Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 -ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26977 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
τηριςη στις ιμ
με 384 εκατ. ευρώ
από το ΕΤΕΑΝ
Ερωτηματικα νια την αντοχη της
ΕΚΤ σε επομενη κριση
1 η χο!ήγηση χαμηλότοκων δανείων
κίνησης
επενδύσεων
τωπισθεί ακόμη, ο KeQέ προειδοποίησε οχρηματοδό τ
Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσει
πρόγρα
προκαλέσει μεγάλο οικονομικό και κοινωΕπιχει!ηματική Επανεκκίνηση».
«Η επόμενη κρίση μπορεί να αναγκά
σει την ΕΚΤ να δοχιμάσει τα όρια των
που θα χρηματοδοτηθούν χατά 50% από
το ΕΤΕΑΝ (192 εκατ. ευρώ) μέσω του
είου Επιχειρηματι
δριο στη Σλοβενία. «Ανάλογα με τη φύση
διαμορφωθούν
τα επιτόκια πιο βαθιά σε αρνητικό έδα
φος ή αγορές στοιχείων ενεργητικού που
εχουν μεγαλυτερο ρισκο απο τα χρατιχα η
γα η μπορει να μας συρουν
νουνα κοντα στη νομισματικη χρημα
οδότηση των χρατών», είπε ο κεντρικός
πιθανόν να απαιτούσαν να
Νεοι κανονε στο
Πηειστηριασμων
να χρεη Προς το
Δημόσιο
Η διενέρΥειά τους θα γίνεται
αποκηειστικα με n4εκτρονικα
μέσα από 1-5-2018
Αν και η ΕΚΤ έχει μειώσει ήδη τα μέ
ση της
δοχή καταθέσεων διαμορφώνεται στο χα
της κρατικά και ε
υρώ, με στόχο τη διατήρηση του κόστους
κρατά στον ισολογισμό
υρώπη δε
λεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μπενουά
KeQe. Υποστηρίζοντας ότι πολλές από
ίση μπο
οστήριξ
ταβολές στο καθεστώς των πλειστηQ1α
σμων για χρέη προς το Δημοσιο που προβλέπει ο νόμος «Ρυθμίσεις για την εφα
τα όρια της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής TQάπεζας, ωθώντας πιθανόν
της χρηματοπιστωτικής αγο
ικών μετα00υθμίσεων
μογής αιματος τάξει μικής 5/201
«Σανίδα σωτηρίας» ο εξωδικαστικός μηχανισμός
που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή,
TEQ1λαμβάνει εγκύκλιος της Ανεξάρτη.
της Α!γής Δημοσίων Εσό
ρύθμισης οφειΑων yia τον επιχειρηματικο κοσμο
Υποβληθηκαν περισσότερες από 14.500 αιτήσεις
Ωφελημένοι
Δημοσιο και
ερισσοτέρες από 14.500 ε
ίναι οι αιτήσεις επιχειρηματιών για υπαγωγή
στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ περί
που 2.500 επιχειρησεις έχει πιστοποιηθεί
ότι πληρούν τα XQ1τήρα επιλεξιμότητας,
σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη
Βουλή ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης
ξευνήσουν τη συμπλήρωση αίτησης υπατα βήματα για την υποβολή της αίτησης
συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεί
α (ΚΑΔ, Χύκλο εργασιών, λογιστικό σύ
στημα Χλα
γωγής
* Αίτηση υπαγωγής ξεκίνησαν να χαερΥαζομενοι
ταχωρούν 14.623 ενδιαφερόμενοι ενώ α
πό αυτούς οι 4.724 έχουν καλύψει τα προτη νεα συμ αση
παραχώρησης
καταναλά)των ρευματος με χαμηηα
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του
βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Κατσανιώτη, η
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους επισημαίνει ότι «υπάρχει μεγάλο
νοι αφέρον του επιχειρηματιχου χοσμου
ε στόχο να προχω!ήσει η αξιοποί
λιμανιο
της χαρας, του ΟΛΘ, από ιδιώτη επενδυ
τή, υπεγ!άφη στο υποΟγείο Ναυτιλίας
η αναθεωοημένη σύμβαση παραχώρη
σης, στην οποια αποτυπωνονται η φυση
εταιρείας, η έκταση
ου πε Q1ουσιακού δικαιώματος, αλλά και
οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μεταξύ
ελληνικού Δημοσίου και ιδιώτη επενδυτην επιδότηση 30%-100% του κόστους επανασύνδεσης καταναλωτών με χαμηλά
ικό Μηχανι
σης Οφειλών Επιχειρήσεων». Ειδικότερα,
από την ενεργοποίηση της ηλεχτρονυχής
Αυγούστου χαι έως το
εισοδήματα με το δίκτυο ηλεκτ!ικής ενέ!γειας προχωQα το Υπουργείο 11EQ1βάλλοντος
και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπου07είο Οικονομικών, σε εφαρμογη σχετικης νο
μοθετικής Quθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή
πλατφόρμας στις 3
Όπως αναχοίνωσε το ΥΠΕΝ, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα χρίνονται από Επι
τροπές που θα συσταθούν στους Δήμους, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής που δεν θα καλύ
πτεται από το Δημόσιο θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις
Περισσότεροι από 110.000 μοναδικ
χρήστες επισκέφθηκαν και περιηγήθηχαν
στην ηλεχτρονική πλατφόρμα, χωρίς να
Αναλυτικά, το πλαίσιο για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης με το δι
χτυο ηλεχτρικής ενέργειας έχει ως εξής:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα