Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ανα ο ον σατε
που υναν
Απόδοσις της έορτής τής 'Υπαπαντής
Παρασκευή 9 Φεβ001
λ. 40972 I"Έτος 1
νώλη Κοττάκη
ΧΘΕΣ ανέλυσα διά μακρόν γιατί οί
γαρμποικ
βερνητικοί Χ
πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα θά άκοανάποδη. Θα έξηγήσω γιατί ή άντίδραση τμήμαμημα γιά τήν κεντροδεξιά παράταξη και το εύρος
ποδειχθούν μπούμερανγκ για τή
τεύσεις μπορεί να έχει βαρύ τίτης επιρροής της.
πιχειρήματα ουσίας.
ίδιος βεβ
ΑΠΟ τον Σεπτέμβριο τού 2013 ή Αριστερά
ειρα δολοφονίας του τόΟικονομικών,Ιωάννη Πα
λεπτομερής, βασανι
τού Παύλου Φύσσα και απαιτεί την παραίξεις, οχι απλές καταγγελίες
άπό την πλευρά έκείνων που έπισπεύδουν τήν
Νίκος Μομφεράτος
έρευνα. Αυτό ομως δέν σημα
Επίσης κατηγ
τις ίδιες εναισθησίεςγια τούς τρομοκράτες
Δημήτρης Αγγελόπουλος Βιομήχανος, πρόεδρος
τι δωροδοκήθηκε, ή άπάντησις δέν μπορεί να
ς ζητεί αυτό πράγμαό Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Η αμεση άπάντηση (έπιβάλλεται νά)
ρυδαλλου έδωσε νέα άδεια στο παλαιό μέλος τής « 17 Νοέμβρη»
ντίνα και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικ
διάστημα άπό τήν προηγουμένη. Δέν γνοΜποδοσάκης
Επιχειρηματίας
ναι «άποδείξτε το», καί
Πρωτόδικη απόφαση: 1 3 φορές ίσο1988
ο συμφέρον», και μετά ακολουθούν
όλα τά άλλα. Βλέπουμε μήπως κάτι τέτοιο τίς
τελευταίες τρείς ή μέρες; Λυπάμαι πού το γραφω, άλλά σέ μερικές κραυγαλέες περιπτώσεις ή
απάντηση είναι « χι». Ορισμένες πλευρές (ΤράΒουλευτής της ΝΔ
Λοχίας της Αμερικανικής
ωστόσο έπειδή ζούμε σε
ευεργετημάτων,
χώρα λωτοφάγων χρήσιμο είναι νά θυμίσουμε για ποιά έγκλήματα βαρύνεται ό συγκεκριμένος.
Ρόναλντ Στιούαρτ
χή σέ ! ! δολοφονίες, έκρήξεις, ληστείες
ντιθώντας υπερασπιστική γραμμή κατηγορουμέ
Μιχάλης Βρανόπουλος
Διοικητής της Εθνικής
άταύτανομίζουμε δτι περιττεύει
ως την άξιοπιστία των μαρτύρων. Αυτό δεν είναι
πολιτική απάντηση.
Ομέρ Σιπαχίογλου
Τού άπηγγέλθησαν κατηγορίες για 200 άδικήματα σέ 84 ένέργειες, μεταξύ τών όπουων και για ανθρωποκτονίες που διέπραξε
ώςμέλος τής τρομοκρατικήςδργανωσεως,
από τις αρχές του 1983, Μεταξύ αλλων κα.
τηγορήθηκε για τις έξήςδολοφονίες.
Ταξίαρχος τού Βρ
Ούτε είναι πολιτική απάντηση, κατά τήν γνώμη μου, ή ύποβολή μηνύσεων κατά μελών της
Κυβέρνησης. Αυτά τα έκαναν καί άλλοι στό παρελθόν-περιττό να αναφέρω πόση τύχη είχαν
έτοιες αντιδράσεις. Ούτε βεβαίως είναι λύση
i στρατιωτικός
πής μέ τόν έαυτό της. Λέξη για τους Γκο|
μούς με αποστολή τήν αμφισβήτηση το σύννομου τών ένεργειών της εισαγγελέως διαφθοράς.
ωστοχος είναι λάθος ιανού Τουλ υπάκ θοΕ θά00UVTWXO
0ήυατα
ΑΔΙΚΗ ΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ
εσία και οσοι την γνωρίζουν λένε ο
μα». Δέν καταλαβαν
Πετοελαϊκό σύστημα και άνθράχικοί ταμιευτήρες
καί ή από έδώ πλευρά
όταν άμφισβητεί έπί της διαδικασίας τήν
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ θετικά είναι τάάποπροβεί σε περαιτέρω έρευνες και
κοιτάσματος έντός τών προσεχών
υμφώνως πρός τόν Κύπριο
ρεύσιμο. Προσέθεσε οτι πρωτα θα
γεωτρήσεις, να βρεθούν οι άγορές
ας τοϋ κοιτάσματος.
από όσα διαβάζουν για βαλίτσες και μίζες, άπατουν ξεκάθαρες πολιτικές απαντήσεις
οινοπραξίας ENI-Total στό κοίτης κυπριακής ΑΟΖ. Το γεωτρύπαθος
λαχειοπώλης, ή κομμώτρια, συνταξιούχος
νέος, ό αγρότης, όντελιβερας θα παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή έχοντας στα χέρια του τόν
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, πλανάται
οικτράν. Άλλωστε άν σέ μιά έπόμενη στροφή ε
"Εντός της ήμερας το
ωτρύπανο της κοινοπραξίας θά μεταφερθεί στο οικόπεδο 3 προκειυπουργό Ενεργείας Γιώργο Λακ
τών 3.800 μέτρων, οπότε διεπιστώθηότι τό συγκεκριμένο κοίτα1
οτι τάάπο|
κοτρύπη, ήδη έκτιμάται
θέματα τής Κύπρου σέ φυσικό άέμένα. Κατά τον κ. Λακκοτρύπη
λούν πολύ ένθαρρυντικά στοιχεία
μέ τό λεγόμενο «υπε
κή γεώτρηση στο κοίτασμα «Σουηχητικό ντοκουμέντο ή δέν ξέρω τί αλλο, τότε ή
Επιβεβαιώνεται έτσι ή υπαρτό δεύτερο έξάμηνο τού 2018 θά
άρχίσουν οί έρευνες στό οικόπε
εία του δείνα εδαφίου του τάδε αρθρου
τού «Ε» νόμου δέν θα προσφέρεται ούτε για συσίβιο. Πόσο πιο σαφές μπορεί να γίνει λοιπόν;
προτροπή μου πρός τήν άπό έδώ πλευρα κατά
ετρελαϊκού συστήματος και
δέν γίνεται ακόμη έκτίμησις των
θράκων πού μπορεί να ύπάρχουν.
για την συνέχιση τής έρευνητικής
Επεσήμανε ομως οτι ειναι
τι τό φυσικό αέριο τό όποίο
στόν κόσμο καί έξηγήστε του καθαρά και ξάστεσμα
συγκεκριμένο κοίτασμα έκτείνεΣήμερα
στής δύσκολες έποχές που
ζουμε. Και του χρόνου!
1 εγονοτα με σημασια, που μας ξεφευγουν
ογράφοι και ιατροί περιClaudius Schulze καί
Εναι βφαιο &τι Ελάχιστοι"Ελληwsyo p o von X S στό «Κ p Be »,
Shipping Forum» σέ συνεργασία μέ
τό NASDAQ κ ί τό Χρηματιστήριο
μα ζητήματα καί Οι προκλήσεις πού
ά τιμετωπίζει ή ναυτιλία συμπερι
Τώρα, κάποιοι άπό bodS, θά διparmerre: Evrd ει δλα α τά νά τά
Πέρασε καί ή Τσικνοοι περισσότε
φα τ00 FBI
πό τις κατα
πεμπτη
πού πα ά T,
πη σε δυο μικροσκοπι
κά, πλωτά, χειροποίη
VTpo μένο να TE
γκοσμίου πλο του! Σιγά τώρα, μήν
άσχολ τα μέ αύτά ή Κονή Γιοώμη,
πολιτικός κόσμος καί τά ΜΜΕ. Εδώ
Εχουμε όλόκληρο θ μα Novartis, καί θά
κλ σε 9 σε μιά το
άστα eis άγορ65 καί την ο ονομική
ύpeση 01 Έλληνες έπαγγελμ rries T
ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς
στ, μεταβαλλό eves overpes, άοςηK d διαρρυ μιστικών
θώς και ή ΤΕχνική καί 4 πορική δια
χείριση τού στόλου καί ή πρόσβαση
σέ κεφάλαια. Έ ετάσθηκαν triσης 01
τρόποι χρηματοδοτήσεως άπό τήν
STO T xE
EG V, K
φιβ6πλισμός στ ν Ελλάδα;». Αν
λαος δέν προσφ pe bei α πού προσ
τελικης πτώσεως
οπως τό θέλει τό έθιμο
ι έθιμο πού θέλει νά
έκπληξη τό «χειροποίη
ή Ελλάδα μύρισε τσίκνα,
βάρκες χρησιμεύουν ώς
φορικώς μέ την υπόθεlyIVE Trou τό 2018
φέρει 4 B5 &ν ή Έλλάδα πρωτοπορε
γκοίου 4 ορίου μέ ο
οποίου διακυΕίται τό 90% τών,
μηχανισμούς καί πηγές.
μας ρθόδοξη παράδοση
καί τής Παρασκευής είναι
μπτη θεα ΕΙΤο ή καταλ
ληλότερη μέρα γιά κραπάλες. Τώρα γιατί πρέΑύτή του Schu
όποία διαθέτει υπαίθρια
καί μία ξύλινη κατασκευη
που φιλοξενει τον χώρο
του καθιστικού στόν ΤΕτά πλοιοκτησίας στήδια ή υ
τιλακή κατάταξη: Καί τί tyive πού
τό 20% τής πο γκοσμίου
Απενεμήθη έπίσης τό ppaBelo
2018 Capital LinkGreek Shippin g
dip πόγ άνά pord σέ χαμηλά tt
kin edote
ρία το
stpyrk
υπορεμά τον δλης τής γής;
AS ν σιο Λασκαρίδη ώς άναγνώρι
ση τής μο abi SrdbCTETqué ης συμ
βολής τους στήν Non λία κ d στ
Ελλάδα. Οπως άναφέρθηκε ή συνυσφορά TOUS E να πρόιστα στην ναυπλακή βιομηχανία ή όποία έπιτυγ
χά Εται τόσο μου άπό τήν πολυετή
προσωπική τους συμβολή όσο καί
άπό την συλλογική προσπάθεια όλης
τής oloorwaas.
Κ. do μη ef on δίσκολο νά δο
α e son trapei πού bmou'Ελλη.
ves κολοοοο( τ s ea o s
ρίδιο 30% στά δεξαμενόπλοια, 2296
στά bulk camers, 16% στά πλο α μ&
ταφορας Χημικών καί προϊόντων πυτρελοίου, 15% στά LNGLEG, 11%
στά wrea κο19% στά containers,
ένώ στήν ΕΕ κατέχουμε σταθερά τό
50% σχιδόν τής δυνάμα0S XBés, λοπόν, στήν Αθήνα πpay ματοποιήθηΚΕΤό 9οΈτήσιο «Capital Link Greek
Στό Συνέδριο, λοιπόν, πού χα
pa moloeme άπό τή μεγάλη συμ
μετοχή διεθνών ναυτιλιακών προουTTIKom τον, eYIVE b Tens παρουσίαση τών σημερινών τάσεων καί προ's παγκόσμιας οικονομίας
στίς κύριες άγορές βασικών προ16ντον. Τί s ένέργειας καί Τής νατλίas. Συζητήθηκαν διεξοδικά τά κρίσιλ για τις παραχώρή
τής θάλασσας (νάσης
- άπό τίς λάχιστες
σέ ναυτιλιακά ήόλλαμέ α
λάχιστον, δοοι μπόρε.
σαν διασκέδασαν
καίαύτό elval σημαντικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
γας φωτογραφίας