Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Φεβρουαρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Βροχή κατασχέσεων σε
άδε!ous τραπεζ|KOUS λογαριασμ°us
στη ν καθαρή |
χεία, το μέσο ποσό κα
Κατασχέσεις
1.720.000 τραπεζικούς ταχέσεων περιορί
λογαριασμούς διέταξε στηκε το 2017 στα 450
το προηγούμενο έτος ευρώ από 500 ευρώ
η Ανεξάρτητη Αρχή που ήταν το 2016, ενώ
Δημοσίων Εσόδων εις συνολικά το 2017 η
βάρος κυρίως μικροο- εφορία κατάσχεσε
φειλετών του ελληνι- ποσά μέσω των τραπεκού Δημοσίου. Το ζών ύψους 260 εκατ.
αποτέλεσμα ήταν να ευρώ
βρει άδειους λογαρια- Οπως προκύπτει από
σμούς, κάτι που απο. τα στοιχεία της φοροδεικνύει ότι οι λογικής διοίκησης το
φορολογούμενοι όχι 80% των οφειλετών
το μνημονιο
Η εποπτεία μετά το
τελος υπό μνημειου μόνο δεν έχουν να του ελληνικού Δημο- κριμένα το 2010 οι Φυσικ πρόσωπα και
σίου χρωσταει εως
2000 ευρώ στην εφο
ρία και συγκεκριμένα
οφειλέτες ανέρχονταν
σε 1 εκατομμύριο και σταση όπως σημε
πλέον έχουν ξεπεράσει τα 4.100.000
επιχειρήσεις. Η κατ
ώνουν στελέχη του υ
νση του
χρεους
ρους Που τους αναλο
γούν, αλλά δεν έχουν
όνα της καθαρής εξοκαι καταθεσεις στα nl.
1,2 δισ. ευρω. Τα υποιδρύματα, λοιπα 99 δισ. ευρώ τα Από την επεξεργασία κειται να αλλάξει
ύμφωνα με στοιχεία χρωστούν 1.000.000 των στοιχείων, του καβάςοπό το 2013 και
ς «Κ», από τις εντοια δεσμεύσεις κα.
έσεων που έστειλε
οφειλέτες
σχεδόν αδύνατο ναει.
σπραχθού
υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει
Πρόστιμα. καταπτάκαι είναι
αύξηση των ληξηρ
θεσμων οφειλών κατ
λευταίες μέρες σε συ
ηΑΑΔΕσταπιστωτικά πρόκειται για πτωχευ. σεις δανείων με εγ 12-13 δισ κάθε έτος.
ιδρύματα, βρέθηκαν μένες, επιχειρήσεις, γύηση του ελληνικού Σύμφωνα με τα στοιΣΔΟΕ, του ΦΠΑ και αδυναμία -Το 1% των οφειλε
λογαριασμών 50%υ ελλά και ταπτώσεις εληρωμής του όρου 40.000 σ ορεινά
ατα σε 580.000 υπερβολικά πρόστιμα Δημοσίου, μη απόδοση χεία
Πώs φορο- χρήμ
λογαριασμούς
ο ε α η
αποζημίωση!λογαριασμών του 10
εγγυήσεων. Ενα ακόμη
40.000 φυσικά και νο
λούν τη μεγάλη χοάνη
ευρώ, ενώ μόλις το 2%
των λογαριασμών είχε
πάνω από 5.000 ευρώ,
Σύμφωνα με τα στοείναι ότι οι οφειλέτες
αυξήθηκαν κατά τρία
εκατομμύρια στα χρόνια της κρίσης. Συγκε.
απόλυση
των ληξιπρόθεσμων
οφειλών ύψ0UC 100
δια, τα οποία χρο
στούν 4,1 εκατομμύρια
συνολικού ποσού, δηλαδή 90 δισ. κατά
ΕΣΕΕ:
Πολλοί θέλουν,
λίγοι μπορούν
να ενταχθούν
στη ρύθμιση
υπερβαίνει τις 60.000
ευρώ, η αποζημίωση
που λαμβάν υξημιω!!!
άλλης σύμβασης είναι 1
ιονδήποτε λόγο ή
των 120 δόσεων ΣΕΕ
αφορολόγητη.