Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Καδημερινη οικονομικη CIOiKN CGIhlepita Διακηρυαυν-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Έρχονται Ανάσα για τη ρύθμιση χρεών έωs 50.000 ευρώ
Αριθ. Φύλ. : 6371
τα πρόστιμα Ι
για 600.000 ελεύθερ°us επαγγελματίες
στα ανασφάΑνάσα σε 600.000
ελεύθερους επαγγελματίες θα δώσει η ένταξη για τη ρύθμιση
των χρεών τους στην
πλατφόρμα του ξωδι.
καστικού μηχανισμού,
η οποία, σύμΦωνα με
τις πληροφορίες του
Capital.gr. αναμένεται
στις 5-10 Φεβρουαστην πλατφόρμα του
εξωδικαστικού, οι
ελεύθεροι επαγγελματες θα μπορούν να
ρυθμίσουν τα χρέη
τους προς το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά τα.
μεία και στη συνέχεια
να απευθυνθούν στις
τράπεζες για τη ρύθ
μιση των οφειλών τους
σ αυτές, με βάση τον
Κώδικα Δεοντολογίας
(ρύθμιση για την αποπληρωμή της οφειλής
με βάση τις ευλογες
δαπάνες διαβίωσης),
Στην πράξη δηλαδή,
οι ελεύθεροι επαγγελ.
ματίες θα μπορούν να
λιστα
Οι ελεύθεροι επαγ.
γελματίες είχαν εξαι.
ρεθεί πριν από ένα
χρονο απο τ η νατοτητα της ρύθμισης των
οφειλών τους σε Δημόσιο και ασφαλιστικά
ταμεία μεσω του εξαμπορούν να ενταχθούν
φυσικά πρόσωπα με
πτώχευτική ικανότητα
(αχ. έμπορο) ή νομικά
προσωπα, εφόσον (α)
οι συνολικές οφειλές
τους προς όλους τους
πιστωτές τους δεν
εργασιών και ότι οι
οφειλές τους προς
τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000
Εντός του Φεβρουαρίου, και ειδικότερα
ueYo τα μέσα του
να, αναμένεται ν
χουν-ξεκινήσει οι
ηλεκτρονικές, διαευρώ.
Σημειώνεται ότι ο
ελεύθερος επαγγελμα.
τίας θα μπορεί να ρυθ
τις μίσει τα χρέη του
σταυρώσεις ώστε να δικαστικού μηχανι- ρυθμίσουν τα χρέη υπερβαίνουν
διαπιστωθούν οι ιδιοσμ
ou. Ως αποτέλεσμα τους από το εναπομεί. 20.000 ευρώ ή (β) οι γεννήθηκαν έως τις
ν ένας ελεύθερος ναν της αφαίρεσης οφειλές τ0ug προς 31/12/2016 σε 120 δό.
επαγγελματίας πή- των-εξόδων από τα τους Φορείς Κοινωνι- σεις και με "κούρεμα"
γαινε στη τράπεζογι έσοδα Ως εισόδημα κής Ασφάλισης (Φ.Κ.) οφειλής, ενώ για τα
να ρυθμίσει τα χρέη του οφειλέτη ελεύθε. υπερβαίνουν το 85% χρέη 2017 και 2018
του, αυτή τον αντιμε- ρου επαγγελματίαθα των συνολικών οφει- υπάρχει η δυνατότητα
κτήτες ανασφάλιστων οχημάτων και
να τους επιβληθούν
συνέχειαστην11
ύθμισης σε 12 δόκούρεμα
ν από
τη κοφειλελόκληρη
πτώσει γι αφού δε την
μέρουόμετατων του
δών αποσβέσεων των
στη τη μιση υπαγωγης
σενα φορικά μ
ισχύουν τα υπαγω γης,
την οφειλή χωρίς "εκμέσου όρου των κερ.
στη ρύθμιση έχουν φυΑναφορικά με τα κριπρόσωπα νωρίς
στηριότητα (nx δικηγόρο, αγρότες) υπό
έχουν κάνει έναρξη
την και αποσβέσεων της πτωχευτική ικανότητα αχύουν τα εξής:
ι τικ s u χρέωση αποπλη το τελευταίας τριετίας σε εχειρηματική δρα 20.000 ευρώ οφειλς
κα τε ασία ea την προϋπόθεσηαρξη τικό ano λεσμ στη 10
μής των χρεών του
προς εφορία και ασφα.
λιστικό ταμείο. Πλέον,
με την ένταξή τους
του τελευταίου έτους
πριν από την υποβολή
της αίτησης
Στη διαδικασία θα
20.000 ευρώ οοφειλέ
της πρέπει να έχει
συνέχεια στην 10
& δάνεια !
os 90%!
Συγκρατημένη
αισιοδοξία από
τα στελέχη
Τα κόκκινα δάνεια
αποτελούν μεγάλο
βραχνάγιατι.rpone l τουηιανεμΠΟριου
ταο Χαληε:ban τροφίμων για το 2018
τικές καρτες και
καταναλωτικά δάνεια
οποία δεν εξυπη
συνέχεια στην 2
ελίδα 9