Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη φ4eoumou
Φεβρουαρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6374
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα ανεργίαs ΟΑΕΔ
θα μαθαίνει
, είτε την
και παροχ6s
έχου από ργαζόμενο,
τον εργοδότη άσκησε
και Παρ0xes
έχουν οι εργαζόμενο,
οι οποίοι αποχώρησαν
από την εργασία τους,
αφού προηγουμένως
έχουν θεωρήσει τη μοαγωγή που άσκησε
κατά του εργοδότη
Σε περίπτωση παρά
βασης της υποχρέωσης αυτής, καθώς και
αγωγή δεν γίνει τελε
σίδικα δεκτή, η επιδόερή βλαπτική μετα.
εργασίας τους ως κα.
ταγγελία της σύμβα.
σης εργασίας τους από
διακόπτεται και τα ήδη
καταβληθέντα
Αντί να λάβει το επίχουνεπδότησης, εφό
Στην ανασύσταση ισμού που εκδόθηκε δρομικά
του κράτους προεγκύκλιος του Οργανι επιστρέφονται ανα άνεργο ομείο τησο το υποβάλουν σε
αρμόδια
του,προς τον ΟΑΕΔ, η
οποία κατατίθετ
τοχρονα με την προσκόμιση της εξώδικης
Εντός προθεσμίας 60
ημερών από την τελε.
σιδικία της απόφασης
που θα εκδοθεί επί της
αγωγης, τοσο ο ανερ.
-γοςόσκαι ο εναγόμε.
ονοδότη,
έχει ενημερωθεί από τον ΟΑΕΔ για
την επιδότηση του
ωρα, το Απαραίτητη προϋπό.
θεση, ο εργαζόμενος
να καταθέσει αίτηση
και προσκομίσει στον
ΚΠΑ2 τουΟΑΕΔεντός
60 ημερών από
επομένη της εΤυδό
αι ταυδήλωσης, μπορεί να
επλέξει να λάβει να.
δρομικά το σύνολο της
επιδότησης, ανεργίας
που δικαιούται, εφό.
σονπροσκομίσει στον
σεως στον εργοδότη
της αρχικής εξώδικης
δηλώσεως ή της αγω
γής εναντίον του,
σκομίζοντας πλ
των λοιπόν απαιτούμε
Αλληλεγγύης, μέσα
από τη λειτουργία
ΟΑΕΔτην εξώδικη
κησε το εν λόγω δι.
καίωμα, καθώς και την
κθεση επίδοσής της
Φόρ0s
διαμονήS
σε νοδοχεία
έργου υποχρεούν ΟΑΕΔ δικαστικήτελε νων για την επιδότησ
ο ναργοσκομίσουν οδια υ κάνει τεσε οτην ετρθεοδήλωσ
ον εργοδότη.
Εντός έξι μηνών από
διαμονήS
την υποβολ δότηση, ο εκδοθείργανισμό την σιδική δεκτή στην κα
και την έκθεση επίδο
σης της στον εργο
που άσκησε
κατά του εργοδότη.
εργο, οφείλει να
Ι|προσκομίσει στην αρ.
μόδια υπηρεσία του
ΟΑΕΔ, είτε έγγραφα
ειδάλλως επιβάλλεται
πρόστιμ
ευρώ σε βάρος καθενός από τους υπόχρετην αγωγή nou
απευθείας ασκήθηκε
λισμένοι που άσκησαν
το δικαίωμα του νέου
Με το φόβο
ότι μπορεί να χάσει
το σπίτι του
ζει το 25%
των νοικοκυριων
αποδώσουν στο κρά
νουάριο θα πρέπει να
χεία και τα
μενα διαμερίσματα με
αεοδώσουν ενοικοδοι
Σελίδα 9