Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 08.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5970
Τσα αλώτος.
ημιονογειται' οημοσιονομϊκος χωρός για τα μεσαία
Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ. Το σ επτικό των δι αστών
Τελεσίγράφ08 μηνών από ΣτΕ για τους μισθούς ένστολων
Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων των ενστόλων στην
νημονίου εποχή. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ. Το
σκεπτικό των δικαστών. Η Ολομέλεια καλεί την
Μειώθη αν τα
προυφέσια του
θήμοσιου κατα
€600 εκατ
Σημαντική μείωση της τάξεως
ος 8 μηνών
των 600 εκατ. ευοώ σημείωσαν
Την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων των
ενστόλων στην προ Μνημονίου εποχή και μάλι
στα αναοοομιχα εντος οκτω μ
τον Δεκέμβ 10 οι ληξιποίθεσμες υποχQEG)σεις του
δημοσίου πος τους ιδυότες
ηνων αποφάσισε η
Τυχοποιχεία τουν υπουργείου
συνολικές ληξιποίθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης
: Με ελάχιστο
Τοάπεζες.
οει τη κεφαλαιακής επαοΌλομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η
Οικονομικών δείχνουν ότι οι
αναπροσαρμογή θα πρέπει να γίνει για το διάστημα ατό 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ πρέπει να καταβληθούν οι δια
φορές αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν.
μειώθηκαν από τα 3,140 δισ
ενο) τον Νοέμβου) σε 2,507 δισ
υρώ τον Δεκέμβουο ενώ στο
ίδιο διάστημα σημειώθηκε
επιστ0qoov φόου, από τα 776
ρώ σε 765 εκατ. ευρώ.
Συνολιχά τα «φέσια» του
δημοσίου από 3,916 δισ. ευρώ
ανήλθαν σε 3,332 δισ. ευρώ στο
Με 46 νέα στελέχη
ενισγνεται το ΣΔΟΕ
ετου,c.
Η ΕΚΤ θα ορίσει άτυπα για τις λιγότερο συστημικές ενοωπαϊκές τράπεζες, ελάχιστο δείκτη CET 1 για βασικό και
δυσμενές σενάριο. Που εκτιμούν ότι θα είναι το ελαχιστο
0010 οι τραπεζίτες. Δεν θα υπολογισθούν τα ευρήματα
του TAR. Ελάχιστο δείκτη χεφαλαίου κοινών μετοχώ
της χατηγορίας 1 (Common Equity Tier I-CET 1) ανα
μένεται να ορίσει για τα δύο σενάρια της επικείμενης
άσκησης προσομοίωσης αχραίων χαταστάσεων η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τις τράπεζες να εκτιμούν ότι
για το δυσμενές σενάριο θα κινείται μεταξύ 6% με 6,5%
Παρότι η μεθοδολογία της πανευρωπαϊκής άσκησης δεν
Η εκταμίευση της πQU)της
υποδόσης από το πακέτο των
6,7 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήοωση της τρίτης αξιολόγησης,
υψους 5,7 ου. ενοω ενσωματώνει 500 εχατ. ευρά) για την
εξόλφηση
Με 46 νέα στελέχη ενισχύε.
ται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ
ΑΣΕΠ)Χάρη στις ενέργειες
της διοίκησης και του προσωπικού του ΑΣΕΠ οι διαδι
εώσεων. Η πει)1000S
στιχων αποτε Λεσματωνοκπο συ
σύντομο χρονικό διάστημα.
είοση
σε σχετική ανακοίνωση.
επιφέρει ισχυοά ΧΤυπήματα
στο2c των ληξιπο60
λεπει
δείκτες
Πρόκειται γιαθεσεις τακτι- στην εμπουα παραποιημέUTOU
το παραπάνω καθεστώς θα ισχύσει
συστημικές) ευρωπαικές τράπεζες. Για τις λιγότερο συστημικές, μετα των
μεσα στον Ιούλι(
Εκπαίδευσης
ΦΠΑ και άλλες παράνομες
δραστηριότητες
στημιακής
5,451 δισ. ευοώ) και τον Δεκέμ1e10 ( 3,332 δισ. ευΟ)) , οπότε η
(ΠΕ), οι οποίες είχαν προκΙούλιο (Ποοκήρυξη 9K201
ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό
θα συμβάλει περαιτέρω στην
καταπο/εμηση του οικονομι
κού εγκλήματος.
άτυπα, ελάχιστος δείκτης CET 1 για τα δύο σενάρια.
ΦΕΚ 251