Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | φφοοοου
Φεβρουαρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6380
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Με επιτό.
κιο 3,5% |
το 7tés
Από «κόσκινο» όλεs οι συναλλαγέs
που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ
ομόλογο κέληλεκτρονικ τασια ευρών Επιπλέον! .000
κές ηλεκτρονικές συναλλαγές νω των
amilux | | 1.000 ευρώ θα ελέγ.
χονται ως ύποπτες από
την Αρχή καταπολέμη.
ευρώ. Εππλέον, τα
Χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα θα πρέπει να
ενημερώνουν για τους
ίδιους λόγους τις συ
ησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δράστη.
ριότητες, σύμφωνα με
αγαθών που υπερβαί
νουν τις 10.000 ευρώ
σε μετρητά, καθώς και
ου του τις συναλλαγές των
υπουργείου Οικονομι.
κών το οποίο βρίσκεται
σε δημόσια διαβού.
λευση. Ταυτόχρονα η
Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε
σμεύσεις περιουσιαπαρόχων υπηρεσιών
τυχερών Παιγνίων που
υπερβαίνουν τις 2.000
ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατά.
θεση του στοιχήματος
είτε κατά την είσπραξη
πόδοση του
τρομοκρατίας
Οταν από την έρευνα
της Αρχής προκύπτουν
βάσιμες υπόνοιες για
7ετούς ομολόγου που
εφόσον τα στοιχ
κρίνονται επαρκή για
τέτοια
πραγματοποιώντας|
την τρίτη έξοδό του
στις αγορές μετά το
παραπομτη
κών στοιχείων ακόμα των κερδών
νυπό.
νοιες ξεπλύματος χρή.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο
των που συνδέονται με
νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δρα,
στηριότητες, ο προεδρος θα διατάσσει τη
δέσμευση τωνπεριουσιακών στοιχείων των
ελεΥΧόμενων προσώ.
οθετήθηκε μπορεί
οποτεδήποτε να ανα
συρθεί για να συνεχι
στεί η έρευνα ή
συσχετιστεί με οπου
αδήποτε άλλη έρευνα
της Αρχής.
Εφόσον
και αν
στόχο να
στην 11
1. Παρέχεται η δυνα,
τότητα στην Αρχή σε
επείγουσες περιπτώσεις να προχωρεί στη
ouvéve,
| ΟΠως προκύπτει ano
άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τα χρηματοπιδρύματα
Οι αλλαγέs και 131 οχρεούνται να
στωτικά
δέσμευση
περιουσιαη
έρευνα
φακέλωμα των
επαγγελματικών
το ηλεκτρονικό μερώνουν την Αρχη κών στοιχείων συ π.χΜετά τοπέρας ολοκληρωθεί epep
ναλλαγών εφόσον
υπάρχουν υπόνοιες
συσχέτισης με νομιμοποίηση εσόδων από εγγιακάθε περιστασιακή
συναλλαγή (εξαιρούνι τακτικές μετα.
χρηματικών
της εκάστοτε έρευνας,
η μονάδαδιερεύνησης
θα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση
επιβεβαίωση της υπό
νοιας, ο πρόεδρος της
Μονάδας Διερεύνησης
χρηματοοικονο
φορές
ποσών όπως η μισθο- κ λ η μ α τ ι κ έ ς στο αρχείο ή να παρα Συναλλαγών θα προ
νέο έντυπο Ε3
δραστηριότητες ή με
ταφορά χρηματικών χρηματοδότηση της μένο πόρισμά της στο
δοσία),που αφορά με.
πεμφθεί με αιτιολογηχωρεί στην άρση της
σε εξαγορες και
συγχωνεύσεις
εργασίας βρίσκεται
το νέο έντυπο Ε3 της
άνοιξη περίπου 1,4
λεύθεροι επαγγελμα