Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 30.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5963
Ποια είναι τα ιδοντι
ΊδQύθηκε η Ελληνική Ένωση Καφέ
Τις θετικές εξελίξεις για την ελληνική οι ονομία απαρίθμησε ο υπουργός Οι ονομίας
Παπαδημητρίου: Έτος ορόσημο για την ανάπτνέη το 2018
Τις θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία απαρίθμησε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στην | ληρώθηκε η σήραγγα
ετήσια δεξίωση του Ελληνογέρμανικού Επιμελ- επέκτασης της γQqu
ητηρίου. Να συνεχιστεί η ανάκαμψη αλλά να μειωθεί
η υπέρφορολόγηση, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελ- ολοκληρθηκε την ΤετάQm24
ητηρίου. Μιχάλης Μαϊλης.
Αττικό Μετρό: Όλομής 3
Ιανουαρίου 2018, η διάνοιξη
της υπόγειας σήΟζγγας της
επέκτασης της γQαμμής 3, του
μετρό της Αθήνας προς ΠειΕτος 000)σημο για την επιχειρηματιχοτητα και τις επενδώσεις στην χώρα μας, θα αποδειχθεί το 2018, σύμφωνα με
τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μιλώντας απόψε στην ετήσια εκδήλωση του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ο υπουργός Οικονομίας,
παρουσίασε τις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί,
τονίζοντις ότι το τρέχον έτος, «μπορεί χαι πρέπει να είναι
έτος επίλ.υσης προβλημάτων, όχι μόνο όσων αφορούν το
μνημονιο, αλλα χαι τον εχΧΟΕμοτηταν που υπαοχουν επι
δεκαετίες».
(10 ντε στη
Στις ΗΠΑ το διάστημα
5-9 Φεβρουαρίου
Νίκο Παππάς
Μετρπόντιχα στον τελευταίο
τον σταθμό, στο «40uQ Δεληγιάννη», ήταν ο !!ρόεδρος,
Καθηγητής Γιάννης Μυλόπου
λος, Διευθύνον Σύμβουλος
μέλη του ΔΣ της Αττιχό Μετρό
ΑΕ, στελέχη χαι πQ0σωπικό της
Αττικό Μετ!ό ΑΕ και της
Αναδόχου Κοινοπραξίας
Μετά την πυοαπάνω εξέλιξη,
OQ0μολογείται η παQάδοση των
τQLGyv TQc)τον σταθμών της διαορμής το 2019, αναβαθμίζονΑπό 12 το ταμπλό οι νέες
ταιτ πλήρως Ιτοφανάκοινωνιακί
δίκτυο στον 11 ειουιά.
μετογες
απο τη συγγωνευση
| | Από πλευράς του, ο 1100εδοος
της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
EABAAXAAKOP-EABAA
Μυλόπουλ ος τηςδιάνυξης της
δήλωσε ότι: «Η
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, θα
επίσημη επίσκεψη στις Ηνυμένες Πολιτείες Αμερικής,
από τις 5 ως τις 9 Φεβρουαρίου
ολοκλήρ)ση της διάνοιξης της
υπόγειας σήραγγας της επεκτασης της γQαμμής 3 του μετρό
πραγματοποιήσει
Την Πέμπτη
Φεβρουαρίου θα
or?μάτευση των
νέων μετοχών που θα
προκύψουν από την συηχώνευση
ούν θα είναι 273.961
λαγής για τους μετόχους των
συγχωνευομένων εταιρειών έχει
Αθήνας πQ0ς ΙΙειοαιά. (
η σχέση ανταλ.
συνδυασμό με την υλοποίηση
γων τ!αμ, δεν εντ
Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοι
μασίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2018 (όπου
τιμώμενη χώρα θα είναι οι ΗΠΑ) και μ
σέλχυση
εταιρειών ως εκθετών, καθώς και προκειμένου να ενημε
ρα)θούν δ
ποιουνται στον οπτιχοακουστιχο τομεα, για τις ποσφα
τες ρυθμίσεις κινητοοδότησης, οι οποίες νομοθετήθηκαν
απο το Υπουογειο
απορροφηση της ΕΛΒΑΛ ως εξής:
νο σε έναν ολοκλ
από την ΕΛΒΑΑΧΑΛΚΟΡ, η
-Κάθε μέτοχος της ΧΑΛΚΟΡ
(«Απ0000φώσα») θα ανταλλάσσυγκοινο)νιαηό σχεδιασμό για
την πόλη. Η σύνδεση του λιμα
χαι τη συ! ιετοχη σημαντικ(ov αμεριχανιχων
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη
ΣυΤΧ(όνευση, το καταβεβλημένο
αξίας €0.38 ευρώ η κάθε μια που
μετοχικό κεφαλαιο της Εταιρ- κατέχει στην Ατ00004άσα
μία νέα μετοχή της ΑτοοροΤακας (όπως θα έχει προκύψει
από τη Συ
μαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε
είας ανέρχεται σε 140.344.218,54
μετοχές, ονομαστις αξίας 0.30 ευρί) η κάθε μία,
eοφέλη στην ευούτε!η πεQ1οχή