόπο οι πληρωµές θα εµφανίζονται άµεσα
στο taxisnet και έτσι θα τελειώσει ο παραλογισµός να ενηµερώνεται η “καρτέλα” του φορολογούµενου δυο ηµέρες
µετά την πληρωµή σε τραπεζικό γκισέ.

Äñïìïëïãåßôáé
ç ðåæïäñüìçóç
ôçò Ìáéæþíïò...

«Åöõãå»
óôá 34 ôçò
ç Óôáõñïýëá
Öñåìåíôßôç

Áðü ôçí ïäü ÁñÜôïõ
Ýùò êáé ôç Ãïýíáñç

Αλλάζουν από σήµερα τα δεδοµένα στην έκδοση εισιτηρίων στον Προαστιακό.
Οι επιβάτες πλέον υποχρεούνται να αγοράζουν εισιτήρια από τους σταθµούς ή να
εκδώσουν µηνιαίες κάρτες διαδροµής αφού θα σταµατήσει η πληρωµή του ενός
εισιτηρίου µέσα στο τρένο όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα. Στην Πάτρα υπάρχουν
δυο µόνο ολοήµερα εκδοτήρια στην Αγίου Νικολάου και στο Ρίο, ενώ αυτό που
υπάρχει στον Άγιο Ανδρέα λειτουργεί µόνο λίγες ώρες την ηµέρα. Όποιος επιβάτης εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο από τους ελεγκτές θα υποχρεώνεται στην πληρωµή
προστίµου 10 ευρώ, συν το εισιτήριο που θα κόψει µέσα στο τρένο. Οι εργαζόµενοι
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θεωρούν ότι δεν µπορούν να επιβάλουν πρόστιµα σε επιβάτες που
µπαίνουν στο τρένο από σηµεία επιβίβασης χωρίς σταθµό έκδοσης εισιτηρίου και
πως οι έριδες και οι τσακωµοί θα είναι σε καθηµερινή βάση. Προτείνουν µάλιστα
να µην εφαρµοστεί το µέτρο αν δεν υπάρχει η δυνατότητα προµήθειας εισιτηρίων
σε κάθε σταθµό του Προαστιακού, όπως συµβαίνει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαÓÅË.6
ϊκές πόλεις.

Πριν το προσεχές καλοκαίρι, σύµφωνα µε πληροφορίες θα αρχίσει η υλοποίηση
του σχεδιασµού του Δήµου
Πατρέων για την πεζοδρόµηση της Μαιζώνος, αφού,
προηγουµένως, εντός του
2018, έχει εξασφαλιστεί η
χρηµατοδότηση και η προκήρυξη του έργου.
Η µελέτη που έχει παραδοθεί στον Δήµο δείχνει ότι
η πεζοδρόµηση της Μαιζώνος (από Αράτου έως Γούναρη) θα αφήσει ανεπηρέαστη
την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής.
Η µελέτη δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα
αφαιρεθεί από την Μαιζώνος

θα διοχετευθεί κυρίως στην
οδό Κορίνθου για να κατευθυνθεί ή να διασχίσει το κέντρο. Εναλλακτικά θα φορτίζεται η Οθωνος-Αµαλίας και
η Ρήγα Φεραίου στο τµήµα
πριν την πεζοδρόµηση. Οι
κάθετοι δρόµοι που θα εξυπηρετούν αυτές τις πορείες,
και θα τροποποιείται σηµαντικά ο φόρτος τους, θα είναι
η Ζαΐµη (θα µειωθεί ανατολικά της Μαιζώνος και θα αυξηθεί δυτικά), η Αράτου (θα
αυξηθεί), η Κολοκοτρώνη
(θα αυξηθεί ανατολικά και
θα µειωθεί δυτικά), η Ερµού
(θα µειωθεί), η Γούναρη (κυρίως θα αυξηθεί δυτικά της
Μαιζώνος).

Εφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 34 ετών η Πατρινή
Σταυρούλα Φρεµεντίτη.
Μετά από γενναία µάχη
µε τον καρκίνο άφησε
την τελευταία της πνοή
το µεσηµέρι της Τετάρτης.
Ήταν µητέρα ενός δίχρονου αγοριού.
Η νεκρώσιµος ακολουθία θα τελεστεί σήµερα,
στις 3.30 το µεσηµέρι στον
Ιερό Ναό του Αγίου Δηµητρίου Πατρών.
Επιθυµία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων η
κατάθεση χρηµάτων για
την ενίσχυση του Συλλόγου Γυναικών µε Καρκίνου
του Μαστού “Αλµα Ζωής”.