Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

14oC, 12.00

14oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

14oC - Υγρασία 93%-97% - Άνεμοι: ΝΑ 5 - 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:27 - Δύση ηλίου: 17:50

Ôé åßðå ï Í. ÊïôæéÜò ãéá ôá èáëÜóóéá
óýíïñá ÅëëÜäáò - Áëâáíßáò,
ðñïêáëþíôáò ôçí áíôßäñáóç Ìðåñßóá

6 >>

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4581

ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ

Óýííåöá ðÜíù áð’ ôï Ôåìðëüíé


Ðñùôïâïõëßá
Õäñáßïõ ãéá
ôç ìåôáöïñÜ
ôùí óêïõðéäéþí

Âñáâåýôçêáí Êåñêõñáßïé óåö! Áýñéï ôï ìíçìüóõíï

ôïõ ¸êôïñá Ãéáëïøïý 5 >>
Óôçí ÊÝñêõñá ï Âáóßëçò
Ïéêïíüìïõ (ÍÄ) 5 >>
Åðéöõëëßäåò
Ôï êüóôïò ôçò åëåõèåñßáò
Ýíáíôé ôçò áóöÜëåéáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Βαραίνει η ατμόσφαιρα στο Τεμπλόνι, καθώς οι
κάτοικοι βρίσκονται εν αναμονή
των εξελίξεων. Την Τετάρτη συνεδρίασε το Δ.Σ του Εξωραϊστικού Τεμπλονίου προκειμένου να
αξιολογήσουν την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
για ανεύρεση χώρου υποδοχής
των δεμάτων εκτός Κέρκυρας.
Στο μεταξύ ύστερα από πρωτοβουλία της Μ. Υδραίου έγινε
χθες σύσκεψη στον Δήμο για τη
μεταφορά των σκουπιδιών εκτός
Κερκύρας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ 9 >>

ÍÝá óôÞëç
Áðïññßììáôá 2008 2018: Áðïõóßá äéïßêçóçò
êáé êßíäõíïò êïéíùíéêïý
áõôïìáôéóìïý
4 >>

Σελίδες 4&7>>

Ïäéêüò ÷Üñôçò
ãéá ìåãÜëá
óõëëáëçôÞñéá
3 >>

ΓΡΑΦΕΙ Ο AΛΕΚΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 7 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα