Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη-Te
Φεβρουαρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6377
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΗλεκτροΠέντε δικαιολογητικά για
διακίνηση απαλλαγή από τον φόρο
εγγράφων. | μεταβίβασns για πρώτη κατοικία
σε όλο το
Δημόσιο
Στα δικαιολογητικά
περιλαμβάνονται τα
την οποία έχει εκδοθεί
από την αρμόδια υπη
προηγούμενου,δικαιοηιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
του δικαιούχου της λογητικού, πρέπει
απαλλαγής και ληξιαρ. προσκομίζεται φωτοχική πράξη γάμου ή τυπικό αντίγραφο της
κατά περίπτωση, εφόσον τα στοιχεία του
γάμου ή της γέννησης
αυτή ή το προσαρτημένο σ'αυτή τοπογρα.
φικό διάγραμμα, εάν
υπάρχει, προκύπτουν
και οι δύο αναγκαίες
Το αργότερο έως
-Τοπογραφικό διά- κατά νόμο προϋποθέ
εία, δήμοι και γενι- | |γραμμα στο οποίο πρέσεις και ο υπόχρεο
κότερα όλοι οιφορεις
του δημοσίου θα πρέπει να διακινούν τα
βεβαίωση
-..υπάρχει
των αρμοδηλώσει υπεύθυνα στη
δήλωση της επόμενης
δειξη, του γεγονότος
αυτού μπορεί να γίνει
έντυπο παραλλαγή του
γνωστού Ε9),σύμ
φωνα μετο υπόδειγμα
σταση ακινήτων (ένα
δίων δημοσίων υπηρεπαραγράφου ότι
με οποιοδήποτε νόσιών ή δήλωση ιδιώτη
μηχανικού ότι το αποκτώμενο οικόπεδο ή το
οικόπεδο μέσα στο
αναφέρονται
άδεια οικοδομής ή στο
τοπογραφικ
γραμμα
αντιδηλώσεων,βλουν ΔΟΥπαρέχεταιμμέμα
φορέων, συμβάσεις αυτεΤοέν τυοουτ
συνέχεια την 11
και απότους δύο συζ
γραμμια ηδεν
φορολογ ατά τοχρόνο
έχουν
Πάτημα ενό$/κτώμε ρκαμέκα anoμενη κατοικία είναι
ισχύουν
άσεις αποτελεί αναπόσπαστο
στο ομέσα σε εβρί
εργασίας, ruστοποητικά φοίτησης των τέ.
τμήμα της υπεύθυνης
δήλωσης της προηγο
κουμπιού
η σύσταση
σε εγκεΈγγραφο
κριμένο ρυμοτομικό Υραφα που αποδει- κνων σε σχολεία στην μενης περίπτωσης
έναρης επαγγελματη
μισθω ραστηρότητα ο
μετευουνηο δικα ουόρια οικισμού χωρίς κατοικία του δικαιού- evapenseraWeAuati. μετην onoa oikaou
εγκεκριμένο σχέδιο. χου στην Ελλάδα επί κής δραστηριότητας, χος της απαλλαγής θ
ολλαος 10
διοικισμέσα στα
Χέατά
κατοικία του δικαιο η
ένα του ν Ελλάδατε
χος της
εγκεκρε ένο
v a)ν επιειρήσεων
Αναδρομικά
εξήντα Πέντε
ημέρε ως λεκτρονικ2 μηνων θα παρουν
θα μπορούν σε λίγες
να συστήνο
ται οι επιχειρήσεις.
καθώς οδεύει προ
οι ένστολοι
με την οποία καθορί
Σελίδα10