Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φεβρουαρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333 <
To Eurogroup
Από «κόσκινο»
όσοι έχουν εκπτώσεις και
απαλλαγή από τον ΕΝΦ.Α
Από «κρησάρα»θα
τεράσει η ΑΑΔΕ, μέχρι
μογή των αποφάσεων
του ΣτΕ
το τέλος Φεβρουαρίου Πιο συγκεκριμένα,
χρι το τέλος Φε
λογούμενους με χα. βρουαρίου και πριν έρ.
μηλά εισοδήματα και θουν οι νέες
ακίνητη περιουσία που αντικειμενικές αξίες, η
Η επένδυση στο ΕΑ- είχαν εκπτώσεις και ΑΑΔΕ θα έχει προχω
ληνικό και οι ηλε- απαλλαγές στον ρήσει σε επανεξέταση
κ τ ρ ο ν ι κ ο ί ΕΝΦΙΑ. Όσοι εντοπ- και επανέλεγχο των
πλειστηριασμοί παρα- Ιστούν μετά τον έλεγχο εκπτώσεων κατά 50%
μένουν σε εκκρεμό- ότι έπαψαν να πλή. από τον ΕΝΦΙΑ που
ματικά είχαν χορηγηθεί με τα
να μην υπάρξει στο και περιουσιακά κριτή, εκκαθαριστικά του
Eurogroup απόφαση ρια θα χάσουν τις εκ- 2017 σε όσους δήλω
για την εκταμίευση πτώσεις και με τα νέα σανηλύ χαμηλά εισο
δόσης στην Ελλάδα εκκαθαριστικά θα κλη. δήματα για το 2016
συνέχεια στην 11 |θούν να πληρώσουν καθώς επίσης και των
απαλλαγών ΕΝΦΙΑ που
Αντίθετα, νέα εκκα. χορηγήθηκαν σε τρίτε
κνους και Πολυτε1,3 εκατομμύρια φοροτητα, με αποτέλεσμα
ρούν τα ει
εξονυχιστικά τα δεδο- έλαβαν τις συγκεκρι
σμων δηλώσεων αυτές θα ακυρώνον
φορολογίας εισοδήμα- ται. Αμέσως θα εκδί
τος που υποβλήθηκαν δονται
πέρυσι. Στις περιπτώ. ΕΝΦΙΑ
σεις που θα διαπιστω, και οι φορολογούμενοι
Βούν μεταβολές στα
ολόκληρα τα ποσά
χορηγήθηκαν σε λύ τε
σεις συ a
proεκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ
Στην Πάνια
Στην Πάνια
ιστικά ΕΝΦΙΑ με μ
θαρ στικά ΕΝΦΙΑ με μιθα καλούνται να κατα
κρότερα ποσά φόρου
θα λάβουν οι ιδιοκτή.
κνους.
στοιχεία για τα εισοδή
βάλουν ολόκληρα τα
ρυθμιση των
12 δόσεων οι
Οι επανέλεΥχοι τρέματα των φορολογουμένων, οι οποίες θα
θέτουν εκτός προύπο.
θέσεων απαλλαγής,
δηλαδή εκτός εισοδη.
ματικών ορίων φοροποσά του φόρου
τες ακινήτων σε Τεροχές του Ψυχικού, της
Φιλοθέης και των Δελφών, όπου,μειώθηκαν
χουν και αφορούν τις
δηλώσεις φόρου εισοδήματος 1,3 εκατομμυρίων,νοικοκυριών με
Ο επανέλεΥχος των
εκπτώσεων προβλέ
ται με διάταξη που
Φίστηκε το περασμένο
ιωμενΕ
οφειλ s
μεν κομικάοι εντ ο
χαμηλα ε ασταυρώνει λογουμένου ον
που καλο συ από τ την 10
μενικές αξίες σε εφαρΑΑΔΕ διασταυρώνει
Κύμα ίδρυσns
εικονικών εταιρειών
Εγκύκλιος που εξέ
δωσε η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό
δων Παρέχει διευκρι
για την εφαρμογή της
ρύθμισης η οποία ψη
φίστηκε πρόσφατα
Σελίδα 9