Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική .φρουαρ
Αριθ. ΦύΑ: 6383
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ανεξαρτησία
προκρίνει
η κυβέρνηση
| Έξτρα φόρ
os αν δεν έχει ηαστεί ο «στόχ0s» σε ηλασικό χρήμα
για τ
Πάνω από 6,2 εκατομ.
μύρια Φορολογούμ
είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για να
δικαιούνται στις δηλώεπόμενο διάστημα το
ανεε τητεs
apxés
να σεις φορολογίας Που
υποβάλουν ηλεκτρο- θα υποβάλουν φέτος
νικά, μέσω του TAXIS. ετήσιο αφορολόγητο
net τις φορολογικές όριο εισοδήματος από
δηλώσεις 2018 για τη 8.636 έως 9.545 ευρώ,
φορολόγηση των εισο- οφείλουν να έχουν
δη μάτων που απέκτη- πραγματοποιήσει κατά
σαν το 2017. Οι τη διάρκεια του προ| | φορολογούμενοι που ηγούμενου έτους δα
συνολικού
πάνες
δεν έχουν καλύψει τα
απαιτούμενα από τον
νόμο ποσ , σε συναλλαγές με πλαστικό
χρήμα κινδυνεύουν με
εππλέον φόρο 22%,
Σύμφωνα με τιςδια.
τάξεις του άρθρου 68
του ν. 44462016, που
τέθηκαν σε ισχύ από
2017 και με την υπ
ύψους από 10% έως
και 18,75% του συνολικού φορολογητέουει.
σοδήματος του ιδίου
έτους, πληροθείσες
είτε με πλαστικό
χρήμα είτε μέσω ebanking είτε με άλλα
ηλεκτρονικά μέσα πλη.
του αυτού με δαπόνες
αγοράς αγαθών και Παροχής υπηρεσιών εξοΦληθείσες , μέσω
χρεωστικών ήηστωτι.
κών καρτών ή μέσω e.
bankong ή άλλων
μεθόδων ηλεκτρονκών συναλλαγών, για
ναδικαιούται το αφοαγρότης με ετήσιο ει
σόδημα έτους 2017
από 10.001 έως 30.000
ευρώ πρέπει να έχει
καλύψει ποσοστό 10%
του τμήματος του ει
σοδήματός του μέχρι
τα 10.000ευρώ και πο
σοστό 15% του τμήμα.
τος του εισοδήματός
του Πάνω από
10.000 ευρώ μ δαπόΑνεξαρτησία αλα
καρτ για τις ανεξάρ.
τητες αρχές φέρεται
να επιθυμεί ηκυβέρνηση, επιθυμία, όμως,
η οποία μάλλον θα
προσκρούσει στουs
Ιανουαρίου
ρωμής. Ειδικότερα:
. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο φορολοσυνέχεια στην11
ΣΕΒ: Νέα
βελτίωση του
οικονομικού |
κλίματο τον
νου Οιο
2017 μέχρι" 10.000
και κάθε
αγρότης με ετήσιο ει.
στική εγκύκλιο 'που
λίου 2017 ο Διοικητής
-Κάθε φορολογούμε.
γητέο εισόδημα έτους
30.000 ευρώ προερχό.
εξέδωσε στις 12 Απρι. ευρώ από μισθούς ή νος με ετήσιο φορολο- νες αγοράς αγαθών
συντάξεις
και παροχής υτηρε
μέσω χρεωστικών ή πι
της ΑΑ.Δ.Ε.Γ. Πιτσι. κατά κύριο επάγγελμα 2017 από 10.001 έως σιών εξοφληθείσες
νοι αΠΟκτούν εισοδή
συντάξεις καθώς επίσης και , κάθε κατ
νοιαποκτούν εισοδήμέχρι 10.000 ευρώ πρέσης και κάθε κατά
συντάξεις και όσοι 10% του εισοδήματός κύριο επάγγελμα
μέχραιένει καλύψει το
μέσω e-banking ή με
άλλου είδους ηλεκτρο
ματα, από μισθούς ή
nel να έχει καλύψει το
συνέχεια στην 101
Ουραγός η Ελλάδα
Περαιτέρω β λτίωση
του οικονομικού κλί.
ματος, mou τον Ιανουά
1 anaoxonnσns στην
διαμορφώθηκε στο
υψηλότερο επίπεδο
από τον Νοέμβριο του
2014, βλέπει ο ΣΕΒ
αξιολογώντας τη θε
τική επίπτωση της ψήφισης των μέτρων για
συνέχεια στην 2
oral Ευρωπαϊκή Ενωση