Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυ όλας Καραθάκος 1951-1974 Ίδιο
τ ρια-Ε
Σταυρίδου
L Ειλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ίοδος Β (1974)"
Ap. φόλλου 6880-11.565 050 €
Δραμινοί αθλητές
που πετυχαν
Μια ημέρα στο Ευρωπαϊκό
Ο πρόεδρος του Αδέσμευτου
Αγροτικού Συλ
από σχολεία ολόκληρης
Δράμας στον «Πρωινό Τύπο
νέα ρεκόρ στην
του Ωδείου Δράμας
Στα 250.000 από 850.000
μεΚύθηκαν τα ΑΦΜ Των αγροτών
καριερα Του
Έρχεται ρύθμιση προς
Ομόφωνη απόφαση από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας για την συνχώνευση
Από τα τέλη Φεβρουαρίου
Στόχος η δημιουργία μιας νέας
| Τ.Εξοικονόμηση
για οφειλές κάτω των 20.000 €
δυναμικής περιφερειακής | K
Τράπεζας Αν. Μακεδονίας-Θράκης ΕΕΕ:
at' Οίκον 11
«Οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με
λαδή την εμπορική ιδιότητα) και οφειλές
ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα υπαΥωγής
ΤηνΚανή Υπουργική Ατόφαση για την προστη ρύθμιση εξιοδικαστ κού μ
Στην ευχέρεια του ΔΣ ο
πος αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στα 10 exar ευρώ
voly τας
Αυτό ο a épe ως πληροφορία της, η
Εληνική Zurqoomo δία Εμπορίου και Enχαρη ματικότητας σε εγκίκλιό της προς τα
του Θανάση Ποιμμένη
ρύθμιση οφαλών έως 120 δόσεις προς δμόσο και φαλιστικά ταμεία για τους
ελεύθερους enrYY&λματίες, στο maloo
ρόφηση της Συνεταρισηής Τρ τεζας
pou. H
rev. Σ éla σηπραγματοπο θηκε το ράδυτης
Τετάρτης 7 Φεβρουαρ ου στο Δημοτικό Ωδείο
κατάσταση, για την υλοποίηση επενδύσεων
efouo νόμησης ενέργειας, ενώ για το υπόOno ποσό υπάρχει η δυνατότητα (αλλά όχι η
Onug avapépCTal στην εγκίκλιο, η ηλο
Κατά τη διάρκεια της
Συνέλευοης,αποφοτόπο της Ειδικής Γραμματείας σίσπρεεπίσης κααύξηση του μετοχιού
Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους και είναι η
ιρ ηθεί μα ea nep pepe ική
όμως, apéape στη δυα δημ
ο λου η http://www.ke d.govgrip 0
aithsh-Hink
ρέσει
πος μετον όποιο θα
ΣΤον α γκεκριμένο σύνδεσμο μορούν
o un βάλλουν αίτηση ρύθμισης α συν
Μόλις ξεκιήσουναρχικά α ar aparm ς δι
λές προς την Ανεξαρτητη Aon Δημοσίων [mela Εβρου θα πάκ α να υφίστατα και όλες οι
Εσόδων κα τον Ενιαίο Φορέα Κονωνικής δ δικαοΕς θα Yhouw από την ΣΝ. Τράπεα της
Στη συΝΕχεο, ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΤού Συφουλίου της
ΣΙΝΕταριστικής Τράπεζας Δράκας κ χαράλαμπος Aldar
ένταξη σης χρματοδοτούμενες δράσεις
noe iesn poov να ε ropeo
αδιαίααπόρααπότο ΕΣΤ Α2014-2020
AlefopBS
you a
50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και eru τρ6οθετα οφαλές έως 50.000 ευρώ προς τον
E0KA (συνολικά έως 1 00. 000Euro)
ΠαΤΕ pyaale ςτης η rev bleum EEAeEE
πρόεδρο το δυΤΥόρο και μέλλο
στωτικά ιάρματα και αδκά τα τοπκά όΠως η ΤράτεζατηςΔρό|-| συ ολικός προύπολογιομός του προγράμμαμας, τα ελάχιστα Εφααα που
Προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι νο
Οουν κάΕι έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι 04eλες προς τους φορείς κονωνικής
γιατή Στο προεδριο μεταχε erfms κα ο νομκόςσφΑουλος
Χαρά Κεφαλίδου για τις φυλακές Νικηφόρου
στα 50Eur κα περι αβάει uopico- «Οι απαντησεις Των αρμόδιων Υπουργων δΑΤ Ολι ομακ oxi eq σον νομο
αντί να ξεκαθαρίσουν θολώνουν
ακόμη περισσότερο το τοπίο»
Η ελάχιστη δόση της ρύθμισης
auA ίρετη και έχε
καταταχθεί βάσει του
οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το
ύψος της οφειλής κα του εισοδήματος του
ςκάθε ατησης δεν
νοι πολίτες θα μπορουν να
στυληρώνουν την ίτηση é ταξης τους στο
πρ p 14 α μεσω της δικής ιστοσελίδας και
της ειδικής πλατφόρμας του προγρ4-ατος
όπου και θα ελέ Χουαν προόν ταρ ήρια
υπαγιής ααπήσας θα γίοτα μόνο ηλε
ΟΛΩΝΟΥΝ ΤΕρσσότε ο το τοπίο
a ί να το EeXQ p ouv αστα4 ΕΟ υ ε ασφαλιο εί οιαταραηητες
πιστώσας για τη λατ up α και συ τ
κάλυψή τους. Μετά από πολλες δΕργοσες με το YTL Ko μι , én av α
δουσες λύσεις κα το ΠΔ, σην ΤΕΑκ
του μορφή υπογράφης στις 30102017
από τον υπουργό Διαούνης,Διαφ6Έιας και Ανθρωπίνον και μάτων. ( .)
