Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη | Φεβρουαρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6386
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εγνατία:
Μόλ1s 210
εκατ. ευρώ
Πρόγραμμα κατάρτισns
για 4.000 ανέργ0us με αμοιβή
1.471,60 ευρώ
εισπράκ0nκαν από τα
διόδια μεταξύ
2010 και 2017
Η Ελληνική Συνομοχής στη Δράσηεέχουν
σπονδία Εμπορίου & νεργοι νέο
(ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο
της Πράξης «Δράσεις
κατάρτισης, πρακτικής
άσκησης, συμβουλευ|τικής και πιστ°Ποίησης
νικέςπροϋποθέσεις:
-Κατά την ένταξή
τους στο πρόγραμμα
(η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την
εναρκτήρια δράση του
προγράμματος) οι
ωφελούμενοι θα πρέ
πει να έχουν συμπληάνεργους νέους
18-24 ετών στον τομέα
του λιανικού εμποΟ πρώτος σταθμός
διοδίων της Εγνατίας,
στον Πολύμυλο της
Κοζάνης, λειτουργησε το 2010 στο
πλαίσιο των σχετικών Δυναμικού,
δεσμεύσεων έναντι
ρίου»
ΟΝΕ:5007886), Που εν(κωδικός
σει το 18ο έτος και
|τάσσεται στο ΕΠ «ΑνάΑνθρωτυνου
πτυξη
έχουν υπερβεί το 25ο
έτος της ηλικίας τους
24 έτη και 364 ημέ
μαθητική,
στική ή φοιτητική ιδιό
σπουδα.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380
ώρες (120 ώρες θεω
Εκπαί.
δευση και Δια Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ ρες
2014-2020,
Μέχρι σήμερα λει
Να έχουν συμπλη- ρητική κατάρτιση και
σεις συμβουλευτι- μένοι στα Μητρώα ρώσει το τυποπο. 260 ώρες πρακτική
υλοποιεί
-Να είναι εγγεγραμ.
Ανέργων του ΟΑΕΔ,
βάνουν επίδομα ανερς καθοδήγησης, καημένο
έντυπο/φόρμα
άσκηση).
για «Πειταμεια Kés
ανεξαρτήτως αν λαμ
TimN εται απόφοιτοι
το ρ μας, Μετα ευ,
δομα γιακάθε ώρασπί
ευρώ ενώ το εδομα
τακτική
ρέμβασης
δομαγια κάθε ώραθε
ωρητικής κατάρτισης
έχουν συμφωνήσει να
Ατομικό από τηνημε
και πιστοποίησης των
γίας ή ό
Υποχρεωτι
τ ε ρ ο β ά θ μ ι a ς/
έχουν συμφωνήσει σε
σης πριν απο την ημεπροθεσμίας υποβολής
επαγγελματικών προεπαγγελματικών προγους νέους, ηλικίας
μενα του Λιανικού Εμ.
γόντων για 4.000 άνερ
με 2 ετών σε αντικε
/ Δευτεευρω, ενω το επιδομα
προθεσμί λήξης
μέσων
των ωφελουμένων
τιστοιχεί σε 3,20 ευρώ
ανά ώρα. Η συνολικ
των αιτήσεων συμμεΤριτοβάθμιας Εκπαί.
-Να μην έχουν τη
| Δικαίωμα συμμετο.
Αμοιβή
χαλάρωση των
capital controls
παραποιημένες έχ.ee l Annazel το οριο avar1ηψεων
Πρόστιμα από 5.000
ως 20.000 ευρώ εΤυ
Αρχής Δημοσίων Εσό
δων σε όσους εντοπί
ακές μηχανές. Παρόλ
Σελίδα 10