Μτά και την υπογραφή τουΠρ08δρου
της Δημοκρατίας επ Εται η δημοσ υσή
Ποιαδιαδικααια θα ακολουθήσει το
για ηςαλακές Nu e pou,επισημαίει
σεδι λώσεις της η βουλευτής Δραμας της
Διμο panr ς Συυπαρότ Εης κα Χαρα
ε ανα ευ α ιστ σω και :
Υπουργείο σας σχετιά με τη στελέχοση
των φυλακών; Τι é a Yve με το Πόρισμα
που η ηγεσίατουΥΠουργείου oacebedeσματα 1,5χρόΟΤαν ότι θα παρουα
τον ε α ρετο και δραστ p10zp
Σύμφωνα με τα στοχεία που 6δωσε η
-Nou της ηλεκτρο κής
ς αενο αφε
δανείου ή Στη
αχε καταλεσα μα ερώτηση στη Βουλή
προς τους υπουργος Διαιοσύνης, Υποδομών & Μεταφορών και Ου ονομιών
6. Πότε επτέλους προΒλεπεταναξεκνήσει η λετουργία των φυλακών;
πιλο: «Βρυση καταστήμτος κράτησης
:Διοικητικό Συ
ούλιο, για την με
Χθα é o τηδιατότητ να πέ
ωςευση
Ει η κα Κεφαλου, τα
Σε άλλο αμεί επίσης ημί Ετα ό
γάλη έκπληξη που μου κανε να : a oppo ά με το
ματο: Ουλα ith Yo pela την πάτησή τους μας δ- dm ς και σε κάθε Οργαν σμό Υ oup
φώτισαν πλήρως για το τί γιότυν στην
προ ΣΥΡΙΖΑ εποχή.Για την εποχή ΣΥΡΙΖΑ
όμως-ογή ΟΟΟΟ. Οι απαντήσας
των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Υποδομών
κατης εταρείας «Κπροές Υποδοκηφόρου. Η κα ΚΕφαλΒουξητούσε απαyelou, διαλα βάνονται μόνα α υπρεσίες
τον οποίων η [δρυση / σύσταση baolo.
sanpudel
: απονείμει τιμητική πλακέτα για την :
τήσεις στα παρακάτω ερωτήατα:
απο ανοου, πουυαγαπη μενη μου :
σύζυγο Σοου, που την αγαπώ :
1. Γιατί το Υπουργαο Δκαοσύνης δεν
αμπΕμέλφε στο véoOpyavop ότουτις
φυλακές Μκηφόρου; θα προχωρήσει σε
2.Ποια είατα επόμενα βήματα αναφορικά με τις διοικητικές πράξεις που aTaκατάσταση και να αποσαφηνίσουντα
θέματα, θολύνουν ακόμη πp000
τερο το τοπίο. Ενώ, το mopouo
Υπουργείο, αυτό τον Οικοναιών
δεν exe απατήσει κοοου, ouona.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
τού ται για τη λατουργία των φυλακών,
3. Ποιο είναιτο τελικό χρονοδιάΥΡqu a
Μασμαν
Οι απανΤήσας Των αρμοδίων
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
ΥΤουργείων
απαντάει σης 20
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Διαοσίνης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (οισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
ταγμα ΟΠΑ) για την ώρυση
Δραμας αλλά ούτε ε5eKMed
. Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
fdemiropoulos@gmail.com
Καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα